فرآورده هاي شيميائي رنگ شيمي خزر

صنایع شیمیایی گیلان
صنايع شيميائي زرين نبات خزر
آبان ۲۷, ۱۳۹۷
صنایع شیمیایی گیلان
شيميائي نواوران شيمي خزر
آبان ۲۷, ۱۳۹۷
صنایع شیمیایی گیلان

آدرس:رشت، شهر صنعتی

تلفن: ۹-۳۳۸۳۵۲۷

شهرستان: رشت

محصولات: رنگهاي ساختماني، رنگهاي صنعتي، تينر صنعتي