مشخصات عمومی شرکت‌های تعاونی خدماتی فعال

مشخصات عمومی شرکت‌های تعاونی خدماتی فعال

جدول زیر مشخصات عمومی شرکت‌های تعاونی خدماتی فعال استان گیلان در پایان سال ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد. بر اساس این جدول در سال ۱۳۹۵، ۶۸۴ شرکت تعاونی خدماتی فعال استان گیلان وجود دارد. ۳۵/۵ درصد این شرکت‌ها در شهرستان رشت وجود دارد.

 سال

تعداد

اعضاء

شاغلان

سرمایه (هزار ریال)

۱۳۸۰ ۵۳ ۲۱۳۵ ۶۱۲ ۸۸۰۴۴۸۰۶
۱۳۸۵ ۱۶۴ ۳۵۳۹ ۱۴۱۴ ۱۲۹۶۹۳۰۲۱
۱۳۹۰ ۵۰۶ ۹۷۲۵ ۴۱۱۰ ۲۴۲۹۵۱۰۰۰
۱۳۹۱ ۵۷۴ ۱۰۳۶۶ ۴۸۱۳ ۲۴۴۵۲۱۶۸۷
۱۳۹۲ ۶۰۷ ۱۱۰۹۷ ۵۱۵۸ ۲۴۴۹۶۵۴۰۱
۱۳۹۳ ۶۱۵ ۱۱۱۵۳ ۵۲۲۷ ۲۴۴۹۸۴۰۱۵
۱۳۹۴ ۶۵۶ ۹۸۳۹ ۵۹۱۸ ۲۵۳۱۷۸۵۰۵
۱۳۹۵ ۶۸۴ ۱۰۹۶۲ ۶۹۰۸ ۳۱۲۳۶۶۶۸۰
آستارا ۳۶ ۱۱۵۴ ۲۴۶ ۲۲۱۰۶۰
آستانه اشرفیه ۵۰ ۳۶۷ ۵۲۹ ۴۲۲۲۵۲۵۰
املش ۱۰ ۸۶ ۴۴ ۲۳۷۰۰
بندرانزلی ۵۳ ۱۶۹۰ ۱۴۶۲ ۵۱۹۸۲۹۹۳
تالش ۴۸ ۳۹۲ ۲۲۳ ۱۸۸۰۴۸۲۰
رشت ۲۴۳ ۵۰۴۸ ۲۷۱۳ ۵۸۷۰۲۶۵۰
رضوانشهر ۱۹ ۱۳۷ ۲۱۳ ۱۷۳۸۳۸۰
رودبار ۲۸ ۳۹۸ ۲۵۹ ۲۶۷۷۴۴۰
رودسر ۱۷ ۲۵۵ ۶۵ ۱۳۴۱۲۸۰۰
سیاهکل ۱۴ ۱۰۰ ۱۱۵ ۱۲۹۶۰۰
شفت ۲۴ ۱۷۱ ۱۸۲ ۲۷۴۳۲۲۹۷
صومعه سرا ۲۹ ۲۱۴ ۱۲۷ ۱۲۸۰۲۸۰۰
فومن ۴۲ ۳۰۳ ۲۸۶ ۴۵۷۵۷۴۹
لاهیجان ۱۹ ۲۷۳ ۱۴۱ ۴۰۵۱۴۰۴۰
لنگرود ۱۳ ۹۳ ۹۳ ۲۱۰۷۷۵۰۱
ماسال ۳۹ ۲۸۱ ۲۱۰ ۱۶۰۴۵۶۰۰
مأخذ- اداره کل تعاون استان گیلان.
– اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.