مسیرهای گردشگری رودسر

مسیرهای گردشگری رودبار - روستای سیبن خورگام
مسیرهای گردشگری رودبار
مرداد ۱۵, ۱۳۹۷
مسیرهای گردشگری تالش
مسیرهای گردشگری تالش
مرداد ۱۵, ۱۳۹۷
مسیرهای گردشگری رودسر

مسیرهای گردشگری رودسر

رودسر شرقی ترین شهر استان گیلان است از این رو تعیین مسیرهای گردشگری رودسر با مبدا این شهر کمک زیادی به گردشگرانی می کند که از سمت شرق وارد این استان می شوند. نام قدیمی این شهرستان هوسم و محل حکمرانی زیدییان بوده است.  درصد زیادی از ساکنان این شهرستان را سادات تشکیل می دهند چرا که جمعیت پدید آمده این شهر به مهاجرت سادات و علوین به این منطقه بر می گردد. که در زمان آل بویه اتفاث افتاد.

قومیت مردم رودسر عمدتاً گیلک است و به زبان گیلکی صحبت می کنند.

همچنین رودسر به دلیل همجواری با دریا و ساحل ، یکی از پتانسیل های والیبال ساحلی است. همچنین در سواحل این شهر زمین های والیبال ساحلی برای عموم مردم ایجاد شده است.

عمده درآمد مردم رودسر از کشاورزی تامین می شود. محصولات این شهرستان شامل چای، برنج، مرکبات، فندق، گردو و گل گاو زبان است.

 

 

مسیرهای گردشگری رودسر به رشت

مسیر: رودسر – رشت              مبدا:رودسر                    مقصد: رشت (موزه میراث روستایی)            طول مسیر: ۷۰کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود، ﻻﻫﯿﺠﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﮐﻮ ﭼﺼﻔﻬﺎن، رﺷت
 

جاذبه های

طول مسیر

آﻓﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻠﻌﻪ درزﺑﻦ -ﭘﻞ اﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ و درﯾﺎ ﺑﯿﮕﯽ -ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه – ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ – ﻣﻘﺒﺮه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ– اراﻣﮕﺎه ﮐﺎﺷﻒ السلطنه _اراﻣﮕﺎه ﺟﻼﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف اراﻣﮕﺎه ﻣﻌﯿﻦ -ﻣﻘﺒﺮه داﻧﺎي ﻋﻠﯽ و ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم – اراﻣﮕاه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ خانﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ گیلان
جاذبه های طبیعی: ﻟﯿﻼ ﮐﻮه – ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ – ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ –اﺑﺸﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -اﺳﺘﺨﺮ -ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ -ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق – ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﻪ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ – ﭼﺸﻤﻪ اﺑﺸﻮر ﻻﮐﺎن – ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎج ﺻﻤﺪ ﺧﺎن و ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن – ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ – اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ خان – ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
جاذبه های طبیعی:ﭼﺸﻤﻪ آب ﺷﻮر ﻻﮐﺎن -ﺑﺎغ ﺳﺮدار ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ – ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان

 

 

 

 

مسیر: رودسر – صومعه سرا         مبدا:رودسر                مقصد: صومعه سرا            طول مسیر: ۱۰۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود ،ﻻﻫﯿﺠﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﮐﻮ ﭼﺼﻔﻬﺎن، رﺷﺖ ،ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
 

جاذبه های

طول مسیر

آﻓﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻠﻌﻪ درزﺑﻦ -ﭘﻞ اﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ و درﯾﺎ ﺑﯿﮕﯽ -ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه – ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ – ﻣﻘﺒﺮه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ اراﻣﮕﺎه ﮐﺎﺷﻒ اﺳﻠﻄﻨﻪ _اراﻣﮕﺎه ﺟﻼﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف اراﻣﮕﺎه ﻣﻌﯿﻦ -ﻣﻘﺒﺮه داﻧﺎي ﻋﻠﯽ و ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم – اراﻣﮕاه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ گیلان
جاذبه های طبیعی: ﻟﯿﻼ ﮐﻮه – ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ – ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ -اﺑﺸﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -اﺳﺘﺨﺮ -وﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ -ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﻪ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ – ﭼﺸﻤﻪ اﺑﺸﻮر ﻻﮐﺎن – ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ -ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ -ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﯽ -ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ -ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ زﮐﯽ ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﮐﺴﻤﺎ ﭘﺎرك اﺑﺮﯾﺸﻢ
جاذبه های طبیعی:  ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن –ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎنتالاب ﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ -ﻏﺎر ﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮﺗﻨﯿﺎن -ﺑﺎﻏﻬﺎي ﺗﻮﺗﻮن

