بانک ها

بانک تجارت شعبه دانشگاه گیلان

  • رشت - کیلومتر ۵ جاده تهران دانشگاه گیلان محوطه پردیس اصلی دانشگاه جنب سازمان مرکزی دانشگاه - کد پستی : ۴۱۹۹۶۱۳۷۷۶
  • 013-33696378

نام بانک : بانک تجارت شعبه دانشگاه گیلان رشت

 کد شعبه : ۸۸۱۵

رئیس بانک تجارت شعبه دانشگاه گیلان رشت: –