ﺷﻨﺎﺧﺖ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺞ راﯾﺞ در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮر

آمارهای محصولات کشاورزی گیلان
مهر ۱۵, ۱۳۹۷
ویدئو
مهر ۱۷, ۱۳۹۷

ﺷﻨﺎﺧﺖ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺞ رایج در بازار مصرف کشور

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﻮر برای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد، در راﺳﺘﺎي ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ برنج و ﺷﻨﺎﺧﺖ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺞ رایج در بازار کشور، ارﻗﺎم ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل زیادی را معرفی کرده اند. اما از طرفی به دلیل وجود شباهت زیادی که میان ارقام پرمحصول با ارقام مرغوب و کیفی برنج وجود دارد، تشخیص و تمایز این دو را برای مصرف کنندگان عمومی دشوار کرده است.

با توجه به موارد ذکر شده، ایجاد راه کارهایی برای شناخت ارقام کیفی و پر محصول ضروری است ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي و ﮐﯿﻔﯽ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار جهت رفع این مشکل پیدا کنند.

ﺑﺮﺧﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺮﻏﻮب از ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل:

۱)ﻣﯿﺰان ﻋﻄﺮ، ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﺑﺮﻧﺞ

با قرار دادن مقداری برنج در دو کف دست و محصور نمودن آن، اگر عطر برنج اسشمام شود متوجه خواهیم شد که از نوع ارﻗﺎم ﮐﯿﻔﯽ است؛ در غیر این صورت، در ارﻗﺎم ﻏﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﺷﺨﺺ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ در صورت مخلوط ﺑﺮﻧﺠﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ارﻗﺎم ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ مانند رﻗﻢ ﻓﺠﺮ دارای کمی عطر هستند.

۲)ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮﻧﺞ

ﻣﻘﺪاري از ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﯿﻦ دو ﮐﻒ دﺳﺖ قرار داده و ﻣﺎﻟﺶ ﻣﯽ دهیم؛ سپس ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﮐﻒ دﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ دﻗﺖ بررسی می کنیم تا ببینیم چربی ناچیزی از آن قابل لمس هست یا نه. این میزان چربی در انواع مرغوب برنج یافت می وشد. در غیر این صورت برنج ار نوع پر محصول خواهد بود؛ یعنی چربی ای در آن قابل لمس نیست. اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﯾﮑﯽ از آزﻣﻮﻧﻬﺎي اﻓﺮاد ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ هست.

۳)اﻧﺪازه داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ (ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻋﺮض داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ) ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ رﻋﻨﺎیی برنج

اﮐﺜﺮ ارﻗﺎم برنج ﮐﯿﻔﯽ یا بومی، ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺮﻏﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ در برخی از ارﻗﺎم ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل نیز این ﻣﺸﺨﺼﺎت دیده می شود که در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ از دیگر راه های تشخیص برنج استفاده کنیم.

۴)ﺟﻨﺲ، رﻧﮓ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ

ارﻗﺎم ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺮﻏﻮب اﺻﻮلا در ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﮑﻢ ﺳﻔﯿﺪي داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ، گچی و ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف هستند. اما در ارقام پرمحصول  این ویژگی به شکل ﻏﯿﺮ ﮔﭽﯽ و ﺷﻔﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﭽﯽ غیر یکنواختی دارد؛ یعنی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮاردی که تا الان ذکر شد، حاصل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و داﻧﺶ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ می باشد و اﻃﻼﻋﺎت و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد.

۵)کیفیت پخت برنج

اگر از ارﻗﺎم ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﻧﺞ استفاده کنیم، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮﺷﯿﺪن ﻋﻄﺮ و ﺑﻮي ﺧﺎص اﯾﻦ ارﻗﺎم اﺣﺴﺎس می شود که یکی از راه های ساده برای تشخیص آن می باشد. ﺳﺎﯾﺮ راه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ از جمله ﻣﯿﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ، زﻣﺎن ﻻزم برای ﭘﺨﺖ و ﻣﯿﺰان ﻟﻌﺎب ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ برای ﺗﺸﺨﯿﺺ نوع ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﺳﻂ مصرف کنندگان ﺑﺎﺷﺪ.

بعد از پخت ارﻗﺎم ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﻧﺞ، داﻧﻪ آن ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺘﻮرم می شود. یکی از ویژگی های خوب این نوع برنج این است که تا مدت ها بعد از پخت، ﺧﻮش ﺧﻮراك و ﻧﺮم می ماند و برای مصرف مجدد، ﺑﺎ ﮔﺮم ﮐﺮدن دوباره ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﺎول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮏ ویژگی ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ دﯾﮕﺮ برای ارقام کیفی، زود ﻫﻀﻢ ﺑﻮدن آن هست. اما ویژگی های ذکر شده برای ارﻗﺎم ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﺻﺎدق نیست؛ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ارﻗﺎم در اﺛﺮ ﭘﺨﺖ، ﺣﺠﯿﻢ ﺷﺪه و ﮔﺎﻫﯽ هم طول داﻧﻪ ﺷﮑﺎف ﺑﺮمی دارد و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻤﯽ نیز ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ﻧﺪارد.

۶)طول دانه

یکی دیگر از آزمون های تشخیص ارقام کیفی از پرمحصول، ﻃﻮﯾﻞ ﺷﺪن داﻧﻪ ﭘﺲ از پخت، اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺠﻢ، ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻄﺮي ﺑﻮدن آن به دلیل وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ شیمیایی دو اﺳﺘﯿﻞ و ﯾﮏ ﭘﯿﺮوﻟﯿﻦ اﺳﺖ.