بیمارستان ها

آدرس: رشت خيابان بيستون روبروي موزه

تلفن: ۳۳۲۵۳۴۹۰

شهرستان: رشت

ایمیل :

فعالیت ها

خدمات بیمارستان فامیلی رشت

بخش های بستری بیمارستان فامیلی رشت

اطفال

جراحی زنان و زایمان

جراحی 

داخلی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان فامیلی رشت

رادیولوژی 

سونوگرافی

آزمایشگاه طبی

بخش های بیمارستان فامیلی رشت

اتاق عمل 

تخت زایمان (زایمان طبیعی ) لیبر

تختهای تحت نظر اورژانس 

میکرو اینجکشن 

اورژانس (تعداد مراجعین)