 

 

 

 

مسیر: رودسر – لشت نشا         مبدا:رودسر                مقصد:لشت نشا           طول مسیر: ۴۲ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود، ﻻﻫﯿﺠﺎن، اﺳﺘﺎﻧﻪ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، ﻟﺸﺖ ﻧﺸﺎ
 

جاذبه های

طول مسیر

آﻓﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻠﻌﻪ درزﺑﻦ -ﭘﻞ اﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ و درﯾﺎ ﺑﯿﮕﯽ -ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه – ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ – ﻣﻘﺒﺮه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ اراﻣﮕﺎه ﮐﺎﺷﻒ اﺳﻠﻄﻨﻪ _اراﻣﮕﺎه ﺟﻼﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف – اراﻣﮕﺎه ﻣﻌﯿﻦ – ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ و ﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ
جاذبه های طبیعی: ﻟﯿﻼ ﮐﻮه – ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ – ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ -اﺑﺸﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -اﺳﺘﺨﺮ وﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ -ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﻪ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﯿﭽﺎ ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻤﺌﯽ
جاذبه های طبیعی:   ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ

 

 

 

 

مسیر: رودسر – سراوان               مبدا:رودسر                مقصد:سراوان               طول مسیر:۹۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود، ﻻﻫﯿﺠﺎن، اﺳﺘﺎﻧﻪ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، رﺷﺖ،  اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:  اﻓﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد- ﻗﻠﻌﻪ درز ﺑﻦ – ﭘﻞ اﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود – ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ و درﯾﺎ ﺑﯿﮕﯽ -ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه – ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ – ﻣﻘﺒﺮه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ – اراﻣﮕﺎه ﮐﺎﺷﻒ السلطنه- آرامگاه جلال الدین اشرف – آرامگاه معین – مقبره دانای علی – بقعه خواهر امام – آرامکاه میرزا کوچک خان – موزه میراث روستایی گیلان
جاذبه های طبیعی: ﻟﯿﻼ ﮐﻮه – ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ – ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ -اﺑﺸﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -اﺳﺘﺨﺮ وﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ -ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﻪ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ – استخر ﻋﯿﻨﮏ-  ﭼﺸﻤﻪ اﺑﺸﻮر ﻻﮐﺎن – ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :   ﮐﺎرواﻧﺴﺮاي ﻻت -زﯾﺎرﺗﮕﺎه اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ  -ﺗﺎزه ﺑﻘﻌﻪ اﻏﺎﺳﯿﺪ ﻗﺎﻃﻤﻪ
جاذبه های طبیعی:  ﺳﺪ ﺗﺎرﯾﮏ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ -ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ -رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ رود

 

 

 

 

مسیر: رودسر – آستانه اشرفیه             مبدا:رودسر                مقصد: آستانه               طول مسیر: ۳۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود، ﻻﻫﯿﺠﺎن، اﺳﺘﺎﻧﻪ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:  اﻓﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد- ﻗﻠﻌﻪ درز ﺑﻦ – ﭘﻞ اﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود – ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ و درﯾﺎ ﺑﯿﮕﯽ -ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه – ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ – ﻣﻘﺒﺮه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ – اراﻣﮕﺎه ﮐﺎﺷﻒ السلطنه- آرامگاه جلال الدین اشرف – آرامگاه معین
جاذبه های طبیعی: ﻟﯿﻼ ﮐﻮه – ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ – ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ -اﺑﺸﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -اﺳﺘﺨﺮ وﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ -ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﻪ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ – مسجد اﮐﺒﺮﯾﻪ – ﺑﻘﻌﻪ  ﻣﯿﺮ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف -اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ -ﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ -ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ دوﺷﻨﺒﻪ وﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎزار
جاذبه های طبیعی:  ﺳﺪ ﺗﺎرﯾﮏ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ -ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ -رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ رود

 

 

 

مسیرهای گردشگری رودسر به لاهیجان

 

