مسیرهای گردشگری لاهیجان

لباس محلی گیلان
لباس محلی گیلان
مرداد ۱۱, ۱۳۹۷
مسیرهای گردشگری بندرانزلی
مسیرهای گردشگری بندرانزلی
مرداد ۱۳, ۱۳۹۷
مسیر گردشگری لاهیجان

مسیرهای گردشگری لاهیجان

شهر لاهیجان یکی از شهرهای مهم و بزرگ استان گیلان است . مسیرهای گردشگری لاهیجان نیز در این بین از ارزش ویژه ای برخوردار است و به دلیل دارا بوده ن جاذبه های زیاد می تواند در کنار شهرهای دیگر به عنوان یک مسیر گردشگری ایده آل مورد توجه قرار گیرد.

 

مسیر: لاهیجان به رشت             مبدا: لاهیجان              مقصد:عمارت کلاه فرنگی – رشت              طول مسیر:۵۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر   آﺳﺘﺎﻧﻪ-ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -رشت
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه -ﻣﻘﺒﺮه ﮐﺎﺷﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ -ﻣﻮزه ﭼﺎي -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﻻﻫﯿﺠﺎن -ﺑﺎرﮔﺎه ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف -آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ -ﻣﻘﺒﺮه داﻧﺎي ﻋﻠﯽ –ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﻮزه رﺷﺖ -ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎج آﻗﺎاﺑﺮﯾﺸﻤﯽ –آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن
 جاذبه های طبیعی: ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ –آﺑﺸﺎرﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ -ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ -اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ رﺷﺖ -ﭼﺸﻤﻪ آب ﺷﻮرﻻﮐﺎن -ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻞ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان
جاذبه های مقصد  فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎج ﺻﻤﺪﺧﺎن -ﻣﺴﺠﺪﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن -ﻣﺴﺠﺪﺻﻔﯽ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻋﺒﺎس وﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯿﺪرﻗﯿﻪ -ﮔﻠﺰارﺷﻬﺪا- آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ -ﺣﻤﺎم ﺣﺎج اﻗﺎﺑﺰرگ -ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ -ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزااﺑﺮﯾﺸﻤﯽ- ﻣﻮزه رﺷﺖ- ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺪﯾﺮي
 جاذبه های طبیعی: ﭼﺸﻤﻪ آب ﺷﻮرﻻﮐﺎن -ﺑﺎغ ﺳﺮدارﻣﺤﺘﺸﻢ -ﺑﺎغ ﻣﺸﮑﻮه -اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ وﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان

 

 

 

مسیر:لاهیجان – سراوان           مبدا: لاهیجان                مقصد: بقعه امامزاده هاشم –سراوان           طول مسیر:۷۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  ﻻﻫﯿﺠﺎن -آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -رﺷﺖ اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه -ﻣﻘﺒﺮه ﮐﺎﺷﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ -ﻣﻮزه ﭼﺎي -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﻻﻫﯿﺠﺎن -ﺑﺎرﮔﺎه ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف -آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ -ﻣﻘﺒﺮه داﻧﺎي ﻋﻠﯽ -ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ – ﻣﻮزه رﺷﺖ -ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎج آﻗﺎاﺑﺮﯾﺸﻤﯽ -آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن
 جاذبه های طبیعی: ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ -آﺑﺸﺎرﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ -ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ -اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ رﺷﺖ -ﭼﺸﻤﻪ آب ﺷﻮرﻻﮐﺎن -ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻞ –ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان
 

 

جاذبه های مقصد

 جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ -ﮐﺎرواﻧﺴﺮاي ﻻت –ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان
 جاذبه های طبیعی : رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪرود -ﺳﺪﺗﺎرﯾﮏ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ وﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان ﮐﻮه وﺟﻨﮕﻠﻬﺎي اﻃﺮاف

 

 

 

