مشخصات عمومی اتحادیه‌های تعاونی روستایی

مشخصات عمومی اتحادیه‌های تعاونی روستایی

جدول زیر مشخصات عمومی اتحادیه‌های تعاونی روستایی در استان گیلان را نشان می‌دهد.

تعداد

شرکت های تعاونی عضو

سرمایه (هزار ریال)

ذخیره قانونی (هزار ریال)

۱۳۸۰ ۱۷ ۱۷۰ ۵۰۹۱ ۴۶۱۱
۱۳۸۵ ۱۷ ۱۷۱ ۵۹۵۳ ۸۲۲۰
۱۳۹۰ ۱۶ ۱۷۱ ۶۳۸۴ ۲۶۹۶۳
۱۳۹۱ ۱۶ ۱۶۴ ۶۲۲۴ ۲۵۳۰۶
۱۳۹۲ ۱۶ ۱۵۶ ۱۷۹۹۷ ۲۵۳۷۳
۱۳۹۳ ۱۵ ۱۴۸ ۱۷۸۸۲ ۲۰۱۹۹
۱۳۹۴ ۱۵ ۱۴۶ ۱۷۸۱۸ ۲۰۶۲۸
۱۳۹۵ ۱۶ ۱۵۸ ۱۷۸۲۳ ۳۶۴۱۸
آستارا ۱ ۳ ۱۳۵ ۱۵۶۴
آستانه اشرفیه ۱ ۷ ۲۸۵ ۳۵۷
املش ۱ ۰ ۰ ۰
بندرانزلی ۱ ۴ ۱۵۸ ۷۱۱
تالش ۱ ۱۶ ۵۹۶ ۱۶۳۳
رشت ۱ ۳۶ ۸۶۲ ۱۷۱۵۳
رضوانشهر ۱ ۰ ۰ ۰
رودبار ۱ ۱۴ ۲۵۰ ۱۸۹۱
رودسر ۱ ۲۲ ۱۵۵۵ ۱۳۵۰
سیاهکل ۱ ۰ ۰ ۰
شفت ۱ ۰ ۰ ۰
صومعه سرا ۱ ۱۱ ۲۲۵ ۷۴۵
فومن ۱ ۱۵ ۳۵۴ ۱۹۰۸
لاهیجان ۱ ۱۵ ۵۵۷ ۷۳۹۸
لنگرود ۱ ۱۵ ۱۲۸۴۶ ۱۷۰۸
ماسال ۱ ۰ ۰ ۰
مأخذ- اداره کل تعاون استان گیلان.
– سازمان تعاون روستایی استان گیلان.