مقدار و ارزش صادرات کالا

مقدار و ارزش صادرات انواع کالا به جز نفت خام از گمرک‌های استان

جدول زیر مقدار و ارزش صادرات انواع کالا ( به جز نفت خام) را از گمرک‌های استان نشان می‌دهد ( تن ، میلیون ریال ).

  صادرات 
مقدار ارزش
جمع ۵۶۴۵۰۰ ۱۰۶۸۱۰۸۷
قسمت اول- حیوانات زنده و محصولات حیوانی جمع ۱۶۹۲ ۱۴۵۸۸۵
۱٫ حیوانات زنده ۱ ۱۶۲
۲٫ گوشت و احشای خوراکی ۰ ۰
۳٫ ماهیها، قشرداران، صدفداران، سایر ۴۰ ۵۴۹۷
۴٫ شیر و محصولات لبنی، تخم پرندگان ۱۶۵۱ ۱۴۰۲۲۷
۵٫ سایر محصولات حیوانی ۰ ۰
قسمت دوم- محصولات نباتی جمع ۲۸۷۷۴۳ ۵۰۳۷۰۸۲
۶٫ نباتات زنده و محصولات گلکاری ۸۶ ۳۲۸۰
۷٫ سبزیجات و نباتات، ریشه و غده ها ۱۷۳۸۷۸ ۱۸۹۸۱۵۹
۸٫ میوه های خوراکی، پوست مرکبات و … ۱۰۷۰۲۵ ۲۹۱۴۰۶۶
۹٫ قهوه، چای، ماته و ادویه ۳۳۷۴ ۱۵۵۶۰۴
۱۰٫ غلات ۱۱ ۳۶۲
۱۱٫ محصولات صنعت آردسازی ۲۷۱۸ ۲۵۷۱۶
۱۲٫ دانه و میوه های روغن دار ۷۵ ۵۷۸۲
۱۳٫ انگوم ها، رزین ها و سایر شیره ها ۱ ۵۵
۱۴٫ مواد قابل بافت، سایر محصولات نباتی ۵۷۵ ۳۴۰۵۸
قسمت سوم- چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی جمع ۶ ۲۲۸
۱۵٫ چربی ها و روغن های حیوانی ۶ ۲۲۸
قسمت چهارم- محصولات صنایع غذایی جمع ۱۳۸۸۱ ۹۶۳۶۰۷
۱۶٫ فرآورده هایی از گوشت، ماهی و … ۰ ۰
۱۷٫ قند و شکر و شیرینی ۱۸۱۴ ۱۲۲۳۶۵
۱۸٫ کاکائو و فراورده های آن ۳۵۳ ۶۹۹۴۰
۱۹٫ فرآورده هایی از غلات، آرد و نشاسته ۸۶۷۴ ۶۲۲۶۵۵
۲۰٫ فرآورده هایی از سبزیجات ۱۰۵۵ ۶۶۷۰۴
۲۱٫ فرآورده های خوراکی ۱۳۲ ۶۲۵۰
۲۲٫ نوشابه ها، آبگونه های الکلی ۳۷۹ ۲۵۸۳۰
۲۳٫ آخال و تفاله صنایع خوراکسازی ۷۰ ۲۱۹۷
۲۴٫ توتون و تنباکو ۱۴۰۴ ۴۷۶۶۶
قسمت پنجم- محصولات معدنی جمع ۷۸۸۵۶ ۱۳۲۹۷۰
۲۵٫ نمک، گوگرد، خاک و سنگ ۷۴۲۷۶ ۱۱۳۱۰۹
۲۶٫ سنگ، فلز، جوش و خاکستر آن ۳۸۲۵ ۱۱۷۵۸
۲۷٫ سوخت های معدنی، روغن های معدنی ۷۵۵ ۸۱۰۳
قسمت ششم- محصولات صنایع شیمیایی و… جمع ۳۶۵۹۴ ۶۵۰۴۹۷
۲۸٫ محصولات شیمیایی غیرآلی ۳۱۷۰۶ ۱۲۸۴۴۴
۲۹٫ محصولات شیمیایی آلی ۶۸۳ ۱۴۷۷۹
۳۰٫ محصولات دارویی ۱۳۸ ۱۳۷۳۹۲
۳۱٫ کودها ۱۴ ۶۳
۳۲٫ عصاره های دباغی و رنگرزی ۹۸۷ ۱۶۴۴۸
۳۳٫ روغن های اسانسی، محصولات عطرسازی و … ۱۶۱ ۷۵۵۱
۳۴٫ صابون ها، مواد آلی، خمیرهای قالب گیری ۲۲۴۳ ۶۶۵۱۶