مسیر: لاهیجان به لشت نشاء             مبدا: لاهیجان             مقصد: لشت نشاء             طول مسیر: ۲۲ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  ﻻﻫﯿﺠﺎن -آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ – ﻟﺸﺖ ﻧﺸﺎء
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎرﭘﺎدﺷﺎه –آراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪﮔﯿﻼﻧﯽ -ﻣﻘﺒﺮه ﮐﺎﺷﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ -ﻣﻮزه ﭼﺎي -آراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف وآراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ
 جاذبه های طبیعی: ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ -آﺑﺸﺎرﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -اﺳﺘﺨﺮزﯾﺒﺎي ﻻﻫﯿﺠﺎن –ﺑﺎم ﺳﺒﺰﻻﻫﯿﺠﺎن -ﻏﺎرﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ -ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ -اﺳﮑﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي وﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺪرﮐﯿﺎﺷﻬﺮ- ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ- ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ دوﺷﻨﺒﻪ وﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻟﯿﭽﺎء و آﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻤﺌﯽ
جاذبه های طبیعی: ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ

 

 

 

مسیر: لاهیجان به آستانه اشرفیه             مبدا: لاهیجان               مقصد: آستانه اشرفیه            طول مسیر: ۸ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  ﻻﻫﯿﺠﺎن -آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎرﭘﺎدﺷﺎه -آراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ -ﻣﻘﺒﺮه ﮐﺎﺷﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ -ﻣﻮزه ﭼﺎي -آراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف وآراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ
جاذبه های طبیعی: ﻏﺎرﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ -آﺑﺸﺎرﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ -ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف -آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ دوﺷﻨﺒﻪ وﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
 جاذبه های طبیعی: ﺟﻨﮕﻞ -رودﺧﺎﻧﻪ -ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪرﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ وروﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ -ﺗﺎﻻب ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ

 

 

مسیر: لاهیجان به دیلمان              مبدا: لاهیجان            مقصد: دیلمان                   طول مسیر: ۱۰۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  ﻻﻫﯿﺠﺎن -ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ -دﯾﻠﻤﺎن
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : :آراﻣﮕﺎه ﮐﺎﺷﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ  ﻣﻮزه ﭼﺎي -ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ -ﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ -ﺗﯽ ﺗﯽ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا -آراﻣﮕﺎه ﺑﺎﺑﺎوﻟﯽ اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
 جاذبه های طبیعی: اﺳﺘﺨﺮﻻﻫﯿﺠﺎن -ﺑﺎم ﺳﺒﺰ -ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ -آﺑﺸﺎر
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان -اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ -آراﻣﮕﺎه ﺑﺎﺑﺎوﻟﯽ -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ دﯾﻠﻤﺎن -ﺗﯽ ﺗﯽ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا
 جاذبه های طبیعی: ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ وﮐﻮﻫﻬﺎي اﻃﺮاف آﺑﺸﺎرﻟﻮﻧﮏ

 

 

مسیر: لاهیجان به لنگرود           مبدا: لاهیجان           مقصد: پرشکوه – ملاط             طول مسیر: ۱۲ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  ﻻﻫﯿﺠﺎن -ﻟﻨﮕﺮود
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : آراﻣﮕﺎه ﮐﺎﺷﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﻮزه ﭼﺎي -ﻣﺴﺠﺪاﮐﺒﺮﯾﻪ -ﭘﻞ آﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود -ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ -ﺣﻤﺎم ﺣﺎج ﻣﯿﺮزااﺣﻤﺪي
 جاذبه های طبیعی: اﺳﺘﺨﺮ ﻻﻫﯿﺠﺎن -ﺑﺎم ﺳﺒﺰ ﻻﻫﯿﺠﺎن -ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ -ﺗﺎﻻب زﯾﺒﺎي ﮐﯿﺎﮐﻼﯾﻪ -ﻟﻨﮕﺮود ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺠﺮ -ﻟﯿﻼﮐﻮه ﺑﺎغ ﭼﺎي
 

