صنایع پلاستیک

آدرس: کيلومتر ۱۰ جاده تهران- جاده نيروگاه سيکل ترکيبي -مجتمع تحقيقاتي_نيمه صنعتي فشتام

مدیرعامل : –

تلفن: –

شهرستان : –

فعالیت ها : صنعتي فشتام