مقدار واردات انواع کالا از گمرک های استان

مقدار واردات انواع کالا از گمرک های استان (تن)

جدول زیر مقدار واردات اقلام مختلف را در  استان گیلان نشان می‌دهد.

 

۱۳۸۰

۱۳۸۵

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

جمع ۲۲۵۴۳۰۸ ۴۱۰۵۰۳۷ ۵۱۱۹۸۳۰ ۳۲۵۰۵۹۹ ۱۸۲۸۴۹۹ ۲۱۵۹۲۷۹ ۲۲۵۶۸۲۳ ۲۷۲۰۰۵۹
قسمت اول- حیوانات زنده و محصولات حیوانی ۰ ۲ ۱۵۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۱
قسمت دوم- محصولات نباتی ۶۰۸۱۷ ۱۷۸۸۴ ۵۰۴۳۴ ۱۷۶۲۲۷ ۱۳۵۳۵۱ ۲۹۲۳۹۱ ۴۶۲۶۰۷ ۶۱۷۱۵۸
قسمت سوم- چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی ۳۴ ۴۰ ۲۱۰ ۳۷۸۱ ۵۴۷۴ ۲۲۹۱ ۹۹۷ ۱۶۹۳
قسمت چهارم- محصولات صنایع غذایی ۵ ۱۲۵۲۰ ۲۵۸۳۵ ۸۹۵۰ ۲۲۳۷ ۳۴۱۱ ۱۸۴۹۰ ۲۹۷۳۲
قسمت پنجم- محصولات معدنی ۱۹۶۱۷ ۱۸۳۹ ۱۶۱ ۰ ۷۶۶۵ ۵۳۷۲ ۵۰۶۶ ۱۴۲۵
قسمت ششم- محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن ۳۱۱۷۱ ۱۴۳۴۹ ۱۰۰۱۳ ۶۹۲۲ ۵۲۰۵ ۷۶۳۷ ۳۰۴۲ ۶۶۱۰
قسمت هفتم- مواد پلاستیکی و اشیای ساخته از کائوچو ۲۳۷۹ ۲۲۳۴ ۲۹۰۸ ۸۶۱ ۳۵۱ ۴۷۰ ۱۸۱۴ ۳۹۸۵
قسمت هشتم- پوست، چرم، پوست های نرم و اشیای ساخته شده ۰ ۵۹ ۹ ۰ ۰ ۱۰ ۹ ۴۱
قسمت نهم- چوب، ذغال چوب و اشیای چوبی ۶۸۳۹۶ ۲۸۹۷۵۵ ۳۳۵۴۱۳ ۲۶۴۸۱۴ ۲۷۴۲۶۰ ۲۴۱۷۱۰ ۳۳۶۲۳۶ ۳۷۰۱۲۸
قسمت دهم- خمیر چوب یا سایر مواد الیاف سلولزی ۱۲۵۳۳ ۱۷۹۵ ۷۳۳ ۹۴۵ ۷۹۱۸ ۷۳۲۰ ۹۵۸۲ ۴۲۶۹
قسمت یازدهم- مواد نسجی و مصنوعات از این مواد ۱۴۰۲ ۳۵۰ ۲۹۲ ۲۸۹ ۱۱۸۴ ۶۹۷ ۳۶۹ ۹۳۹
قسمت دوازدهم- کفش، کلاه، چتر بارانی و آفتابی ۰ ۲ ۴۰ ۰ ۰ ۱۷ ۸۳ ۱۳۳
قسمت سیزدهم- مصنوعات از سنگ؛ از گچ، از سیمان ۲۷۵۹ ۱۰۹ ۳۹۸ ۱۹ ۲۴۰ ۱۱۲۲ ۱۰۴۹ ۱۷۵۳
قسمت چهاردهم- مروارید طبیعی و … ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۷
قسمت پازدهم- فلزات معمولی و مصنوعات آن ها ۲۰۴۱۷۸۰ ۳۷۵۲۵۴۰ ۴۶۷۹۸۸۸ ۲۷۶۰۲۲۸ ۱۳۶۷۳۲۴ ۱۵۴۱۹۰۰ ۱۳۹۳۸۷۶ ۱۶۲۶۷۶۱
قسمت شانزدهم- ماشین آلات و و سایل مکانیکی، ادوات برفی ۱۱۳۰۷ ۷۰۶۵ ۷۶۰۴ ۱۶۵۹۰ ۱۴۸۱۱ ۵۰۸۰۶ ۲۱۲۱۹ ۳۰۰۸۳
قسمت هفدهم- وسایط زمینی- هوایی، آبی و تجهیزات مربوط ۱۸۳۷ ۳۶۹۷ ۴۳۴۳ ۸۹۳۰ ۲۷۸۷ ۱۹۶۲ ۸۲۴ ۴۹۲۷
قسمت هجدهم- آلات و دستگاه های اپتیک و عکاسی ۱۱ ۲۲ ۶ ۰ ۱ ۳۸ ۱۸ ۱۶۳
قسمت نوزدهم- اسلحه و مهمات؛ اجزا و قطعات آن ها ۰ ۰ ۳۷ ۲ ۱۵۶۵ ۰ ۱۱۷ ۱۹۵
قسمت بیستم- کالاها و مصنوعات گوناگون ۲۶۱ ۷۷۴ ۸۸۶ ۱۹۹ ۷۸ ۱۷۴ ۱۳۲ ۴۳۸
قسمت بیست و یکم- اشیای هنری، اشیای کلکسیون و عتیقه ۰ ۰ ۴۶۷ ۱۸۴۲ ۲۰۴۸ ۱۹۵۲ ۱۲۸۵ ۱۹۶۲۰
مأخذ- گمرک بندرانزلی، آستارا و حسن رود.
– گمرک بندرانزلی.