 

جاذبه های مقصد

 جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : آراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ وﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﮐﻮﺷﺎ ﻟﺸﺎد ،ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻊ ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ،ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد وﺳﯿﺪاﺣﻤﺪاﺷﮑﯿﮏ، ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ درﯾﺎﺑﯿﮕﯽ، ﭘﻞ آﺟﺮي، ﻗﻠﻌﻪ درزﺑﻦ، ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺒﯽ ،ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﯿﺎﮐﻼﯾﻪ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج ﻣﯿﺮزااﺣﻤﺪي، ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ رﯾﯿﺲ زاده ،ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﯽ ﻓﺮوﺷﺎن
 جاذبه های طبیعی: ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎﮐﻼﯾﻪ -ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺠﺮ -ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي -ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﻟﯿﻼﮐﻮه -ﺑﺎغ ﭼﺎي

 

 

 

مسیر: لاهیجان به املش             مبدا : لاهیجان                 مقصد: املش                     طول مسیر: ۲۱ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  ﻻﻫﯿﺠﺎن -ﻟﻨﮕﺮود – املش
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : آراﻣﮕﺎه ﮐﺎﺷﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﻮزه ﭼﺎي -ﻣﺴﺠﺪاﮐﺒﺮﯾﻪ -ﭘﻞ آﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود -ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ -ﺣﻤﺎم ﺣﺎج ﻣﯿﺮزاﻟﻨﮕﺮود -ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎرﺗﻦ از ﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﯿﺎﯾﯽ- ﺑﺮج ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻞ ﻟﺮزان
جاذبه های طبیعی : اﺳﺘﺨﺮﻻﻫﯿﺠﺎن -ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ -ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎﮐﻼﯾﻪ ﻟﻨﮕﺮود -ﭘﺎرك ﻓﺠﺮ -ﻟﯿﻼﮐﻮه ﯾﯿﻼﻗﺎت اﻣﻠﺶ -ﺑﺎغ ﭼﺎي وﻣﺮﮐﺒﺎت ﻏﺎر ﻟﯿﺎروي
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ وآﻗﺎﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ، ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎرﺗﻦ ازﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﯿﺎﯾﯽ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻮﻓﯽ ،ﺑﻘﻌﻪ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن دره ﮐﺠﯿﺪ، اﻣﺎﻣﺰاده آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﻣﺮودﮐﺠﯿﺪ ﺳﺮﺗﺮﺑﺖ، ﺑﺮج ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻞ اﻣﺎم
جاذبه های طبیعی : تالاب زیبای زربیجار ، غار لیاروی ،ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎي ﯾﯿﻼﻗﯽ وﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﻫﻠﻮدﺷﺖ

 

 

 

مسیر: لاهیجان به میانده چابکسر            مبدا: لاهیجان               مقصد:میانده چابکسر              طول مسیر: ۶۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  ﻟﻨﮕﺮود -رودﺳﺮ -ﮐﻼﭼﺎي -ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﭘﻞ آﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ -ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪﺑﻦ -ﮔﻨﺒﺪﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﭘﯿﺮﻣﺤﻠﻪ -ﭘﻞ آﺟﺮي ﺗﻤﯿﺠﺎن
 جاذبه های طبیعی : ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎﮐﻼﯾﻪ -ﻟﯿﻼﮐﻮه -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮوﻻت وﺳﻔﯿﺪآب وﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺠﯿﺮان
جاذبه های مقصد جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪاﺑﻮﺟﻌﻔﺮاﺑﯿﺾ
 جاذبه های طبیعی : ﺟﻨﮕﻞ -ﮐﻮه  -ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي  -ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ

 

 

 

