ميانگين سني جمعيت کشور و استان گيلان به تفکيک نقاط شهري و روستايي

ميانگين سني جمعيت کشور و استان گيلان به تفکيک نقاط شهري و روستايي

جدول زیر میانگین سنی کشور و استان گیلان را به تفکیک نقاط شهری و روستایی نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید میانگین سنی استان گیلان ۴/۴ سال از میانگین سنی کشور در سال ۱۳۹۵ بیشتر است. علاوه بر این میانگین سنی نقاط شهری و نقاط روستایی در استان گیلان به ترتیب ۳/۲ سال و ۶/۸ از همین اعداد در کل کشور بیشتر هستند. در نتیجه استان گیلان نسبت به میانگین کشوری پیرتر است.

سال

کشور

گيلان

کل

نقاط شهري

نقاط روستايي

کل

نقاط شهري

نقاط روستايي

۱۳۳۵ ۲۳٫۷
۱۳۴۵ ۲۲٫۲ ۲۲٫۴ ۲۲٫۱ ۲۲٫۲ ۲۳٫۳ ۲۱٫۸
۱۳۵۵ ۲۲٫۴ ۲۲٫۹ ۲۲ ۲۲٫۶ ۲۳٫۶ ۲۲٫۲
۱۳۶۵ ۲۱٫۷ ۲۲٫۲ ۲۱٫۲ ۲۳٫۴ ۲۳٫۶ ۲۳٫۳
۱۳۷۵ ۲۴ ۲۴٫۵ ۲۳٫۳ ۲۶٫۶ ۲۶٫۲ ۲۶٫۹
۱۳۸۵ ۲۸ ۲۸٫۳ ۲۷٫۲ ۳۱٫۳ ۳۰٫۶ ۳۲
۱۳۹۰ ۲۹٫۹ ۳۰٫۲ ۲۸٫۹ ۳۳٫۶ ۳۲٫۹ ۳۴٫۸
۱۳۹۵ ۳۱٫۱ ۳۱٫۵ ۳۰٫۱ ۳۵٫۵ ۳۴٫۷ ۳۶٫۹

 

منبع: سامانه اطلاعات آماری استان گیلان