مسیر: رودسر – لاهیجان             مبدا:رودسر                مقصد: لاهیجان              طول مسیر: ۲۰  کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود، ﻻﻫﯿﺠﺎن،
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:  اﻓﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد- ﻗﻠﻌﻪ درز ﺑﻦ – ﭘﻞ اﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود – ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ و درﯾﺎ ﺑﯿﮕﯽ – مسجد جامع
جاذبه های طبیعی: ﻟﯿﻼ ﮐﻮه – ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ – ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻟﻨﮕﺮود – ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي و ﻣﺮﮐﺒﺎت
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  ﻣﻘﺒﺮه ﮐﺎﺷﻒ اﺳﻠﻄﻨﻪ و ﻣﻮزه ﭼﺎي – ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ – ﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ – ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ – ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه – ﺑﻘﻌﻪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف – ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ
جاذبه های طبیعی:   اﺳﺘﺨﺮ ﻻﻫﯿﺠﺎن – اﺑﺸﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه – ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮ ﮐﻼﯾﻪ – ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ

 

 

 

 

مسیر: رودسر – لاهیجان             مبدا:رودسر                مقصد: حسن بکنده لاهیجان              طول مسیر: ۲۷   کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود، ﻻﻫﯿﺠﺎن
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:  اﻓﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد- ﻗﻠﻌﻪ درز ﺑﻦ – ﭘﻞ اﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود – ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ و درﯾﺎ ﺑﯿﮕﯽ – مسجد جامع
جاذبه های طبیعی: ﻟﯿﻼ ﮐﻮه – سواحل چمخاله – ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ – ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻟﻨﮕﺮود – ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي و ﻣﺮﮐﺒﺎت
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  ﻣﻘﺒﺮه ﮐﺎﺷﻒ اﺳﻠﻄﻨﻪ و ﻣﻮزه ﭼﺎي – ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ – ﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ – ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ – ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه – ﺑﻘﻌﻪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف – ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ
جاذبه های طبیعی:   اﺳﺘﺨﺮ ﻻﻫﯿﺠﺎن – اﺑﺸﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه – ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮ ﮐﻼﯾﻪ – ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ -حسن بکنده

 

 

 

 

مسیر: رودسر – دیلمان             مبدا:رودسر                مقصد: شاه شهیدان دیلمان              طول مسیر: ۱۲۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود، ﻻﻫﯿﺠﺎن، سیاهکل ، دیلمان
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:  اﻓﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد- ﻗﻠﻌﻪ درز ﺑﻦ – ﭘﻞ اﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود – ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ و درﯾﺎ ﺑﯿﮕﯽ – مسجد جامع
جاذبه های طبیعی: ﻟﯿﻼ ﮐﻮه – سواحل چمخاله – ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ – ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻟﻨﮕﺮود – ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي و ﻣﺮﮐﺒﺎت
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  بقعه شاه ﺷﻬﯿﺪان – ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ دﯾﻠﻤﺎن – اﻗﺎﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ – اﻗﺎﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ – اراﻣﮕﺎه ﺑﺎﺑﺎوﻟﯽ – ﺗﯽ ﺗﯽ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا
جاذبه های طبیعی:    اﺑﺸﺎر ﻟﻮﻧﮏ -ﮐﻮه درﻓﮏ -ﻏﺎر اﺳﭙﻬﺒﺪان

 

 

 

 

مسیر: رودسر – لنگرود            مبدا:رودسر                مقصد: ملاط و پرشکوه              طول مسیر: ۱۲ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:  :ﮔﻨﺒﺪ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﭘﯿﺮ ﻣﺤﻠﻪ -ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻦ -ﭘﻞ اﺟﺮي ﺗﻤﯿﺠﺎن و ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻤﯿﺠﺎن  -ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﮑﯿﻨﻪ -ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻧﺼﺮ ﮐﯿﺎ -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ
جاذبه های طبیعی:  ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮ ﮐﻼﯾﻪ – ﻟﯿﻼ ﮐﻮه – ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺠﺮ – ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  :اراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ و ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ – ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﮐﻮﺷﺎ ﻟﺸﺎد – ﺑﻞ ﺧﺸﺘﯽ – ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ – ﺧﺎﻧﻪ درﯾﺎ ﺑﯿﮕﯽ – ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ – ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﯽ ﻓﺮوﺷﺎن
جاذبه های طبیعی: تالاب اﻣﯿﺮ ﮐﻼﯾﻪ -ﻟﯿﻼ ﮐﻮه -ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺠﺮ -ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي -ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ

