جمعیت استان گیلان

جمعیت استان گیلان

بر اساس نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن طی ۵۰ سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت استان گیلان از ۱۲۹۱۱۵۹ نفر در سال ۱۳۴۵ به ۲۵۳۰۶۹۶ نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است. به این ترتیب در این مدت ۱۲۳۹۵۳۷ نفر به طور متوسط و سالانه ۲۴۷۹۱ نفر بر جمعیت استان افزوده شده است. از این تعداد، ۷۸۹۸۷۸ نفر یا ۶۶/۴ درصد مربوط به سال‌های ۱۳۴۵-۱۳۶۵ می‌باشد.

متوسط رشد سالیانه جمعیت استان طی سال‌های ۱۳۴۵-۱۳۵۵ ، ۲/۱ درصد و طی سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۶۵ ، ۲/۸ درصد بوده است. این رشد جمعیتی بیشترین میزان طی ۵۰ سال اخیر بوده است. بعد از سال ۱۳۶۵ با کاهش چشم‌گیر رشد سالانه جمعیتی مواجه بودیم. به طوری که متوسط رشد سالیانه جمعیت به ترتیب ۰/۷۴ درصد طی سال‌های ۱۳۶۵-۱۳۷۵ ، ۰/۷ درصد در سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۸۵ و به ۰/۶ درصد در سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۰ کاهش پیدا کرده است. متوسط رشد سالیانه‌ی استان گیلان ، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۰/۴ درصد، ۱/۸ درصد و -۱/۲ درصد بوده است.

استان گیلان ۳/۲ درصد از جمعیت کل کشور را در خود جای داده است که از این نظر رتبه دوازدهم را در کشور دارد.

منبع: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، معاونت آمار و اطلاعات

آمار و جداول مربوط به جمعیت در استان گیلان