محیط زیست استان گیلان

محیط زیست

تهدیدات زیست محیطی استان گیلان: مدیریت  صحیح محیط زیست زمانی پیاده خواهد شد که منابع بطور سودمند برای توسعه مورد استفاده قرار گیرد وبه دلیل نقش اکولوژی در تعادل اکوسیستم ها این منابع مورد حمایت و حفاظت واقع می شوند. مدیریت ناکارآمد وقتی نمایان می شود که به دلیل تقاضای زیاد برای تولید و استفاده بیش از حد و یا عدم حفاظت درست از منابع  که پایه و اساس اکولوژی برای اکوسیستم های جهانی و محلی به شمار می روند مورد کاربری غیر متعارف واقع شوند.

شکل ۱ نشان می‌دهد که مساحت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیست در استان گیلان چقدر است.

 

(شکل ۱)

 

گرچه مفهوم فرصت های زیست محیطی از تلفیق مفاهیم اقتصاد، مدیریت، محیط زیست واصول پایداری نشات می گیرد وفرصت های زیست محیطی زمانی جذابیت پیدا می‌کند که منابع به روش پایدار و جهت برآورد نیازهای اجتماعی در کنار حفاظت و تعادل اکولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد در غیر اینصورت این فرصت‌ها تبدیل به تهدید شده و منابع زیست محیطی تباه خواهد شد.

موقعیت جغرافیایی استان گیلان از یک سو و قرارگیری بین دریای خزر وارتفاعات البرز و وجود اکوسیستم‌های ساحلی،تالابی،جنگلی و مرتعی ازسوی دیگر ویژگی خاصی به این استان بخشیده که می توان از این مواهب خدادادی استفاده مطلوب برای توسعه پایدار استان بعمل آورد و چنانچه مدیریت بهینه و پایدار در استان اعمال نگردد فرصت‌های موجود به تهدید بدل خواهد شد که مسلما با توجه به مشکلات زیست محیطی موجود در استان چنانچه کار سزاواری انجام نگیرد، فردا دیر و نسل امروز پاسخگوی پرسش‌های نسل‌های آتی خواهند بود؟

با عنایت به مقدمه مختصر فوق به تهدیدات محیط زیست استان فهرست‌وار اشاره می‌گردد.

تهدیدات :

 1. استقرار صنایع پراکنده، غیرهمگن و ناسازگار با محیط زیست در استان.
 2. گردشگری طبیعی ناپایدار در استان.
 3. استفاده غیر اصولی از کود، سموم، آفت کش‌ها وعلف‌کش‌ها در استان و در نهایت آلودگی آب و خاک.
 4. تغییر کاربری اراضی کشاورزی.
 5. تخریب منابع طبیعی اعم از جنگل و مرتع.
 6. عدم مدیریت زباله استان و آلودگی اکوسیستم‌های آبی و آلودگی خاک.
 7. ورود فاضلاب‌های خانگی، شهری ،صنعتی و بیمارستانی به آب‌های سطحی و زیرزمینی.
 8. برداشت بی‌رویه شن و ماسه از رودخانه‌ها.
 9. وجود نیروی بیکار در استان و فشار بیش از اندازه به منابع طبیعی.
 10. عدم تجهیز شهرک‌های صنعتی به سیستم تصفیه فاضلاب.
 11. عدم تجهیز بیمارستان‌های استان به سیستم تصفیه فاضلاب.
 12. عدم احداث سیستم تصفیه فاضلاب شهری.
 13. توسعه بدون برنامه‌ریزی و گسترش ناموزون شهرها.
 14. پراکندگی سکونت‌گاه‌های انسانی.
 15. افزایش خودرو و آلودگی شهرها.
 16. توسعه راه‌ها وت خریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی.
 17. عدم توجه به مشکلات زیست محیطی.

 

جدول ۱ پارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شده در آب برخی از رودخانه‌ها در استان گیلان را نشان می‌دهد

 

(جدول ۱)

۱-۳- پارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شده در آب برخی از رودخانه ها:۱۳۹۴
واحد میزان مجاز برای ماهی ها دفعات نمونه برداری دفعات خارج از حد مجاز حداقل حداکثر
گوهر رود پیربازار زرجوب گوهر رود پیربازار زرجوب گوهررود پیربازار زرجوب گوهررود پیربازار زرجوب
PH- اسیدیته درصد ۱۲ ۲۱ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۸ ۷٫۰۲ ۷٫۹ ۸٫۷ ۷٫۷۸ ۸٫۹
ES-هدایت الکتریکی mho/c ۱۲ ۲۱ ۱۸ ۳ ۵ ۳ ۲۷۹ ۲۰۴ ۳۵۹ ۱۴۴۵ ۳۵۶ ۱۲۳۰۰
TSS- مواد معلق در آب m ۱۲ ۲۱ ۱۸ ۴ ۴ ۴ ۱٫۷ ۴٫۴ ۳٫۱ ۸۱ ۵۸٫۳ ۱۷۶
DO- اکسیژن محلول mg/lit ۱۲ ۲۱ ۱۸ ۲۰ ۸ ۲۰ ۰٫۸۲ ۰ ۱٫۸۷ ۸ ۱ ۸٫۵
BOD. 0.5اکسیژن مورد نیاز واکنش های بیوشیمیایی mg/lit ۱۲ ۲۱ ۱۸ ۱۲ ۱۰ ۱۱ ۱ ۲ ۲ ۳۴ ۴۵ ۲۷
COD اکسیژن مورد نیاز واکنشهای شیمیایی mg/lit ۱۲ ۲۱ ۱۸ ۱۳ ۱۰ ۱۲ ۲۷٫۳ ۴۶٫۳ ۱۸٫۴ ۸۶٫۱ ۱۴۷٫۳ ۸۸٫۴
مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

فرصتها :

 1. قابلیت توسعه گردشگری.
 2. توسعه اکوتوریسم(طبیعت گردی)
 3. توسعه صنایع پاک وسازگار با محیط زیست استان.
 4. استفاده از تکنولوژی روز جهت بازیافت زباله استان.
 5. استفاده چند منظوره از اراضی کشاورزی وآبندان‌های استان.
 6. بازیافت پسآبهای خانگی،شهری، صنعتی و کشاورزی و استفاده در چرخه تولید.
 7. توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی.
 8. توسعه کشاورزی زیستی سازگار با محیط زیست.

منبع: اداره کل حفاظت از محیط زیست گیلان

مطالب مرتبط