 

 

 

 

مسیر: رودسر – املش            مبدا:رودسر                مقصد: هلو دشت              طول مسیر:

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود ،اﻣﻠﺶ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:   ﺧﺎﻧﻪ درﯾﺎﺑﯿﮕﯽ – ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ – ﻣﺴﭽﺪ جامع  ﻟﻨﮕﺮود – ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﻟﻨﮕﺮود – ﻗﻠﻌﻪ درزﺑﻦ – ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد
جاذبه های طبیعی:  ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮ ﮐﻼﯾﻪ – ﻟﯿﻼ ﮐﻮه – ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺠﺮ – ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  : ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ وﭼﻬﺎر ﺗﻦ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﯿﺎﯾﯽ – ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻮﻓﯽ – ﺑﻘﻌﻪ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن – دره ﮐﺠﯿﺪ – اﻣﺎم زاده اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﮐﺮود ﮐﺠﯿﺪ ﺳﺮﺗﺮﺑﺖ
جاذبه های طبیعی:  ﺗﺎﻻب زر ﺑﯿﺠﺎر، ﻏﺎر ﻟﯿﺎروي، ﯾﯿﻼق ﻫﻠﻮ دﺷﺖ ،ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي

 

 

 

 

مسیر: رودسر – چابکسر            مبدا: رودسر                مقصد: چابکسر – سرولات              طول مسیر: ۴۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﮐﻼﭼﺎي -ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:  بقعه آقا سید ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﺒﻮر ﺳﺎدات ﻣﺮﻋﺸﯽ ﺑﻘﻌﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﻨﺪه ﮐﻼﭼﺎي ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ واﻗﺎﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﯿﺮ ﺑﻨﺪه
جاذبه های طبیعی:   ﻏﺎر ﮐﺒﯿﺮان ودﯾﺎرﺟﺎن وﺳﺮد دره واﺑﻤﻌﺪﻧﯽ ﺳﺠﯿﺮان – ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي و ﻣﺮﮐﺒﺎت – ﯾﯿﻼق ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ رود وﺳﻮاﺣﻞ ﮐﻼﭼﺎي
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  :  ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ اﺑﯿﺾ ﻣﯿﺎﻧﺪه
جاذبه های طبیعی: ﺟﻨﮕﻞ -ﮐﻮه -ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺮﮐﺒﺎت و ﻓﻨﺪق

 

 

 

 

مسیر: رودسر – شاندرمن            مبدا: چابکسر                مقصد: ماسال – آبشار چسلی              طول مسیر: ۲۳۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود، ﻻﻫﯿﺠﺎن، اﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، رﺷﺖ، ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا، ﻣﺎﺳﺎل ،ﺷﺎﻧﺪرﻣﻦ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:   :ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ -اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ -ﮐﺎﺷﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ وﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه واﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف -اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ.ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮدوﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ.ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ وﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن .ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ وﻟﯽ ﺧﺎن -ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ -اﻣﺎم زاده ﺷﻔﯿﻊ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل
جاذبه های طبیعی:  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه اﺳﺘﺨﺮوآﺑﺸﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن ﻫﻨﺪ ﺧﺎﻟﻪ  ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن وﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮﺗﻨﯿﺎن ﯾﯿﻼﻗﺎت ﭼﺴﻠﯽ ﯾﯿﻼﻗﺎت اوﻟﺴﺒﻠﻨﮕﺎه
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :   ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎ -اﻗﺎﺳﯿﺪ رﺿﺎ اﻣﺎم زاده -ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ و ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺖ اﻣﺎم زاده -اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯿﺮزا
جاذبه های طبیعی:  ﯾﯿﻼق ﻧﻤﻨﻪ ﭘﺸﺖ وﺷﻨﺒﻪ راه ﯾﯿﻼق -ﻣﺎرﺟﻮﻧﻪ -اﺳﭙﯽ دﺷﺖ

 

 

 

 

