آتش نشانی ها

رئیس ایستگاه : تقی برناتن

تلفن : ۳۳۵۶۱۲۷۰ / ۳۳۵۶۱۲۸۰– ۰۱۳

آدرس : رشت،بلوار شهید افتخاری- جنب ساختمان منطقه چهار شهرداری رشت