مسیرهای گردشگری رودبار

مسیرهای گردشگری رشت
مسیرهای گردشگری رشت
مرداد ۱۴, ۱۳۹۷
مسیرهای گردشگری رودسر
مسیرهای گردشگری رودسر
مرداد ۱۵, ۱۳۹۷
مسیرهای گردشگری رودبار - روستای سیبن خورگام

مسیرهای گردشگری رودبار

شهر رودبار مرکز شهرستان رود بار است و یکی از مهم ترین شهر های گیلان محسوب می شود.نزدیکی این شهر به مرکز استان گیلان یعنی رشت آن را تبدیل به یکی از مناطق مهم گردشگری کرده است که در پی آن مسیرهای گردشگری رودبار از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معرفی شده است.

رودبار بزرگترین شهر تات نشین گیلان است و زبان اکثر مردم این شهر تاتی رودباری است . البته تعداد کمی از سکنه این شهر نیز به زبان گیلکی سخن می گویند.

خود کلمه رودبار به معنی جایی است که رود های زیادی یا به معنی کنار رود است . دلیل این نام گذاری وجود تعداد زیاد رود و چشمه در اطراف این شهر است که یکی از آن ها سفید رود است. سفید رود از مهم ترین رودخانه های گیلان است.

رودبار به دلیل دارا بودن آب و هوای مدیترانه ای برای رویش زیتون و دیگر محصولات از این قبیل بسیار مناسب است که همین موضوع آن را به یکی از قطب های تولید زیتون در ایران تبدیل کرده است.

 

 

مسیرهای گردشگری رودبار به رشت

 

مسیر:رودبار – رشت                      مبدا:رودبار                            مقصد:رشت                      طول مسیر:۶۲ کیلومتر

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ آﺑﺎد، رﺷﺖ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ :ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ  اﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺳﺘﻢ آﺑﺎد
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮوﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ، ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ ،ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ، ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ، ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ، ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :داﻧﺎي ﻋﻠﯽ -ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس -ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯿﺪ رﻗﯿﻪ – آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ خان -ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﺮي -ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
جاذبه های طبیعی:ﭼﺸﻤﻪ آب ﺷﻮر ﻻﮐﺎن -ﺑﺎغ ﺳﺮدار ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ

 

 

 

 

مسیر:رودبار – امام زاده هاشم                     مبدا:رودبار                         مقصد:سراوان                  طول مسیر:۳۳ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ آﺑﺎد، ،اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ،  اﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺳﺘﻢ آﺑﺎد
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮوﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮزوﯾﻞ -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :زﯾﺎرﺗﮕﺎه -ﮐﺎرواﻧﺴﺮاي ﻻت
جاذبه های طبیعی:ﮐﻮه ﻫﺎي اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﭙﯿﺪرود و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي اﻃﺮاف ﺳﺪ ﺗﺎرﯾﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ خان و ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ

مسیر: رودبار به لشت نشا                  مبدا:رودبار                           مقصد:لشت نشا                    طول مسیر:۹۵کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ آﺑﺎد ،رﺷﺖ،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، ﻟﺸﺖ ﻧﺸﺎ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: :ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ و اﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺳﺘﻢ آﺑﺎد ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ وآراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ آﻗﺎﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻤﻮﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮوﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﯿﭽﺎ -ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻤﯿﯽ
جاذبه های طبیعی: ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ

 

 

 

 

مسیر:رودبار به آستانه               مبدا:رودبار                       مقصد: آستانه                            طول مسیر : ۸۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ اﺑﺎد رﺷﺖ ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ واﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺳﺘﻢ آﺑﺎد ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ وآراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ اﻗﺎﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮوﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ -اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
جاذبه های طبیعی: ﺟﻨﮕﻞ -رودﺧﺎﻧﻪ -ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ -ﺗﺎﻻب ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ

 

 

 