مسیر: رودسر – ماسال           مبدا: رودسر                مقصد: ییلاق اولسبلنگاه              طول مسیر: ۱۳۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود، ﻻﻫﯿﺠﺎن، اﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، رﺷﺖ، ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا، ﻣﺎﺳﺎل
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:   ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد – ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ – اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ- ﮐﺎﺷﻒ الﺳﻠﻄﻨﻪ- ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه – اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف – اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ – ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد – ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ – ﺧﻮاﻫﺮوداﻧﺎي ﻋﻠﯽ – آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ – اﻣﺎم ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ وﻟﯽ ﺧﺎن – ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ – اﻣﺎم زاده – ﺷﻔﯿﻊ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل
جاذبه های طبیعی:  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ – ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ – ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ – ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ – ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه – اﺳﺘﺨﺮوآﺑﺸﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق – ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪ ﺧﺎﻟﻪ – ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن وﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮﺗﻨﯿﺎن – ﯾﯿﻼﻗﺎت ﭼﺴﻠﯽ – ﯾﯿﻼﻗﺎت اوﻟﺴﺒﻠﻨﮕﺎه
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :   ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎ -اﻗﺎﺳﯿﺪ رﺿﺎ اﻣﺎم زاده -ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ و ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺖ اﻣﺎم زاده – ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎﺳﺎل
جاذبه های طبیعی:  ﯾﯿﻼق ﻧﻤﻨﻪ ﭘﺸﺖ وﺷﻨﺒﻪ راه ﯾﯿﻼق -ﻣﺎرﺟﻮﻧﻪ -اﺳﭙﯽ دﺷﺖ –  ﯾﯿﻼق اوﻟﺴﺒﻠﻨﮕﺎه -ﯾﯿﻼق ﭼﺴﻠﯽ -ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺐ رﯾﺴﻪ

 

 

 

 

مسیر: رودسر – فومن          مبدا: رودسر                مقصد: فومن              طول مسیر: ۱۰۸ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود ،ﻻﻫﯿﺠﺎن، اﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، رﺷﺖ ،ﻓﻮﻣﻦ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:   ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد – ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ – اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ- ﮐﺎﺷﻒ الﺳﻠﻄﻨﻪ- ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه – اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف – اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ – ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد – ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ – آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ – خانه ابریشمی
جاذبه های طبیعی:  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ – ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ – ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ – ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ – ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه – اﺳﺘﺨﺮوآﺑﺸﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق –  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎ ﺷﻬﺮ -ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ -ﭘﺎرك ﺳﺮاوان
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :   ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﻣﻮﺳﻮي -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﺒﺰ ﻗﺒﺎ ا-ﻣﺎم زاده ﮐﻠﺮم -ﻗﺼﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو -ﻣﻨﺎره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻓﻮﻣﻦ -ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ -ﻣﺠﺴﻤﻪ اﻧﺎﻫﯿﺘﺎ و ﺷﮑﺎرﺑﺎن وﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن
جاذبه های طبیعی:  ﻏﺎرﻓﻮﺷﻪ -ﺗﺎﻻب ﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب -ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب -اﺑﻤﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم -اﺑﺸﺎر ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن -ﻻر ﭼﺸﻤﻪ و اﺑﺸﺎر ﺧﺮم ﺑﻮ

 

 

 

مسیرهای گردشگری رودسر به ماسوله

مسیر: رودسر – ماسوله          مبدا: رودسر                مقصد: ماسوله             طول مسیر: ۱۲۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود ،ﻻﻫﯿﺠﺎن، اﺳﺘﺎﻧﻪ،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، رﺷﺖ ،ﻓﻮﻣﻦ ،ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:   ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ.ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮدوﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ .داﻧﺎي ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺳﺒﺰ ﻗﺒﺎ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن
جاذبه های طبیعی:  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ – ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ – ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ – ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ – ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه – اﺳﺘﺨﺮوآﺑﺸﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق –  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎ ﺷﻬﺮ -ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ -ﭘﺎرك ﺳﺮاوان
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  :ﺷﻬﺮك ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -ﺑﻘﻌﻪ ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -اﻣﺎم زاده ﻋﻮن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
جاذبه های طبیعی:  ﻏﺎرﻓﻮﺷﻪ -ﺗﺎﻻب ﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب -ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب -اﺑﻤﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم -اﺑﺸﺎر ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن -ﻻر ﭼﺸﻤﻪ و اﺑﺸﺎر ﺧﺮم ﺑﻮ