۳۵٫ مواد آلبومینوئید، چسب ها و آنزیم ها ۱۷۴ ۸۳۳۱
۳۶٫ باروت و مواد منفجره و … ۰ ۱۰
۳۷٫ محصولات عکاسی و سینماتوگرافی ۱ ۱۹
۳۸٫ محصولات گوناگون صنایع شیمیایی ۴۸۷ ۲۷۰۹۴۵
قسمت هفتم- مواد پلاستیکی جمع ۱۵۶۲۱ ۹۰۵۸۲۴
۳۹٫ مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده ۱۵۴۲۷ ۸۵۶۴۱۸
۴۰٫ کائوچو و اشیای ساخته شده ۱۹۳ ۴۹۴۰۶
قسمت هشتم- پوست، چرم جمع ۲۳ ۲۸۲۸
۴۱٫ پوست (غیر از پوست های نرم) و چرم ۱۳ ۲۱۰۷
۴۲٫ اشیای ساخته شده از چرم ۱۰ ۷۲۱
۴۳٫ پوست های نرم طبیعی و نرم بدلی و اشیای ساخته شده از آن ۰ ۰
قسمت نهم- چوب و … جمع ۲۷۷۷ ۱۰۵۰۶۲
۴۴٫ چوب و اشیای چوبی و ذغال چوب ۲۷۷۶ ۱۰۵۰۳۵
۴۵٫ چوب پنبه و اشیای ساخته شده از چوب پنبه ۰ ۰
۴۶٫ مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی ۰ ۲۷
قسمت دهم- خمیر چوب و … جمع ۴۵۸ ۱۲۷۶۲
۴۷٫ خمیر چوب یا سایر مواد الیاف سلولزی ۰ ۰
۴۸٫ کاغذ و مقوا، اشیای ساخته شده از خمیر کاغ ۳۱۹ ۸۶۵۱
۴۹٫ کتاب، روزنامه و سایر ۱۳۹ ۴۱۱۱
قسمت یازدهم- مواد نسجی و مصنوعات از این مواد جمع ۸۳۹۱ ۸۶۴۷۹۶
۵۰٫ ابریشم ۰ ۰
۵۱٫ پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان ۰ ۰
۵۲٫ پنبه ۵۵ ۳۶۴۶
۵۳٫ سایر الیاف نسجی نباتی و … ۳۵ ۱۴۰۲
۵۴٫ رشته های سنتتیک یا مصنوعی و … ۶۶۵ ۶۱۲۰۵
۵۵٫ الیاف سنتتیک یا مصنوعی و … ۳۹۴ ۲۹۷۶۵
۵۶٫ اوات، نمد و پارچه های نبافته ۱۰۲ ۴۱۲۶
۵۷٫ فرش و سایر کف پوش ها از مواد نسجی ۲۳۷ ۱۷۵۴۵
۵۸٫ پارچه های تار و پود باف مخصوص ۱۰۲ ۱۰۸۱۱
۵۹٫ پارچه های نسجی آغشته و … ۱۵۳ ۱۳۰۸۳
۶۰٫ پارچه های کشباف یا قلاب باف ۰ ۰
۶۱٫ لباس و متفرعات لباس از کشباف و … ۶۰ ۲۱۹۲۸
۶۲٫ لباس و متفرعات لباس از غیرکشباف و … ۱۰۳ ۹۵۴۸
۶۳٫ سایر اشیای نسجی دوخته ۶۴۸۶ ۶۹۱۷۳۶
قسمت دوازدهم- کفش، کلاه، چتر بارانی و آفتابی جمع ۲۰۱۵ ۱۶۵۲۰۴
۶۴٫ کفش، گتر و اشیای همانند و … ۲۰۱۵ ۱۶۵۱۹۰
۶۵٫ کلاه و اجزای آن ۰ ۱۴
۶۶٫ چتر بارانی و آفتابی و عصا و … ۰ ۰
۶۷٫ پر و پر نرم آماده و اشياي ساخته شده و … ۰ ۰
قسمت سیزدهم- مصنوعات از سنگ، از گچ، از سیمان جمع ۱۰۹۷۹۱ ۱۰۳۵۴۹۶
۶۸٫ مصنوعات از سنگ ، گچ ، سيمان و … ۳۵۸۶۷ ۳۶۳۶۹۸
۶۹٫ محصولات سرامیکی ۴۲۸۱۵ ۳۱۲۳۶۲
