درآمد و هزینه خانوار در استان گیلان

هزینه‌ها و درآمد خانوار در استان گیلان

هزینه‌ها و درآمد خانوار : در سال ۱۳۹۴، متوسط هزینه‌های خالص سالانه یک خانوار روستایی ۱۶۱۸۳۱ هزار ریال بوده است. ۶۵/۹ درصد (۱۰۵۴۹۹ هزار ریال)  آن هزینه غیر خوراکی و ۳۴/۸ درصد (۵۶۳۳۱ هزار ریال) آن هزینه‌های خوراکی و دخانی بوده است. از مجموع متوسط هزینه‌ی خالص سالانه خوراکی و دخانی یک خانوار روستایی، هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با ۱۶۴۵۵ هزار ریال بیش‌ترین سهم را داشته است. هزینه ادویه‌ها و چاشنی‌ها و سایر ترکیبات خوراکی با ۲۳۴۰ هزار ریال دارای کم‌ترین سهم می‌باشد. همچنین از ۱۰۵۴۹۹ هزار ریال متوسط هزینه‌های غیر خوراکی یک خانوار روستایی، هزینه مسکن با ۲۸۸۱۸هزار ریال بیش‌ترین سهم را دارا بوده است. هزینه تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی با ۳۴۲۱ هزار ریال کمترین سهم را داشته‌اند.

در سال ۱۳۹۴، متوسط هزینه‌های خالص سالانه یک خانوار شهری۲۵۱۹۸۶ هزار ریال بوده است. از این میان ۷۷/۱ درصد مربوط به هزینه‌های غیر خوراکی می‌باشد.

در سال ۱۳۹۴ از مجموع ۱۹۴۲۶۵ هزار ریال متوسط هزینه‌های خالص غیرخوراکی یک خانوار شهری، هزینه مسکن با ۳۶/۹ درصد (۷۱۶۸۸ هزار ریال) بیش‌ترین و هزینه تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی با ۳/۷ درصد (۷۲۴۵ هزار ریال) کم‌ترین سهم را داشته‌اند. از مجموع ۵۷۷۲۱ هزار ریال  متوسط هزینه‌های خالص خوراکی یک خانوار شهری هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با ۲۴/۸ درصد و هزینه‌های روغن‌ها و چربی‌ها با ¾ درصد، به ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین سهم را داشته‌اند. در سال ۱۳۹۴، متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی ۱۵۸۱۶۳ هزار ریال بوده است که از میان منابع تأمین درآمد، درآمدهای متفرقه با ۴۵/۱ درصد بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده است. در همین سال متوسط درآمد یک خانوار شهری ۲۶۷۱۷۹ هزار ریال بوده است که درآمدهای متفرقه با ۵۳/۳ درصد در میان منابع تأمین درآمد بالاترین سهم را داشته است.

جدول ۱  هزینه و درآمد کل یک خانوار شهری و روستایی را در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد.

(جدول ۱)

استان شهری روستایی
هزینه کل درآمد کل هزینه کل درآمد کل
کل کشور ۲۸۴,۸۲۰ ۳۱۷,۲۱۰ ۱۵۶,۹۰۷ ۱۷۶,۸۶۶
آذربایجان شرقی ۲۴۸,۵۶۷ ۳۰۶,۲۱۷ ۱۹۳,۶۶۷ ۲۳۴,۲۰۱
آذربایجان غربی ۱۸۶,۲۷۰ ۲۱۹,۱۷۵ ۱۴۱,۱۸۰ ۱۴۹,۷۲۷
اردبیل ۲۰۴,۲۹۲ ۲۲۱,۰۸۹ ۱۵۴,۳۶۵ ۱۸۲,۳۱۵
اصفهان ۲۷۶,۵۴۵ ۲۶۴,۰۴۲ ۱۸۱,۲۰۵ ۱۶۶,۰۰۲
البرز ۲۸۸,۰۸۵ ۳۳۴,۰۳۳ ۲۰۴,۸۴۳ ۲۴۹,۸۹۹
ایلام ۲۶۰,۹۰۶ ۲۷۲,۷۲۷ ۱۳۱,۳۱۵ ۱۶۳,۸۰۳
بوشهر ۲۴۴,۸۶۹ ۲۹۴,۴۷۷ ۱۷۶,۰۹۴ ۱۹۷,۸۷۶
تهران ۴۱۴,۶۴۱ ۴۴۳,۶۰۳ ۱۹۹,۹۶۰ ۲۳۳,۳۲۵
چهارمحال و بختياري ۳۰۴,۸۳۲ ۳۳۵,۵۲۱ ۲۰۳,۴۵۲ ۲۱۸,۶۷۱
خراسان جنوبی ۱۸۴,۸۷۹ ۲۲۷,۶۴۴ ۱۰۰,۲۳۲ ۱۳۶,۳۳۷
خراسان رضوی ۲۴۳,۳۵۹ ۲۷۳,۱۲۹ ۱۵۵,۸۲۰ ۱۳۲,۳۰۸
خراسان شمالی ۲۳۱,۷۳۷ ۲۷۹,۷۹۳ ۱۲۷,۱۴۳ ۱۳۶,۰۴۶
خوزستان ۲۷۸,۲۶۷ ۳۲۴,۶۹۵ ۱۷۹,۴۸۲ ۲۰۶,۴۰۵
زنجان ۲۰۷,۴۳۷ ۲۳۳,۹۶۲ ۱۴۱,۵۴۰ ۱۹۰,۴۲۷
سمنان ۱۸۲,۱۴۱ ۲۴۳,۱۲۴ ۱۳۸,۱۸۶ ۱۶۳,۴۸۴
سيستان وبلوچستان ۱۹۲,۶۰۱ ۲۳۳,۷۲۹ ۸۵,۸۷۵ ۸۷,۷۴۳
فارس ۲۸۲,۵۰۹ ۳۱۱,۳۷۲ ۱۷۰,۹۸۸ ۱۸۱,۰۵۰
قزوین ۲۴۴,۲۶۱ ۲۷۴,۴۹۲ ۱۸۷,۵۶۴ ۲۱۶,۹۶۱
قم ۲۴۱,۱۳۶ ۲۹۴,۷۳۸ ۱۳۳,۵۵۸ ۱۹۳,۹۸۴
کردستان ۲۱۰,۴۹۷ ۲۲۱,۷۹۸ ۱۶۰,۷۲۰ ۱۵۸,۷۴۰
کرمان ۱۶۳,۰۵۶ ۲۱۳,۸۹۱ ۹۴,۰۶۳ ۱۲۲,۰۶۹
کرمانشاه ۲۳۶,۷۳۶ ۲۴۱,۱۱۴ ۱۷۴,۱۷۳ ۱۵۲,۹۹۶
کهکیلویه و بویراحمد ۲۴۱,۴۷۸ ۲۵۰,۸۱۱ ۱۴۴,۱۷۷ ۱۶۹,۵۵۶
گلستان ۲۱۱,۹۰۵ ۲۵۱,۶۳۳ ۱۲۷,۸۲۰ ۱۶۴,۷۱۸
گیلان ۲۸۵,۳۷۵ ۳۲۸,۶۶۵ ۱۵۱,۰۹۳ ۱۹۴,۲۷۵
لرستان ۲۱۲,۴۸۴ ۲۵۵,۸۵۸ ۱۳۹,۸۳۸ ۱۶۵,۹۷۰
مازندران ۲۹۷,۲۴۸ ۳۷۷,۲۵۹ ۲۱۷,۴۵۱ ۲۸۳,۹۰۳
مرکزی ۲۲۹,۲۶۶ ۲۵۲,۰۵۵ ۱۵۰,۷۶۴ ۱۵۸,۵۶۰
هرمزگان ۲۵۴,۳۲۵ ۳۰۷,۸۸۰ ۱۳۷,۴۹۴ ۱۵۱,۸۴۹
همدان ۲۶۶,۳۵۱ ۲۵۵,۲۶۶ ۱۵۸,۶۷۳ ۱۶۲,۳۲۹
یزد ۲۳۸,۸۳۱ ۳۰۳,۱۶۷ ۱۹۵,۴۰۱ ۲۰۸,۱۳۴

