شرکت‌های حمل و نقل بین المللی

آدرس شرکت : رشت – میدان گیل- پایانه مسافربری شهرستان رشت

تلفن: ۱۳۳۳۶۰۶۶۶۷

شهرستان: رشت

نوع شرکت: مسافر