مطبوعات

  • مدیر مسئول :دكتر غلامحسن مهدي زاده
  • سردبیر : دكتر محمدمصدق كمالي
  • سال انتشار :

آدرس و نشانی ماهنامه حکمت گیل (انجمن داروسازان گیلان)