مسیر: رودبار به لاهیجان                مبدا: رودبار                      مقصد: کاشف السلطنه                  طول مسیر: ۱۰۷ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ آﺑﺎد -رﺷﺖ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ -ﻻﻫﯿﺠﺎن
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ و اﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺳﺘﻢ آﺑﺎد، ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم، ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ، آﻗﺎﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﺎرﮔﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮوﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ، ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ، ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ، ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ، ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ، ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : آراﻣﮕﺎه ﮐﺎﺷﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ وﻣﻮزه ﭼﺎي وﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ وﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ وﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻻﻫﯿﺠﺎن، ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎرﭘﺎدﺷﺎه، آﻗﺎﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ، ﮐﺎرواﻧﺴﺮاي ﺗﯽ ﺗﯽ
جاذبه های طبیعی: اﺳﺘﺨﺮ ﻻﻫﯿﺠﺎن، ﺑﺎم ﺳﺒﺰ ﻻﻫﯿﺠﺎن، ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮ ﮐﻼﯾﻪ، ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ، آﺑﺸﺎر

 

 

 

مسیرهای گردشگری رودبار به لاهیجان

 

مسیر: رودبار به لاهیجان              مبدا: رودبار                        مقصد: امیر کلایه               طول مسیر: ۱۱۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ آﺑﺎد -رﺷﺖ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ -ﻻﻫﯿﺠﺎن
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: :ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان ، اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ،  اﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺳﺘﻢ آﺑﺎد، ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم، ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ، آﻗﺎﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﺎرﮔﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮوﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ، ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ، ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ، ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ، ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ، ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : آراﻣﮕﺎه ﮐﺎﺷﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ وﻣﻮزه ﭼﺎي وﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ وﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ وﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻻﻫﯿﺠﺎن، ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎرﭘﺎدﺷﺎه، آﻗﺎﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ، ﮐﺎرواﻧﺴﺮاي ﺗﯽ ﺗﯽ
جاذبه های طبیعی: اﺳﺘﺨﺮ ﻻﻫﯿﺠﺎن، ﺑﺎم ﺳﺒﺰ ﻻﻫﯿﺠﺎن، ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮ ﮐﻼﯾﻪ، ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ، آﺑﺸﺎر

 

 

 

 

مسیر: رودبار به دیلمان                مبدا:رودبار                        مقصد: دیلمان                    طول مسیر: ۶۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ آﺑﺎد -رﺷﺖ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ -ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ -دﯾﻠﻤﺎن
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: :ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ  اﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺳﺘﻢ اﺑﺎد، ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم، ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ، آﻗﺎﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﺎرﮔﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، ﺗﯽ ﺗﯽ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮوﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ، ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ، ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ، ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ، ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ، ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان، اﻣﺎم زاده اﺑﺎﻟﺤﺴﻦ، آراﻣﮕﺎه ﺑﺎﺑﺎوﻟﯽ،  ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ دﯾﻠﻤﺎن، ﺗﯽ ﺗﯽ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا
جاذبه های طبیعی: ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ،  ﮐﻮه ﻫﺎي اﻃﺮاف، آﺑﺸﺎر ﻟﻮﻧﮏ

 

 

 

 

مسیر: رودبار به لنگرود               مبدا: رودبار                     مقصد: لنگرود                       طول مسیر: ۱۲۲ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ آﺑﺎد -رﺷﺖ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ -ﻻﻫﯿﺠﺎن -ﻟﻨﮕﺮود
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:  :ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ و اﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺳﺘﻢ آﺑﺎد، ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم، ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ، اﻗﺎﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﺎرﮔﺎه اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف، اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ، ﻣﻮزه ﭼﺎي، ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮوﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ -ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه ﺑﺎم ﺳﺒﺰ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : اراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ وﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﮐﻮﺷﺎ، ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ،  ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد، ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ، ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ، ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ رﯾﯿﺲ زاده
جاذبه های طبیعی: تالاب کیا کلایه، پارک تفریحی، آستانه سواحل ماسه ای ، چمخاله ، لیلا کوه، باغ چای

 

 

 

 

