واحد های ثبتی

آدرس: ماسالجنب دادگستری

تلفن: ۴۴۶۶۰۰۷۲

کد پستی: ۱۵۵۵۳-۴۳۸۱۸

شهرستان : ماسال

نام مسئول : آرمان کاظمی