آتش نشانی ها

رئیس ایستگاه : محمدرضا پورمحمد 

تلفن : ۳۳۴۶۱۶۱۰-۳۳۴۲۰۹۹۷ (۰۱۳)

آدرس : رشت، میدان انتظام، ایستگاه ۵ سازمان آتش­نشانی و خدمات ايمني شهرداري رشت