منابع طبیعی استان گیلان

منابع طبیعی استان گیلان

منابع طبیعی استان گیلان در یک نگاه

  1. مساحت مناطق جنگلی= ۵۶۴۷۱۲ هکتار
  2. مساحت مناطق مرتعی =۲۴۴۹۸۶ هکتار
  3. مساحت مناطق جنگلی تحت پوشش طرح‌های جنگلداری=۳۰۰۰۰۰ هکتار
  4. مساحت مناطق جنگلی تحت پوشش طرح جنگلداری دارای مجری فعال = ۲۳۰۰۰۰ هکتار
  5. مساحت مناطق جنگلی دارای طرح پارک جنگلی = ۱۵۰۰۰ هکتار
  6. مساحت مناطق جنگلی دارای طرح پارک جنگلی دارای مجری فعال  = ۱۸۰۰ هکتار برای مجری خصوصی(قلعه رودخان) و مابقی توسط( اداره کل ) دولت فعالیت دارند.
  7. مساحت مناطق مرتعی دارای طرح مرتعداری= ۱۸۰۰۰۰ هکتار
  8. مساحت مناطق مرتعی دارای ممیزی = ۲۴۴۹۸۶ هکتار
  9.  مساحت مناطق مرتعی دارای مجری طرح مرتعداری = ۱۶۰۰۰۰ هک

 

شکل ۱ نسبت مساحت جنگل‌ها به مساحت کل استان‌ها را نشان می‌دهد.

(شکل ۱)

 

 

جدول ۱ که توسط سامانه اطلاعات آماری استان گیلان ارائه شده است، نشان می‌دهد که بر طبق آخرین آمار ارائه شده، حدود ۴ درصد جنگل‌های کشور و حدود ۰/۳ درصد از مراتع کشور در استان گیلان قرار دارد.

جدول  ۹۵- مساحت جنگل ها ،‌ مراتع کشور و استان گيلان واحد : هکتار
سال جنگل مراتع
کشور گیلان کشور گیلان
۱۳۷۶ ۱۲۴۰۰۰۰۰ ۵۶۹۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰
۱۳۷۷ ۱۲۴۰۰۰۰۰ ۵۶۷۵۲۴ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲۴۵۱۲
۱۳۷۸ ۱۲۴۰۰۰۰۰ ۵۶۷۵۲۴ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲۴۹۱۵
۱۳۷۹ ۱۲۴۰۰۰۰۰ ۵۶۷۵۲۴ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲۴۹۱۵
۱۳۸۰ ۱۲۴۰۰۰۰۰ ۵۶۵۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲۴۸۲۱
۱۳۸۱ ۱۲۴۰۰۰۰۰ ۵۶۴۷۲۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲۴۸۲۱
۱۳۸۲ ۱۲۴۰۰۰۰۰ ۵۶۴۷۲۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲۴۸۲۱
۱۳۸۳ ۱۴۲۰۲۵۵۹ ۵۵۰۱۳۳ ۸۶۱۰۳۹۴۰ ۲۴۴۱۲۲
۱۳۸۴ ۱۴۲۰۲۵۵۹ ۵۵۵۳۸۳ ۸۶۱۰۳۹۴۰ ۲۵۴۱۶۴
۱۳۸۵ ۱۴۲۰۲۵۵۹ ۵۶۴۷۱۲ ۸۶۱۰۳۹۴۰ ۲۵۶۱۶۴
۱۳۸۶ ۱۴۲۰۲۵۵۹ ۵۶۴۷۱۲ ۸۶۱۰۳۹۴۰ ۲۶۷۳۱۱
۱۳۸۷ ۱۴۳۱۸۸۷۲ ۵۶۴۷۱۲ ۸۴۷۴۶۹۷۱ ۲۴۴۹۸۶
۱۳۸۸ ۱۴۳۱۸۸۷۲ ۵۶۴۷۱۲ ۸۴۷۴۶۹۷۱ ۲۴۴۹۸۶
۱۳۸۹ ۱۴۳۱۹۰۶۳ ۵۶۴۷۱۲ ۸۴۸۱۴۹۹۱ ۲۴۴۹۸۶
۱۳۹۱ ۱۴۳۱۹۰۶۳ ۵۶۴۷۱۲ ۸۴۸۱۴۹۹۱ ۲۴۴۹۸۶
۱۳۹۳ ۱۴۱۸۲۰۸۶ ۵۶۴۷۱۲ ۸۳۷۴۴۹۱۴ ۲۴۴۹۸۶
۱۳۹۴ ۱۴۳۱۹۰۶۳ ۵۶۴۷۱۲ ۸۴۸۱۴۹۹۱ ۲۴۴۹۸۶
۱۳۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۵۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۶۳ ۰ ۵۶۵۰۰۰ ۰ ۱۳۳۰۰۰
۱۳۶۴ ۰ ۵۶۵۰۰۰ ۰ ۸۶۱۹۸
۱۳۶۵ ۰ ۵۶۵۰۰۰ ۰ ۲۲۳۹۹
۱۳۶۶ ۰ ۵۶۵۰۰۰ ۰ ۱۶۰۳۶۰
۱۳۶۷ ۰ ۵۶۵۰۰۰ ۰ ۲۷۴۷۶۶
۱۳۶۸ ۰ ۵۶۵۴۶۰ ۰ ۲۲۴۰۰۰
۱۳۶۹ ۰ ۵۶۵۴۶۰ ۰ ۲۲۴۰۰۰
۱۳۷۰ ۰ ۵۶۵۴۶۰ ۰ ۲۲۴۰۰۰
۱۳۷۱ ۰ ۵۶۵۴۶۰ ۰ ۲۲۴۰۰۰
۱۳۷۲ ۰ ۵۶۵۴۶۰ ۰ ۲۲۴۰۰۰
۱۳۷۳ ۰ ۵۶۵۴۶۰ ۰ ۲۲۴۰۰۰
۱۳۷۴ ۰ ۵۶۵۰۰۰ ۰ ۲۲۴۰۰۰
۱۳۷۵ ۰ ۵۶۵۰۰۰ ۰ ۲۲۴۰۰۰
۱۳۹۰ ۰ ۵۶۴۷۱۲ ۰ ۲۴۴۹۸۶
۱۳۹۲ ۰ ۵۶۴۷۱۲ ۰ ۲۴۴۹۸۶
۱۳۹۵ ۱۴۳۱۹۰۶۳ ۵۶۴۷۱۲ ۸۴۸۱۴۹۹۱ ۲۴۴۹۸۶

 

منبع: gilan.frw.org.ir