مسیر: لاهیجان به کلاچای               مبدا: لاهیجان                مقصد: کلاچای                      طول مسیر: ۴۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  ﻟﻨﮕﺮود -رودﺳﺮ -ﮐﻼﭼﺎي
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﭘﻞ آﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ -ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪﺑﻦ -ﮔﻨﺒﺪﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﭘﯿﺮﻣﺤﻠﻪ -ﭘﻞ آﺟﺮي ﺗﻤﯿﺠﺎن
 جاذبه های طبیعی : ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎﮐﻼﯾﻪ -ﻟﯿﻼﮐﻮه -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮوﻻت وﺳﻔﯿﺪآب وﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺠﯿﺮان
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪاﺣﻤﺪوآﻗﺎﺳﯿﺪﺣﯿﺪراﻣﯿﺮﺑﻨﺪه
 جاذبه های طبیعی :ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻣﺮﮐﺒﺎت وﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن وﻓﻨﺪق وﭼﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ

 

 

مسیر: لاهیجان به طیولااشکورات                    مبدا: لاهیجان                       مقصد: طیولااشکورات                            طول مسیر:۷۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  ﻟﻨﮕﺮود -رودﺳﺮ -اﺷﮑﻮرات
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﭘﻞ آﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ -ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪﺑﻦ -ﮔﻨﺒﺪﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﭘﯿﺮﻣﺤﻠﻪ -ﭘﻞ آﺟﺮي ﺗﻤﯿﺠﺎن
 جاذبه های طبیعی : اﺳﺘﺨﺮﻻﻫﯿﺠﺎن -ﺑﺎم ﺳﺒﺰ وآﺑﺸﺎر ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﻟﯿﻼﮐﻮه -ﭘﺎرك ﻓﺠﺮ ﻟﻨﮕﺮود -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﯿﺪآب رودﺳﺮ وﺳﺮوﻻت وﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺠﯿﺮان
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﮔﻨﺒﺪ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﭘﯿﺮﻣﺤﻠﻪ -ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪﺑﻦ -ﭘﻞ آﺟﺮي ﺗﻤﯿﺠﺎن -ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﯿﺠﺎن وﻗﺒﻮرﺳﺎدات ﻣﺮﻋﺸﯽ – ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﮑﯿﻨﻪ وﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮﻣﺤﻠﻪ راﻧﮑﻮه – ﮐﺎخ ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮران ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻠﻢ واﭼﯿﻨﯽ روﺳﺘﺎي ﻃﯿﻮﻻ- ﺑﻘﻌﻪ وﻫﺎب اﻟﺪﯾﻦ – روﺳﺘﺎي ﺷﻔﯿﻊ آﺑﺎداﺷﮑﻮراوﻟﯿﺎء
 جاذبه های طبیعی : ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﯿﺪآب رودﺳﺮوﺳﺮوﻻت وﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ – رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻞ رود – ﻏﺎرﺳﺮددره – ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺎﻫﮑﻠﺮود

 

 

 

مسیر: لاهیجان به رستم آباد                  مبدا: لاهیجان                     مقصد: رستم آباد                            طول مسیر: ۹۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -رﺷﺖ -رﺳﺘﻢ آﺑﺎد
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : :ﺑﺎرﮔﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ -اﺷﺮف اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ.-ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ وﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد.ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻘﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ
جاذبه های طبیعی ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ -ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ-.اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﯾﯿﻼق ﺳﻼﻧﺴﺮ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ واﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ آﻗﺎﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﷲ وآﻗﺎﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ آب اﻧﺒﺎررﺳﺘﻢ آﺑﺎد
 جاذبه های طبیعی : ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ -ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم -ﻣﺎﺳﺘﺨﻮر -دره ﮔﻮﻫﺮرودﺳﻔﯿﺪرود

 

 

 