مسیر: رودبار به املش                  مبدا: رودبار                      مقصد: هلو دشت            طول مسیر:۱۷۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ اﺑﺎد، رﺷﺖ ،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ،ﻻﻫﯿﺠﺎن، ﻟﻨﮕﺮود،اﻣﻠﺶ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ ، اﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺳﺘﻢ اﺑﺎد، ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم، ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ ،اﻗﺎﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﺎرﮔﺎه اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف، اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ، ﻣﻮزه ﭼﺎي، ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ، ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﻟﻨﮕﺮود، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ، ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ، ﻟﻨﮕﺮود
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮوﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﻪ -اﺳﺘﺨﺮ ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -ﺑﺎم ﺳﺒﺰﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ -ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺠ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ -ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ -ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از ﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﯿﺎﯾﯽ -ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻮﻓﯽ اﻣﺎم زاده -اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ -ﺳﺮﺗﺮﺑﺖ ﺑﺮج ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻞ اﻣﺎم
جاذبه های طبیعی: تالاب زربیجار، غار لیاروی، ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎي ﯾﯿﻼﻗﯽ و ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﻫﻠﻮدﺷﺖ

 

 

 

 

مسیر: رودبار به چابکسر                 مبدا:رودبار                             مقصد:چابکسر(سورلات)           طول مسیر:۱۷۸ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ اﺑﺎد ،رﺷﺖ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ،ﻻﻫﯿﺠﺎن، ﻟﻨﮕﺮود، رودﺳﺮ ،ﮐﻼﭼﺎي، ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ واﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺳﺘﻢ اﺑﺎد، ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم، ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ، اﻗﺎﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﺎرﮔﺎه اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف ،اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ، ﻣﻮزه ﭼﺎي ،ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ، ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﻟﻨﮕﺮود، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ، ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ، ﻟﻨﮕﺮود ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻦ
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮوﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﻪ -اﺳﺘﺨﺮ ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -ﺑﺎم ﺳﺒﺰﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ -ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺠر
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎم زاده ﺳﯿﺪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮاﺑﯿﺾ ﻣﯿﺎﻧﺪه
جاذبه های طبیعی: جنگل ، کوه ، رودخانه

 

 

 

 

مسیر:رودبار به کلاچای                مبدا: رودبار                مقصد: قلعه بندین – کلاچای                طول مسیر: ۱۶۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ اﺑﺎد -رﺷﺖ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -اﺳﺘﺎﻧﻪ ،اﺷﺮﻓﯿﻪ ،ﻻﻫﯿﺠﺎن ،ﻟﻨﮕﺮود ،رودﺳﺮ ،ﮐﻼﭼﺎي
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ واﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺳﺘﻢ اﺑﺎد، ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم، ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ، اﻗﺎﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﺎرﮔﺎه اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف ،اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ، ﻣﻮزه ﭼﺎي ،ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ، ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﻟﻨﮕﺮود، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ، ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ، ﻟﻨﮕﺮود ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻦ
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮوﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﻪ -اﺳﺘﺨﺮ ﻻﻫﯿﺠﺎن – ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -ﺑﺎم ﺳﺒﺰﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ -ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺠر
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ و اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر ﺑﻘﻌﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﻨﺪه
جاذبه های طبیعی: ﺟﻨﮕﻞ -ﺑﺎغ ﭼﺎي -ﺑﺎغ ﻣﺮﮐﺒﺎت -ﺑﺎغ ﮔﻞ ﮔﺎو زﺑﺎن ﺑﺎغ ﻓﻨﺪق

 

 

 

