مشخصات عمومی شرکت‌های تعاونی روستایی

مشخصات عمومی شرکت‌های تعاونی روستایی

جدول زیر مشخصات عمومی شرکت‌های تعاونی روستایی استان گیلان تا پایان سال ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد. بر اساس این جدول در سال ۱۳۹۵، ۱۴۳ شرکت تعاونی روستایی در استان گیلان وجود دارد. در این بین ۲۷ درصد این شرکت‌ها در شهرستان رشت وجود دارند. شهرستان‌های املش، رضوانشهر، سیاهکل، شفت، ماسال فاقد شرکت‌های تعاونی روستایی هستند.

 

 

تعداد

اعضاء

شاغلان

سرمایه (هزار ریال)

۱۳۸۰ ۱۷۲ ۲۷۶۷۹۷ ۰ ۲۲۰۸۱
۱۳۸۵ ۱۷۲ ۲۸۸۰۳۹ ۰ ۲۷۲۱۶
۱۳۹۰ ۱۷۱ ۲۹۸۵۹۰ ۰ ۳۴۹۱۴
۱۳۹۱ ۱۵۷ ۲۷۲۱۲۶ ۰ ۳۱۳۷۸
۱۳۹۲ ۱۵۸ ۲۸۲۷۷۹ ۰ ۳۵۵۵۲
۱۳۹۳ ۱۵۸ ۲۸۲۰۰۶ ۱۹۸ ۴۰۷۹۸
۱۳۹۴ ۱۵۹ ۲۸۱۳۶۴ ۱۹۱ ۳۹۱۰۸
۱۳۹۵ ۱۴۳ ۲۶۷۷۰۰ ۱۷۵ ۳۶۹۵۷
آستارا ۲ ۲۱۰۲ ۸ ۱۹۱
آستانه اشرفیه ۶ ۱۹۵۸۲ ۷ ۲۴۹۷
املش ۰ ۰ ۰ ۰
بندرانزلی ۳ ۵۶۳۶ ۳ ۹۳۹
تالش ۱۲ ۲۵۰۴۳ ۲۰ ۳۰۵۱
رشت ۳۳ ۵۶۳۹۷ ۴۲ ۱۰۳۰۳
رضوانشهر ۰ ۰ ۰ ۰
رودبار ۱۲ ۱۴۳۳۲ ۹ ۱۲۲۷
رودسر ۲۱ ۳۲۲۴۴ ۳۹ ۴۷۴۹
سیاهکل ۰ ۰ ۰ ۰
شفت ۰ ۰ ۰ ۰
صومعه سرا ۱۱ ۲۱۸۹۹ ۱۱ ۳۶۷۳
فومن ۱۴ ۳۳۵۳۸ ۱۴ ۴۲۵۶
لاهیجان ۱۴ ۳۳۹۰۲ ۱۴ ۳۱۷۴
لنگرود ۱۵ ۲۳۰۲۵ ۸ ۲۸۹۷
ماسال ۰ ۰ ۰ ۰
مأخذ- اداره کل تعاون استان گیلان.
– سازمان تعاون روستایی استان گیلان.