مشخصات ایستگاه های هواشناسی استان گیلان: ۱۳۹۵

مشخصات ایستگاه های هواشناسی استان گیلان: ۱۳۹۵

ایستگاه‌ هواشناسی همدیدی (ایستگاه سینوپتیک): ایستگاهی است که در آن، عوامل مختلف جوی از قبیل دمای خشک و تر، مقدار و نوع ابر، مقدار بارندگی، نوع پدیده جوی، سمت و سرعت باد، تبخیر، فشار، ساعت‌های آفتابی، نحوه تغییرات فشار، میزان تابش خورشید و … بر اساس دستورالعمل‌های مشخص و در رأس ساعت‌های معین ( به طور همزمان در سراسر جهان)، اندازه‌گیری و پس از ثبت در یک دفتر مخصوص، توسط دستگاه‌های مخابراتی از قبیل SSB، تلفن و تلتکس، به مراکز هواشناسی در سراسر جهان مخابره می‌شود.

 

 مشخصات ایستگاه های هواشناسی: ۱۳۹۵
نام شهر نوع ایستگاه سال تأسیس ارتفاع از سطح دریا طول و عرض جغرافیایی
طول شرقی عرض شمالی
ثانیه دقیقه درجه ثانیه دقیقه درجه
سینوپتیک دریایی بندر انزلي سينوپتيک ۱۳۲۷ -۲۳٫۶ ۲۷٫۱۷ ۲۷ ۴۹ ۴۶٫۸۵ ۲۸ ۳۷
سینوپتیک فرودگاه رشت بخش بين المللي ۱۳۳۰ -۸٫۶ ۲۵٫۸ ۳۷ ۴۹ ۲۱٫۹ ۱۹ ۳۷
مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي رشت سينوپتيک ۱۳۶۴ ۲۴٫۹ ۳۹٫۷ ۳۸ ۴۹ ۶٫۹ ۱۲ ۳۷
هواشناسی سینوپتیک آستارا سينوپتيک ۱۳۶۳ -۲۱٫۱ ۱۷٫۶ ۵۱ ۴۸ ۵۳٫۹ ۲۱ ۳۸
هواشناسی سینوپتیک منجيل سينوپتيک ۱۳۷۱ ۳۳۸٫۳ ۳۶ ۲۴ ۴۹ ۴۲٫۴ ۴۳ ۳۶
هواشناسی سینوپتیک لاهيجان سينوپتيک ۱۳۸۱ ۳۴٫۲ ۵۸٫۲ ۰ ۵۰ ۳۲٫۵ ۱۱ ۳۷
هواشناسی سینوپتیک تالش سينوپتيک ۱۳۸۴ ۷ ۵۱٫۲ ۵۳ ۴۸ ۲۲٫۵ ۵۰ ۳۷
هواشناسی سینوپتیک جيرنده سينوپتيک ۱۳۸۵ ۱۵۸۱٫۴ ۵٫۵۶ ۴۸ ۴۹ ۲۷٫۴۹ ۴۲ ۳۶
هواشناسی سینوپتیک ماسوله سينوپتيک ۱۳۸۴ ۱۰۸۰٫۹ ۹٫۹ ۵۹ ۴۸ ۲٫۳ ۹ ۳۷
هواشناسی سینوپتیک کياشهر سينوپتيک ۱۳۸۴ -۲۲ ۳۷٫۵ ۵۳ ۴۹ ۲۱ ۲۳ ۳۷
هواشناسی سینوپتیک ديلمان سينوپتيک ۱۳۸۵ ۱۴۴۷٫۶ ۳۵٫۷ ۵۴ ۴۹ ۸٫۲ ۵۳ ۳۶
هواشناسی سینوپتیک رودسر سينوپتيک ۱۳۸۵ -۲۲ ۲۷ ۱۹ ۵۰ ۳۰٫۱ ۷ ۳۷
مأخذ- اداره کل هواشناسی استان گیلان.