مسیر:رودبار به اشکورات            مبدا: رودبار               مقصد: اشکورات                    طول مسیر: ۱۷۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ اﺑﺎد -رﺷﺖ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -اﺳﺘﺎﻧﻪ ،اﺷﺮﻓﯿﻪ ،ﻻﻫﯿﺠﺎن ،ﻟﻨﮕﺮود ،رودﺳﺮ ،اشکورات
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ واﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺳﺘﻢ اﺑﺎد، ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم، ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ، اﻗﺎﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﺎرﮔﺎه اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف ،اراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ، ﻣﻮزه ﭼﺎي ،ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ، ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﻟﻨﮕﺮود، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ، ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ، ﻟﻨﮕﺮود ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻦ، ﭘﻞ اﺟﺮي ﺗﻤﯿﺠﺎن
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮوﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﻪ -اﺳﺘﺨﺮ ﻻﻫﯿﺠﺎن – ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -ﺑﺎم ﺳﺒﺰﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ -ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺠر- ﺳﺎﺣﻞ زﯾﺒﺎي رودﺳﺮ -ﻏﺎر دﯾﺎر ﺟﺎن -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﮔﻨﺒﺪ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ -ﭘﯿﺮ ﻣﺤﻠﻪ -ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻦ -ﭼﻞ اﺟﺮي ﺗﻤﯿﺠﺎن -ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﯿﺠﺎن وﻗﺒﻮر ﺳﺎدات ﻣﺮﻋﺸﯽ ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮﻣﺤﻠﻪ راﻧﮑﻮه ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻠﻢ واﭼﯿﻨﯽ روﺳﺘﺎي ﻃﯿﻮﻻ
جاذبه های طبیعی: منطقه سفید آب رودسر، منطقه سرولات، چشمه آب معدنی سجیران، منطقه ییلاقی جواهردشت، رودخانه پل رود، غار سرد دره

 

 

 

 

مسیر: رودبار به رستم آباد             مبدا:رودبار                              مقصد:رستم آباد                   طول مسیر:۲۰کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رودﺑﺎر،ﺳﺘﻢ اﺑﺎد
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ ، اﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺳﺘﻢ اﺑﺎد، اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ، ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ،  ﭼﺮاﻏﻌﻠﯽ ﺗﭙﻪ ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ، اﻓﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ، اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮوﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ -اﺑﮕﺮم ﻟﻮﯾﻪ -اﺑﮕﺮم ﻣﺎﺳﺘﺨﻮر -ﺳﻔﯿﺪ رود -ﭼﺸﻤﻪ اﺑﻤﻌﺪﻧﯽ -ﺳﻨﮕﺮود داﻣﺎش -اﺗﺸﻔﺸﺎن درﻓﮏ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : اﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ و اﺑﺎﻟﻔﻀﻞ ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ و اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ اب اﻧﺒﺎر رﺳﺘﻢ اﺑﺎد
جاذبه های طبیعی: ییلاقات سلانسر، چشمه آب گرم ماست خور، دره گوهررود، سفید رود

 

 

 

 

مسیر: رودبار به لوشان                 مبدا:رودبار                       مقصد: لوشان                       طول مسیر: ۴۲کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻣﻨﺠﯿﻞ -ﻟﻮﺷﺎن
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ ، اﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺳﺘﻢ اﺑﺎد، اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ، ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ،  ﭼﺮاﻏﻌﻠﯽ ﺗﭙﻪ ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ، اﻓﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ، اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ
جاذبه های طبیعی: ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ، اﺑﮕﺮم ﻟﻮﯾﻪ و ﻣﺎﺳﺘﺨﻮر، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﺑ ﻤﻌﺪﻧﯽ داﻣﺎش و ﺳﻨﮓ رود، اﺗﺸﻔﺸﺎن درﻓﮏ، ﺳﺮو ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎم زاده ﻃﯿﺐ و ﻣﺎﻫﺮ، اراﻣﮕﺎه اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺮﻧﺪي، روﺳﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺮزوﯾﻞ، ﭘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻟﻮﺷﺎن
جاذبه های طبیعی: دریاچه و سد منجیل و کوه

 

 

 

مسیرهای گردشگری رودبار به صومعه سرا

 

مسیر: رودبار به صومعه سرا          مبدا:رودبار              مقصد: صومعه سرا (غار نارنج پرتنیان)               طول مسیر:۹۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر :رﺳﺘﻢ اﺑﺎد ،رﺷﺖ،ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان -اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ -ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎم زاده ﺣﺴﻦ -رﺳﺘﻢ اﺑﺎد -ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮو ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ، ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪي، ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎم زاده ﺳﻠﻤﺎن وﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ و ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﯽ، ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ زﮐﯽ ،ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ،ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
جاذبه های طبیعی: ﻏﺎر ﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮ ﺗﻨﯿﺎن -ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن -ﺗﺎﻻب ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن – ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪ ﺧﺎﻟﻪ  -ﺑﺎغ ﻫﺎي ﭼﺎي وﻣﺰارع ﺗﻮﺗﻮن

