۰۴

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
روستای بلوردکان

روستای بلوردکان

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
روستای تابستان نشین

روستای تابستان نشین

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
عمارت عبدالعلی خان صوفی

عمارت عبدالعلی خان صوفی