شرکت‌های حمل و نقل بار

آدرس شرکت : چینی جان

تلفن: ۰۱۴۲۶۵۸ -۴۲۴۰-۲۶۴۶

شهرستان: رودسر

مدیر عامل : ﺧﺴﺮو ﭘﻮر ﻗﺎﺳﻤﯽ