 

بر اساس این جدول نتایج زیر حاصل می‌شود:

  1. هزینه کل یک خانوار شهری در استان گیلان ۲۸۵,۳۷۵ هزار ریال بوده است. این رقم از متوسط هزینه کل یک خانواده شهری در کل کشور، ۵۵۵ هزار ریال بیشتر است. استان گیلان از این نظر رتبه پنجم را در بین ۳۱ استان کشور دارد.
  2. درآمد کل یک خانوار شهری در استان گیلان ۳۲۸,۶۶۵ هزار ریال بوده است. این رقم از متوسط درآمد کل یک خانواده شهری در کل کشور، ۱۱۴۵۵ هزار ریال بیشتر است. استان گیلان از این نظر رتبه پنجم را در بین ۳۱ استان کشور دارد.
  3. هزینه کل یک خانواده روستایی در استان گیلان ۱۵۱,۰۹۳ هزار ریال بوده است. این رقم از متوسط هزینه کل یک خانواده روستایی در کل کشور ۵۸۱۴ هزار ریال کمتر است. استان گیلان از این نظر رتبه ۱۷ام را در بین ۳۱ استان کشور دارد.
  4. درآمد کل یک خانواده روستایی در استان گیلان ۱۹۴,۲۷۵ هزار ریال بوده است. این رقم از متوسط هزینه کل یک خانواده روستایی در کل کشور ۱۷۴۰۹ هزار ریال بیشتر است. استان گیلان از این نظر رتبه دهم را در بین ۳۱ استان کشور دارد.

 

جدول ۲ شاخص‌ها و نماگرهای هزینه‌های خانوار استان گیلان در سال ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد.

(جدول ۲)

واحد مقدار/ تعداد درصد تغییر نسبت به سال گذشته
متوسط هزینه های خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری هزارریال ۵۷۰۱۰ -۱٫۲
روستایی هزار ریال ۵۱۹۸۰ -۷٫۷
سهم هزینه های خوراکی و دخانی در کل هزینه های خانوار شهری درصد ۲۰ -۲٫۹
روستایی درصد ۳۴٫۴ -۰٫۰۴
متوسط هزینه های غیر خوراکی سالانه یک خانوار شهری هزار ریال ۲۲۸۳۶۵ ۱۷٫۶
روستایی هزار ریال ۹۹۱۱۳ -۶٫۱
سهم هزینه های غیر خوراکی در کل هزینه های خانوار شهری درصد ۸۰ ۲٫۹
روستایی درصد ۶۵٫۶ ۰٫۴
سهم هزینه های مسکن در کل هزینه های خانوار شهری درصد ۲۷٫۹ ۰٫۵
روستایی درصد ۲۱٫۶ ۳٫۸
سهم هزینه های بهداشت ودرمان در کل هزینه های خانوار شهری درصد ۱۲٫۲ -۲٫۷
روستایی درصد ۱۲٫۸ ۰

در زیر آخرین آمار ارائه شده توسط مراجع رسمی در مورد درآمد و هزینه خانوار در استان گیلان ارائه شده است.

منبع: مرکز آمار ایران