 

 

 

 

مسیر: رودسر – لوشان          مبدا: رودسر                مقصد: بیورزین لوشان             طول مسیر: ۱۸۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود، ﻻﻫﯿﺠﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ،رﺷﺖ ،رﺳﺘﻢ اﺑﺎد ،رودﺑﺎر ،ﻟﻮﺷﺎن
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:    بقعه اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮدواراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل داﻧﺎي ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎم زاد اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اب اﻧﺒﺎر رﺳﺘﻢ اﺑﺎد ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان اﻣﺎم زاده ﻫﺸﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ واﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ
جاذبه های طبیعی:  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ – ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ – ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ – ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ – ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه – اﺳﺘﺨﺮوآﺑﺸﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق –  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎ ﺷﻬﺮ -ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ -ﭘﺎرك ﺳﺮاوان
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :   اﻣﺎم زاده ﺣﻨﯿﻔﻪ -ﺑﻘﻌﻪ ﻃﯿﺐ و ﻃﺎﻫﺮ اراﻣﮕﺎه اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺮﻧﺪي -ﭘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻟﻮﺷﺎن
جاذبه های طبیعی:  سرو و درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻨﺠﯿﻞ  -ﮐﻮه رود

 

 

 

 

مسیر: رودسر – رستم آباد          مبدا: رودسر           مقصد: رستم آباد ( روستای حشمت آباد)           طول مسیر: ۱۱۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود ،ﻻﻫﯿﺠﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، رﺷﺖ ،رﺳﺘﻢ اﺑﺎد
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:    بقعه اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮐﺎﺷﻒ ﺳﻠﻄﻨﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮدواراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل .داﻧﺎي ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
جاذبه های طبیعی:  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ – ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ – ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ – ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ – ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه – اﺳﺘﺨﺮوآﺑﺸﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق –  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎ ﺷﻬﺮ -ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ -ﭘﺎرك ﺳﺮاوان
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :   اﻣﺎم زاده اﺑﻮﻟﺤﺴﻦ و اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اب اﻧﺒﺎر رﺳﺘﻢ اﺑﺎد اﻣﺎم زﻟﺪه ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ
جاذبه های طبیعی:   ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ، ﭼﺸﻤﻪ اﺑﮕﺮم ﻣﺎﺳﺖ ﺧﻮر،دره ﮔﻮﻫﺮ رود ﺳﻔﯿﺪ رود

 

 

 

 

مسیرهای گردشگری رود سر به اشکورات

مسیر: رودسر – اشکورات          مبدا: رودسر           مقصد: طیولا اشکورات           طول مسیر: ۵۲ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رودﺳﺮ -اﺷﮑﻮرات
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:   گنبد هشت ضلعی پیر محله – قلعه بند بن – پل آجری تمیجان – بقعه آقا سید معین – بقعه بی بی سکینه – قبور سادات مرعشی
جاذبه های طبیعی:  رﺣﯿﻢ اﺑﺎد -ﺳﻔﯿﺪ اب ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ -ﮔﺮﻣﺎب دﺷﺖ -ﻏﺎر ﺳﺮد دره -ﻏﺎر ﮐﺒﯿﺮان
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  :   گنبد هشت ضلعی پیر محله – قلعه بند بن- اﺟﺮي ﺗﻤﯿﺠﺎن -ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﮑﯿﻨﻪ -ﻗﺒﻮر ﺳﺎدات ﻣﺮﻋﺸﯽ -ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ ﻣﺤﻠﻪ راﻧﮑﻮه ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻠﻢ واﭼﯿﻨﯽ ﻃﯿﻮﻻ
جاذبه های طبیعی:  رﺣﯿﻢ اﺑﺎد ﺳﻔﯿﺪ اب -ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ -ﮔﺮﻣﺎب دﺷﺖ -ﻏﺎر ﺳﺮد دره -ﻏﺎر ﮐﺒﯿﺮان  -ﭼﺸﻤﻪ اﺑﻤﻌﺪﻧﯽ ﺳﺠﯿﺮان -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮوﻻت -رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻞ رود

 

 

 

 