 

 

 

مسیر: رودبار به فومن                مبدا: رودبار                           مقصد: فومن ( غار فوشه)           طول مسیر:۱۰۳ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ اﺑﺎد ،رﺷﺖ، ﻓﻮﻣﻦ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان -اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ -ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎم زاده ﺣﺴﻦ -رﺳﺘﻢ اﺑﺎد -ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮو ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : اﻣﺎزاده ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ، ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن، روﺳﺘﺎي ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﮐﻠﺮم، ﺑﻘﻌﻪ ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ،  ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ، ﻗﺼﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو، ﻣﻨﺎره رودﺧﺎن، ﻣﺴﺠﺪ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎف ﻣﺴﺠﺪ ﺷﮑﺎرﺑﺎن
جاذبه های طبیعی: ﺟﻨﮕﻞ -ﭼﺸﻤﻪ ﻏﺎر ﻓﻮﺷﻪ-ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم -ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب و ﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب ﻣﻨﺎره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ

 

 

 

مسیر: رودبار به ماسوله              مبدا: رودبار                          مقصد: ماسوله                    طول مسیر: ۱۱۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ اﺑﺎد ،رﺷﺖ، ﻓﻮﻣﻦ، ماسوله
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان -اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ -ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎم زاده ﺣﺴﻦ -رﺳﺘﻢ اﺑﺎد ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮ -اﻣﺎم ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ -ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ -ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺪﯾﺮي -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﻣﻮﺳﻮي -ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮو ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ- ﻏﺎر ﻧﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﻪ- آب ﻣﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺷﻬﺮك ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ وﮐﻬﻨﻪ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ واﻣﺎم زاده ﻋﻮن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
جاذبه های طبیعی: ﮐﻮه ﺟﻨﮕﻞ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي اﻃﺮاف اﺑﺸﺎر ﺧﺮم ﺑﻮ، ﭼﺸﻤﻪ اﺑﻤﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم و ﻋﻠﯽ زاﺧﻮﻧﯽ، ﻏﺎر ﺑﻮز ﺧﺎﻧﻪ، رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻨﮓ ور، ﭘﺎرك ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ

 

 

 

 

مسیر: رودبار به ماسوله               مبدا:رودبار                  مقصد:ییلاق رامینه               طول مسیر: ۱۲۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ اﺑﺎد ،رﺷﺖ،، ماسوله
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان -اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ -ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎم زاده ﺣﺴﻦ -رﺳﺘﻢ اﺑﺎد ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮ -اﻣﺎم ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ -ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ -ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺪﯾﺮي – ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﯽ وﺳﯿﺪزﮐﯽ
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮو ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ- ﻏﺎر ﻧﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﻪ- آب ﻣﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم – ﻏﺎر ﭘﺮﺗﻨﯿﺎن و ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن و ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ﭘﺎرك اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﺗﻮﻟﻢ ﺷﻬﺮ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎ ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎﺳﺎل، ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل، ﺑﻘﻌﻪ ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ اراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪ رﺿﺎ
جاذبه های طبیعی: ﯾﯿﻼق ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ -ﯾﯿﻼق ﺗﻼرﮔﺎه -ﯾﯿﻼق رﺷﺘﻪ ﭘﺸﺖ – ﯾﯿﻼق اوﻟﺴﺒﻠﻨﮕﺎه  -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺗﺎﺳﮑﻮه -ﯾﯿﻼق ﻣﻮﻟﻮﻣﻪ ﺑﻨﺪ -ﯾﯿﻼق ﭼﺴﻠﯽ -ﺷﺎﻟﻤﺎء -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺒﻪ رﯾﺴﻪ

 

 

 