مسیر: لاهیجان به صومعه سرا                       مبدا : لاهیجان                        مقصد: صومعه سرا                        طول مسیر: ۸۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -رﺷﺖ – ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی :ﺑﺎرﮔﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ -اﺷﺮف اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ.-ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ وﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد.ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻘﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ سراوان
 جاذبه های طبیعی : ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ،  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق، اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ واﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي واﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻠﻤﺎن وﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ ﻣﻨﺎره آﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
جاذبه های طبیعی :  ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮﺗﻨﯿﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ﺑﺎغ ﻫﺎي ﭼﺎي وﻣﺰارع ﺗﻮﺗﻮن واﺑﺮﯾﺸﻢ

 

 

 

مسیر: لاهیجان به فومن                          مبدا:لاهیجان                             مقصد: فومن                          طول مسیر:  ۸۸ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -رﺷﺖ – فومن
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه فرهنگی و مذهبی : آراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف -آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ.-ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل -ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد.آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن -ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ -ﺣﻤﺎم ﺣﺎج اﻗﺎﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ  ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ
جاذبه های طبیعی : ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ،  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق، اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸم
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﻣﻘﺒﺮه ﺳﯿﺪﺟﻮادﻣﻮﺳﻮي – ﺑﻘﻌﻪ ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ – ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن – ﺷﻬﺮك ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ – ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﮐﻠﺮم – ﻗﺼﺮﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎوﺷﮑﺎرﺑﺎن ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 جاذبه های طبیعی : ﻏﺎرﻓﻮﺷﻪ -آب ﻣﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم -ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب وﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ

 

 

 

مسیر : لاهیجان به ماسوله                         مبدا: لاهیجان                    مقصد : ماسوله                             طول مسیر: ۱۰۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -رﺷﺖ – فومن – ماسوله
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه فرهنگی و مذهبی : آراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف -آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ-.ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل -ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد-.آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن -ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ -ﺣﻤﺎم ﺣﺎج اﻗﺎﺑﺰرگ -ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ  -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪﺟﻮادﻣﻮﺳﻮي وﺳﺒﺰﻗﺒﺎ ﻗﺼﺮﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو
 جاذبه های طبیعی : ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ،  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق، اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ ،  ﻏﺎرﻧﻮﺷﻪ ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب وﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺷﻬﺮك ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -ﺑﻘﻌﻪ ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ  واﻣﺎﻣﺰاده ﻋﻮن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 جاذبه های طبیعی : آﺑﺸﺎر ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن -آﺑﺸﺎرﺧﺮم ﺑﻮ -آب ﻣﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم وﻋﻠﯽ زاﺧﻮﻧﯽ ﻏﺎرﺑﻮزﺧﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻨﮓ رود

 

 

 

مسیر: لاهیجان به ماسال                           مبدا: لاهیجان                           مقصد: ماسال                       طول مسیر: ۱۱۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -رﺷﺖ – فومن – ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا- ﻣﺎﺳﺎل
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه فرهنگی و مذهبی : ﺑﺎرﮔﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم، آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي، ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎء ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل وآﻗﺎﺳﯿﺪرﺿﺎ
 جاذبه های طبیعی : ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ،  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق، اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ، ﯾﯿﻼﻗﺎت اوﻟﺴﺒﻠﻨﮕﺎه وﭼﺴﻠﯽ وﺷﺎﻟﻤﺎء، ﺑﺎﻏﻬﺎي ﺗﻮﺗﻮن
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎء، ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎﺳﺎل، ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل، آراﻣﮕﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪرﺿﺎ، اﻣﺎﻣﺰاده ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺐ رﯾﺴﻪ
 جاذبه های طبیعی : ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ، ﺗﻼرﮔﺎه، رﺷﺘﻪ ﭘﺸﺖ،اوﻟﺴﺒﻠﻨﮕﺎه، ﭼﺴﻠﯽ، ﺷﺎﻟﻤﺎء، ﻣﻮﻟﻮﻣﻪ ﺑﻨﺪ

 

 

 

