سد سفید رود (سد منجیل)

گردنه حیران
گردنه حیران کجاست؟
آذر ۵, ۱۳۹۷
میدان شهرداری رشت
میدان شهرداری رشت
آذر ۵, ۱۳۹۷
سد منجیل

تاریخچه سد سفیدرود یا سد منجیل

ساخت سد سفیدرود یا سد منجیل در سال ۱۳۳۱ در ابتدای سفید رود و در محل تلاقی دو رود قزل اوزن و شاهرود آغاز شد. این سد در سال ۱۳۴۱ به بهره برداری رسید. در ابتدا نام این سد به سد سفیدرود معروف بود پس از مدتی به شهبانو فرح تغییر یافت و در آخر نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سد منجیل تغییر نام یافت.

سد سفیدرود در ۸۰ کیلومتری شهر رشت و در نزدیکی شهر رودبار قرار گرفته است و اولین منطقه ای است که گردشگران در حین ورود به استان گیلان می بینند. سد سفیدرود یا سد منجیل به دلیل منظره ویژه ای که همانند یک دریاچه است پدید آورده مورد پسند بسیاری از گردشگران و مسافران استان گیلان واقع می شود.

این سد دارای انواع ماهی های ماش ماهی ، کپور ، زرد پر ، سیاه کولی و اسبله است که از این جهت امکان مناسبی را برای ماهیگیری فراهم کرده است.

 

سد سفیدرود

اهداف ساخت سد منجیل

۱- یکی از اهداف اصلی ساخت سد سفید رود تنظیم جریان های ورودی آب برای رساندن آب به شالیزارهای گیلان است. با شروع بهره برداری از سد منجیل حدود ۱۰۰ هزار هکتار به مجموعه های زیر کشت اراضی گیلان اضافه شد و در حال حاضر ۲۴۰ هزار هکتار است.

۲-کنترل سیلاب در فصل های با بارش فراوان

۳-تولید انرژی برقابی با ظرفیت ۸۷٫۵ مگاوات ساعت که تا حدی به تامین برق تهران کمک می کند.

۴-تامین آب شرب و صنایع شهرهای مرکزی و شرق نزدیک گیلان

۵-تامین نیازهای شیلات و آبزی پروری و دامپروری سفید رود

۶-تامین نیازمحیط زیست

دیگر جاذبه های رودبار : دریاچه عروس

معضلات سد منجیل (سد سفیدرود)

سد سفيد رود يكي از رسوب گير ترين سدهاي جهان مي باشد. و رسوبات وارده باعث كاهش قابل ملاحظه اي از حجم مخزن مي شود، بگونه اي كه در سال ۱۳۵۹ حدود ۴۰ درصد ظرفيت مخزن از رسوب نهشته شد. كه سبب نارشائي هائي در تامين آب دشت گيلان و ورود رسوبات معلق به مجاري آب نيروگاه و فرسايش دريچه هاي حلزوني و پره هاي توربين ها شده است. پس از بررسي هاي اوليه راه حل مسئله در تعيين سياست بهرهبرداري از سد و بعبارت ديگر تغيير منحني فرمان مخزن تشخص داده شد. و سرانجام طي ۱۰ سال عمليات رسوب زدائي بين سالهاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۰ افزون بر ۲۰۰ ميليون متر مكعب از رسوبات نهشته شده قبلي نيز تخليه گرديد.

 

سد منجیل

مشخصات فنی سد منجیل

ارﺗﻔﺎع ﺳﺪ۱۰۶  ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﺗﺎج آن۴۲۵ ﻣﺘﺮ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﺑﻠﻮک وزﻧﯽ و ۲۳ ﺑﻠﻮک ﭘﺎﯾﻪ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﻠـﻮک ﻫـﺎ ۱۴ ﻣـﺘﺮ ﻃـﻮل دارﻧـﺪ . اﯾـﻦ ﺳﺪ ﺑﺮ ﭘﯽ از ﺟﻨﺲ آﻧﺪزﯾﺖ و بازالت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است. ﺣﺠﻢ اوﻟﯿﻪ ﻣﺨﺰن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠـﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده و ﺑه دﻟﯿﻞ رﺳﻮب ﮔﺬاری ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ رﺳﻮب زداﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺎس ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﻘﺎل رﺳـﻮب ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺪﯾﺪ آب از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎز ﮐﺮدن درﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻘﯽ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ (ﺑﻪ ﺣﺠﻤﯽ باﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ۰/۲۵ g ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺪ ﻓﻮق ﺑﺮای ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻃﺮح ﮔﺮدﯾﺪه ﺑود.

سد منجیل در زلزله

علی رغم آنکه سد سفید رود در نزدیکی کانون زلزله ۶۹ رودبار بود اما از بین نرفت، البته این سد صدمات جدی ای دید که پس از آن مرمت و تعمیر شد.

 

سد سفیدرود