۷۰٫ شیشه و مصنوعات شیشه ای ۳۱۱۰۹ ۳۵۹۴۳۶
قسمت چهاردهم- مروارید طبیعی جمع ۰ ۰
۷۱٫ مروارید طبیعی یا پرورده و … ۰ ۰
قسمت پانزدهم- فلزات معمولی و مصنوعات آن ها جمع ۳۴۸۱ ۱۹۷۵۱۴
۷۲٫ چدن، آهن و فولاد ۸۰۹ ۱۲۹۴۰
۷۳٫ مصنوعات از چدن ، آهن يا فولاد ۱۶۶۹ ۹۲۰۶۰
۷۴٫ مس و مصنوعات از مس ۲۲۴ ۳۷۷۳۲
۷۵٫ نیکل و مصنوعات از نیکل ۳ ۱۲۰
۷۶٫ آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم ۲۹۰ ۲۹۷۸۸
۷۸٫ سرب و مصنوعات از سرب ۰ ۰
۷۹٫ روی و مصنوعات از روی ۴ ۱۵۵
۸۰٫ قلع و مصنوعات از قلع ۰ ۰
۸۱٫ سایر فلزات معمولی، سرمت ها و … ۰ ۰
۸۲٫ ابزارها، ابزارالات، مصنوعات و … ۲ ۱۰۳
۸۳٫ مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی ۴۸۰ ۲۴۶۱۶
قسمت شانزدهم- ماشین آلات و وسایل مکانیکی جمع ۱۶۲۸ ۳۲۵۵۴۹
۸۴٫ راکتورهای هسته ای، دیگ بخار ۱۴۲۰ ۲۶۸۶۸۰
۸۵٫ ماشین آلات و دستگاه های برقی ۲۰۷ ۵۶۸۶۹
قسمت هفدهم- وسایل نقلیه زمینی، هوایی و آبی جمع ۳۷۴ ۴۳۱۱۳
۸۶٫ لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای ۳ ۶۳۱
۸۷٫ وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل  و … ۳۷۱ ۴۲۴۸۲
۸۸٫ وسایل نقلیه هوایی، فضایی و … ۰ ۰
۸۹٫ کشتی ها، قایق ها و شناورها ۰ ۰
قسمت هجدهم- آلات و دستگاه های اپتیک و عکاسی جمع ۵۲ ۳۰۳۶
۹۰٫ آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی ۲۶ ۱۶۵۰
۹۱٫ اشیای صنعت ساعت سازی ۲۶ ۱۳۲۲
۹۲٫ آلات موسیقی، اجزا و قطعات و… ۰ ۶۴
قسمت نوزدهم- اسلحه و مهمات جمع ۱۴ ۱۸۹۹۸
۹۳٫ اسلحه و مهمات، اجزا و قطعات و … ۱۴ ۱۸۹۹۸
قسمت بیستم- کالاها و مصنوعات گوناگون جمع ۱۱۰۲ ۷۰۵۱۳
۹۴٫ مبل، مبل های طبی، جراحی و … ۴۸۹ ۲۴۶۹۷
۹۵٫ بازیچه، اسباب بازی و لوازم ورزش ۵۱۴ ۳۸۸۷۱
۹۶٫ مصنوعات گوناگون ۹۹ ۶۹۴۵
قسمت بیست و یکم- اشیای هنری و … جمع ۳ ۱۲۳
۹۷٫ اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه ۱ ۴۷
۹۸٫ قطعات منفصله (C.K.D) ماشین آلات راه سازی، خودروها و سایر ماشین آلات ۱ ۷۶
۱- برای اطلاع از عنوان کامل قسمت ها به مقدمه فصل مراجعه شود.
۲- مقدار و ارزش صادرات انواع کالا به جر نفت خام می باشد.
مأخذ- گمرک بندرانزلی، آستارا و حسن رود.
– گمرک بندرانزلی.