مسیر: لاهیجان به شاندرمن                مبدا: لاهیجان                      مقصد: شاندرمن                    طول مسیر:۱۱۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -رﺷﺖ – فومن – ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا- ﻣﺎﺳﺎل – شاندرمن
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه فرهنگی و مذهبی : ﺑﺎرﮔﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم، آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي، ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎء ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل وآﻗﺎﺳﯿﺪرﺿﺎ
 جاذبه های طبیعی : ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ،  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق، اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ، ﯾﯿﻼﻗﺎت اوﻟﺴﺒﻠﻨﮕﺎه وﭼﺴﻠﯽ وﺷﺎﻟﻤﺎء، ﺑﺎﻏﻬﺎي ﺗﻮﺗﻮن
جاذبه های مقصد جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻔﯿﻊ،اﻣﺎزاده ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﻒ، اﻣﺎﻣﺰاده  اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﻠﻨﺪرﻣﻦ، ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎء، آراﻣﮕﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪرﺿﺎ، اﻣﺎﻣﺰاده ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺐ رﯾﺴﻪ
جاذبه های طبیعی : ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ، ﺗﻼرﮔﺎه، رﺷﺘﻪ ﭘﺸﺖ، ﺷﺎﻟﻤﺎء، ﻣﻮﻟﻮﻣﻪ ﺑﻨﺪ، ﻧﻤﻨﻪ ﭘﺸﺖ، ﺷﻨﺒﻪ راه، ﻣﺎرﺟﻮﻧﻪ

 

 

 

مسیر: لاهیجان به شفت                        مبدا: لاهیجان                        مقصد: بقعه امامزاده اسحاق                     طول مسیر:۹۲ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -رﺷﺖ – فومن –  شفت
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه فرهنگی و مذهبی : آراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف -آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ-.ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وآﻗﺎﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد.-آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن -ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ -ﺣﻤﺎم ﺣﺎج اﻗﺎﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ  -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪﺟﻮادﻣﻮﺳﻮي وﺳﺒﺰﻗﺒﺎ ﻗﺼﺮﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو
 جاذبه های طبیعی : ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ،  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق، اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻏﺎرﻧﻮﺷﻪ ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب وﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ واﻣﺎﻣﺰاده اﺳﺤﺎق وآﻗﺎﺳﯿﺪﺷﺮﯾﻒ وﻧﻬﺰم وﺑﺎﺑﺎرﮐﺎب ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﻔﺖ وﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﭼﻮﺑﺮ
 جاذبه های طبیعی : ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎه ﻣﺰﮔﯽ ﺟﻨﮕﻞ ﭼﻨﺎررودﺧﺎن ورودﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻠﻪ وﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ

 

 

 

مسیر: لاهیجان به تالش                  مبدا: لاهیجان                      مقصد: خطبه سرا                      طول مسیر: ۱۸۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، رﺷﺖ، ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﻫﺸﺘﭙﺮ
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه فرهنگی و مذهبی : ﺑﺎرﮔﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ  ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ
 جاذبه های طبیعی : ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ،  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق، اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ، آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار،ﺟﺎده زﯾﺒﺎي اﺳﺎﻟﻢ-ﺧﻠﺨﺎل، ﺑﺎﻏﻬﺎي ﺗﻮﺗﻮن
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ ﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ، وﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪ، ﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺮا، ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر، ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ، ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ، ﭘﻞ ﺗﺎﻟﺶ دوﻻب، ﻋﻤﺎرت ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﺳﺮدار
جاذبه های طبیعی : ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ وﺳﻮاﺣﻞ ﮔﯿﺴﻮم، آﺑﺸﺎروﯾﺴﺎدار، ﺟﺎده ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﯽ اﺳﺎﻟﻢ -ﺧﻠﺨﺎل، ﯾﯿﻼﻗﺎت آﻗﺎاوﻟﺮ وﺳﻮﺑﺎﺗﺎن، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه آﻻﻻن

 

 

 