مسیر: رودسر – کلاچای          مبدا: رودسر           مقصد: قلعه بند بن کلاچای          طول مسیر: ۱۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رودﺳﺮ -اﺷﮑﻮرات – کلاچای
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:   گنبد هشت ضلعی پیر محله – قلعه بند بن – پل آجری تمیجان – بقعه آقا سید معین – بقعه بی بی سکینه – قبور سادات مرعشی
جاذبه های طبیعی:  رﺣﯿﻢ اﺑﺎد -ﺳﻔﯿﺪ اب ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ -ﮔﺮﻣﺎب دﺷﺖ -ﻏﺎر ﺳﺮد دره -ﻏﺎر ﮐﺒﯿﺮان
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : بقعه اﻣﯿﺮ ﺑﻨﺪه ﮐﻼﭼﺎي -اﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ واﻗﺎﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر -ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﯿﺮ ﺑﻨﺪه
جاذبه های طبیعی:  باغات ﻣﺮﮐﺒﺎت -ﮔﻞ ﮔﺎو زﺑﺎن -ﻓﻨﺪق

 

 

 

 

مسیر: رودسر – شفت          مبدا: رودسر           مقصد: امام زاده ابراهیم شفت          طول مسیر: ۱۱۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود، ﻻﻫﯿﺠﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ،رﺷﺖ، ﻓﻮﻣﻦ ،ﺷﻔﺖ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:   ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ -اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ -ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه -اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف -اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ -ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮدواراﻣﮕﺎه داﻧﺎي ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺑﻘﻌﻪ ﺳﺒﺰ ﻓﺒﺎ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو
جاذبه های طبیعی:   ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﭘﺎرك ﺳﺮاوان -ﻏﺎر ﻧﻮﺷﻪ -ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب و ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻮراب
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  ﺑﻔﻌﻪ اﻣﺎم زاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ -اﻣﺎم زاده اﺳﺤﺎق -ﺑﻘﻌﻪ ﺑﺎﺑﺎ رﮐﺎب  -اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ
جاذبه های طبیعی:   ﺟﻨﮕﻞ ﮐﻮه و ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﭼﻨﺎر -رودﺧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺳﯿﺎه ﻣﺰﮔﯽ -رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻠﻪ

 

 

 

 

مسیر: رودسر – تالش          مبدا: رودسر           مقصد: اق اولر تالش          طول مسیر: ۲۰۸ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود، ﻻﻫﯿﺠﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ،رﺷﺖ،  ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا، رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ ،ﭘﺮه ﺳﺮ،ﺗﺎﻟﺶ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:   بقعه اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮐﺎﺷﻒ اﺳﻠﻄﻨﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد اراﻣﮕﺎه داﻧﯿﺎل داﻧﺎي ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﯽ ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﮑﺮ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ
جاذبه های طبیعی:   ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ -ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ -ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ -ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ -اﺳﺘﺨﺮ -ﻋﯿﻨﮏ ﭘﺎرك ﺳﺮاوان -ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن -اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی: حمام ﻗﺪﯾﻤﯽ اق اوﻟﺮ -ﮐﺎﺧﻬﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ -ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﻞ ارزان -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪ -اﻣﺎرت ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﺳﺮدار
جاذبه های طبیعی: ساحل ﮔﯿﺴﻮم -ﯾﯿﻼق اق اوﻟﺮ -ﺳﻮﺑﺎﺗﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻻﻻن و ﻟﯿﺴﺎر و ﻧﺎو اﺳﺎﻟﻢ

 

 

 

 

مسیر: رودسر – رضوانشهر          مبدا: رودسر           مقصد: ارده رضوانشهر          طول مسیر: ۱۶۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود، ﻻﻫﯿﺠﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ،رﺷﺖ،  ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا، رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:    ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ -اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ -ﮐﺎﺷﻒ اﺳﻠﻄﻨﻪ -ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه -اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف ا-راﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ -ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد  -داﻧﺎي ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ -ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ -ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ -ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﯽ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﮑﺮ -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ
جاذبه های طبیعی:   ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ -ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ -ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ -ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ -اﺳﺘﺨﺮ -ﻋﯿﻨﮏ ﭘﺎرك ﺳﺮاوان -ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن – تالاب هندخاله
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:  ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ -ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ درﻣﯿﻨﻪ رو -وﺳﮑﻪ
جاذبه های طبیعی:  ﯾﯿﻼق ارده -اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار

 

 

 

 

 

مسیر: رودسر – ماسوله          مبدا: رودسر         مقصد: ماسوله       طول مسیر: ۱۰۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود، ﻻﻫﯿﺠﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ،رﺷﺖ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:    ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ -اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ -ﮐﺎﺷﻒ اﺳﻠﻄﻨﻪ -ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه -اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف ا-راﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ -ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد  -داﻧﺎي ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ -ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
جاذبه های طبیعی:   ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ -ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ -ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ -ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ -اﺳﺘﺨﺮ -ﻋﯿﻨﮏ ﭘﺎرك ﺳﺮاوان
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:  ﺑﻘﻌﻪ ﺳﺒﺰ ﻗﺒﺎ -اﻣﺎم زاده ﻣﯿﺮزا -ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ ﺟﻠﻮدار -ﻗﺼﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو -ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن -ﺷﻬﺮك ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ
جاذبه های طبیعی:  ﻏﺎرﻓﻮﺷﻪ -ﺗﺎﻻب ﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب -ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب -اﺑﻤﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم -اﺑﺸﺎر ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن ﻻر ﭼﺸﻤﻪ

 

 

 

 

مسیر: رودسر – قلعه لیسار         مبدا: رودسر             مقصد: قلعه لیسار                   طول مسیر: ۲۶۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻨﮕﺮود -ﻻﻫﯿﺠﺎن -اﺳﺘﺎﻧﻪ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -رﺷﺖ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﭘﺮه ﺳﺮ -ﺗﺎﻟﺶ -ﻟﯿﺴﺎر -ﺣﻮﯾﻖ -ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ -اﺳﺘﺎرا
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:     ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ -اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ -ﮐﺎﺷﻒ اﺳﻠﻄﻨﻪ -ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه -اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف -اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ -آراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل -داﻧﺎي ﻋﻠﯽ -ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم -اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ -ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ -ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ -ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﯽ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﮑﺮ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ
جاذبه های طبیعی:  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ -ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ -ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ -ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -اﺳﺘﺨﺮ -ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ -ﭘﺎرك ﺳﺮاوان -ﻏﺎر ﭘﺮﺗﻨﯿﺎن -اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل اﺑﺸﺎر ﺣﻮﯾﻖ -اﺑﮕﺮم ﮐﻮﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎم زاده ﻗﺎﺳﻢ و اﻣﺎم زاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ – ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺮزي
جاذبه های طبیعی:   ﺗﺎﻻب اﺳﺘﯿﻞ -ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن -ﺑﻬﺸﺖ ﮐﺎﮐﺘﻮﺳﺎن-اﺑﮕﺮم ﻋﻠﯽ داﺷﯽ -ﮔﺮدﻧﻪ ﺣﯿﺮان -ﺣﯿﺎت وﺣﺶ اﺳﺘﺎرا و ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ

 

 

 

 

مسیر: رودسر – انزلی                مبدا: رودسر                       مقصد:انزلی                     طول مسیر: ۱۶۵کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر :ﻟﻨﮕﺮود ،ﻻﻫﯿﺠﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ،رﺷﺖ، اﻧﺰﻟﯽ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:     :ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ -اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ -ﮐﺎﺷﻒ اﺳﻠﻄﻨﻪ -ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف -اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ -ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮدوآراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل داﻧﺎي -ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم -اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ -ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
جاذبه های طبیعی:  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ -ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ -ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ -ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه اﺳﺘﺨﺮ -ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرك اﺳﺘﺎﻧﻪ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ -ﭘﺎرك ﺳﺮاوان
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:  ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻮرﯾﻪ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻔﯽ -ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎم زاده ﺻﺎﻟﺢ و ﭘﯿﺮ ﻋﺎﺑﺪ ﮐﺎخ ﻣﯿﺎن ﭘﺸﺘﻪ -ﻣﻮزه ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ -ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎ -ﺑﺮج ﺳﺎﻋﺖ -ﻣﻮج ﺷﮑﻦ -ﭘﻞ ﻏﺎزﯾﺎن
جاذبه های طبیعی:  ﺗﺎﻻب اﺳﮑﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﯿﺎ ﮐﺸﻢ و ﺳﺮﺧﺎنکل