مسیر: لاهیجان به رضوانشهر                مبدا: لاهیجان                      مقصد: ارده                       طول مسیر: ۱۴۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، رﺷﺖ، ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا، رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه فرهنگی و مذهبی : ﺑﺎرﮔﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ  ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ
 جاذبه های طبیعی : ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ،  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق، اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ
 

 

جاذبه های مقصد

 جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ -ﻣﺴﺠﺪاﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه وﺳﯿﺪﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ وﻣﺎدرش ﺳﯿﺪﺑﺎﻧﻮ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ درﻣﯿﻨﻪ ووﺳﮑﻪ ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 جاذبه های طبیعی : روﺳﺘﺎي ﯾﯿﻼﻗﯽ ارده -ﺟﻨﮕﻞ ورودﺧﺎﻧﻪ

 

 

 

مسیر : لاهیجان به رضوانشهر           مبدا: لاهیجان              مقصد: پارک جنگلی دکتر درستکار             طول مسیر:۱۳۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، رﺷﺖ، ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا، رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ مذهبی : ﺑﺎرﮔﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ  ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان،  ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐ
جاذبه های طبیعی : ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ،  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق، اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ،
 

 

جاذبه های مقصد

 جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺷﺮف ﺷﺎه وﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ ﻣﺴﺠﺪاﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ درﻣﯿﻨﻪ ووﺳﮑﻪ ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 جاذبه های طبیعی : روﺳﺘﺎي ﯾﯿﻼﻗﯽ ارده -ﺟﻨﮕﻞ ورودﺧﺎﻧﻪ-ﺑﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ دﮐﺘﺮ درﺳﺘﮑﺎر

 

 

 

مسیر: لاهیجان به آستارا                  مبدا: لاهیجان                     مقصد: حیران                          طول مسیر: ۲۲۳ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، رﺷﺖ، ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﻫﺸﺘﭙﺮﻟﯿﺴﺎر ﺣﻮﯾﻖ ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ آﺳﺘﺎرا
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﺎرﮔﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ  ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪاﻣﺎﻣﺰاده ﻗﺎﺳﻢ
 جاذبه های طبیعی : ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ،  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق، اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ، آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار،ﺟﺎده زﯾﺒﺎي اﺳﺎﻟﻢ-ﺧﻠﺨﺎل، ﺳﻮاﺣﻞ وآﺑﺸﺎرﺣﻮﯾﻖ اﺑﺸﺎرﮐﻮﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ
جاذبه های مقصد جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ وﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻘﻌﻪ ﺷﯿﺦ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮدﺧﯿﻮي وﭘﯿﺮﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎزارﻣﺮزي
 جاذبه های طبیعی : ﺗﺎﻻب اﺳﺘﯿﻞ -آﺑﮕﺮم ﻋﻠﯽ داﺷﯽ وﮐﻮﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﺎﮐﺘﻮﺳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﻧﻪ ﺣﯿﺮان -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه آﺳﺘﺎرا وﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ ﺑﺎغ ﻋﺒﺎس اﺑﺎد

 

 

 

مسیر: لاهیجان به انزلی              مبدا: لاهیجان                  مقصد: بلوار انزلی                     طول مسیر: ۸۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، رﺷﺖ، ﺧﻤﺎم اﻧﺰﻟﯽ
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﺎرﮔﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ  ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
جاذبه های طبیعی : ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ،  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق، اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻮرﯾﻪ ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻧﺠﻔﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﺻﺎﻟﺢ وﭘﯿﺮﻋﺎﺑﺪ ﮐﺎخ ﻣﯿﺎن ﭘﺸﺘﻪ ﻣﻮزه ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪي ﺑﺮج ﺳﺎﻋﺖ وﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﮔﻤﺮك ﭘﻞ ﻏﺎزﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮداري
 جاذبه های طبیعی : درﯾﺎوﺗﺎﻻب انزلی ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻠﻮار -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﯿﺎه ﮐﺸﻢ وﺳﺮﺧﺎﻧﮕﻞ