مسیر: رودبار به شاندرمن                  مبدا: رودبار                 مقصد: ییلاق شنبه رو – شاندرمن        طول مسیر:۱۱۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ اﺑﺎد، رﺷﺖ، ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ،ﻣﺎﺳﺎل ،ﺷﺎﻧﺪرﻣﻦ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان -اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ -ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎم زاده ﺣﺴﻦ -رﺳﺘﻢ اﺑﺎد ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮ -اﻣﺎم ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ -ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ -ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺪﯾﺮي – ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﯽ وﺳﯿﺪزﮐﯽ- ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ – ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻨﮓ بست
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮو ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ- ﻏﺎر ﻧﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﻪ- آب ﻣﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم – ﻏﺎر ﭘﺮﺗﻨﯿﺎن و ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن و ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ﭘﺎرك اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﺗﻮﻟﻢ ﺷﻬﺮ – ﯾﯿﻼﻗﺎت اوﻟﺴﺒﻠﻨﮕﺎه ﭼﺴﻠﯽ راﻣﯿﻨﻪ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : زﯾﺎرﺗﮕﺎه وﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻔﯿﻊ ، ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ، اﻣﺎﻣﺰاده ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ، ﭘﺸﺖاﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺖ ،اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﺎﻧﺪرﻣﻦ
جاذبه های طبیعی: ﯾﯿﻼﻗﺎت ﻧﻤﻨﻪ ﭘﺸﺖ وﺷﻨﺒﻪ راه وﻣﺎرﺟﻮﻧﻪ واﺳﭙﯽ دﺷﺖ

 

 

 

 

مسیر: رودبار به شفت             مبدا: رودبار                              مقصد: سقالکسر – شفت                 طول مسیر:۹۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ اﺑﺎد، رﺷﺖ، ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ، ﻓﻮﻣﻦ ،ﺷﻔﺖ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان -اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ -ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎم زاده ﺣﺴﻦ -رﺳﺘﻢ اﺑﺎد ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮ -اﻣﺎم ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ -ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ -ﺷﻬﺮك ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ- ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎوﺷﮑﺎرﺑﺎن- ﻗﺼﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو- ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ ﺟﻠﻮدار -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ- ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﻣﯿﺮ- ﺳﺮاي ﻓﻮﻣﻦ
جاذبه های طبیعی: ﺳﺮو ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ- ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ- ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ- ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ- ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ- ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ- ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﯽ ﺳﺮاوان- ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ- ﻏﺎر فوشه- ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب وﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب- ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ – اﻣﺎﻣﺰاده اﺳﺤﺎق  ﺑﺎﺑﺎرﮐﺎب – ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﺷﺮﯾﻒ – ﺑﻘﻌﻪ ﻧﻬﺰم – ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ دوﺷﻨﺒﻪ  ﺷﻔﺖ – ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﭼﻮﺑﺮ
جاذبه های طبیعی: ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ  -ﺳﯿﺎه ﻣﺰﮔﯽ ﺟﻨﮕﻞ ﭼﻨﺎر  -رودﺧﺎﻧﻪ رود ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ  -رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻠﻪ ، اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻘﺎﻟﮑﺴﺮ

 

 

 

مسیر: رودبار به شفت          مبدا: رودبار                    مقصد: سیا مزگی – شفت                طول مسیر: ۹۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ اﺑﺎد، رﺷﺖ، ﻓﻮﻣﻦ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان واﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﭼﺮاﻏﻌﻠﯽ ﺗﭙﻪ و ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ وﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ – ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ – ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم -ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ – ﻗﺼﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو – ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮﺟﻠﻮدار – ﺑﻘﻌﻪ ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ – ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد – ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن
جاذبه های طبیعی: :ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ- ﺳﺮو ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ – ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ – آﺑﮕﺮم ﻣﺎﺳﺘﺨﻮر – اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ – ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان  – ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ – ﻏﺎر فوشه – ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب وﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ – اﻣﺎﻣﺰاده اﺳﺤﺎق  ﺑﺎﺑﺎرﮐﺎب – ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﺷﺮﯾﻒ – ﺑﻘﻌﻪ ﻧﻬﺰم – ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ دوﺷﻨﺒﻪ  ﺷﻔﺖ – ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﭼﻮﺑﺮ
جاذبه های طبیعی: ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎه ﻣﺰﮔﯽ ﺟﻨﮕﻞ ﭼﻨﺎر رودﺧﺎن – رود ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ  -رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻠﻪ

 

 

 

مسیر: رودبار به تالش            مبدا: رودبار                         مقصد: ساحل گیسوم – تالش              طول مسیر: ۲۰۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ آﺑﺎد، رﺷﺖ ،ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا،رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﺗﺎﻟﺶ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ  -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪ ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺮا  -ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر ﮐﺎخ ﺳﺮدار اﻣﺠﺪ  -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ اق اوﻟﺮ
جاذبه های طبیعی: :ﺳﺮوﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ  -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ  -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ  -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ  -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ  -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ  -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ  -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ  -اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ ﻏﺎر ﻓﻮﺷﻪ  -ﺷﻬﺮك ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار   -ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن  -ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ  -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪ ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺮا  -ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر  -ﮐﺎخ ﺳﺮدار  -اﻣﺠﺪ ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ اق اوﻟﺮ
جاذبه های طبیعی: ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮔﯿﺴﻮم وﺳﺎﺣﻞ ﮔﯿﺴﻮم – ییلاقات اق اوﻟﺮ ﺳﻮﺑﺎﺗﺎن – ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺧﻠﺨﺎل – درﯾﺎﭼﻪ ان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه  اﻻﻻن ﺗﺎﻟﺶ- ﭘﻞ ﺗﺎﻟﺶ دوﻻب

 

 

 

مسیر: رودبار به تالش                    مبدا: رودبار                 مقصد: اق اولر تالش                    طول مسیر: ۲۰۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ آﺑﺎد، رﺷﺖ ،ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا،رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﺗﺎﻟﺶ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: :ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان -اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ -ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﻦ -رﺳﺘﻢ آﺑﺎد ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم -ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ -ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎﻧﯽ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪزﮐﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه -ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺮﻓﺸﺎه -ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ
جاذبه های طبیعی: :ﺳﺮوﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ  -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ  -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ  -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ  -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ  -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ  -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ  -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ  -اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ ﻏﺎر ﻓﻮﺷﻪ  -ﺷﻬﺮك ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار   -ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن  -ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ  -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪ – ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺮا  -ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر  -ﮐﺎخ ﺳﺮدار  -اﻣﺠﺪ ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ اق اوﻟﺮ
جاذبه های طبیعی: ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮔﯿﺴﻮم وﺳﺎﺣﻞ ﮔﯿﺴﻮم – ییلاقات اق اوﻟﺮ ﺳﻮﺑﺎﺗﺎن – ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺧﻠﺨﺎل – درﯾﺎﭼﻪ ان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه  اﻻﻻن ﺗﺎﻟﺶ- ﭘﻞ ﺗﺎﻟﺶ دوﻻب

 

 

 

مسیر: رودبار به رضوانشهر                مبدا: رودبار             مقصد: آبشار ویسادار – رضوانشهر            طول مسیر: ۱۶۵کیلومتر

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ آﺑﺎد، رﺷﺖ ،ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا،رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﺗﺎﻟﺶ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: :ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان -اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ -ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﻦ -رﺳﺘﻢ آﺑﺎد ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم -ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ -ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎﻧﯽ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪزﮐﯽ
جاذبه های طبیعی: :ﺳﺮوﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ  -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ  -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ  -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ  -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ  -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ  -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ  -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ  -اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ ﻏﺎر ﻓﻮﺷﻪ  -ﺷﻬﺮك ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار   -ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن  – غار پرتنیان
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ  -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﻪ ﻣﺰﮔﺖ – ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ درﻣﯿﻨﻪ رو و وﺳﮑﻪ – ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه و ﺳﯿﺪ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺎدرش ﺳﯿﺪ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ چهارشنبه
جاذبه های طبیعی: روستای ییلاقی ارده – جنگل و رودخانه

 

 

 

مسیر: رودبار به رضوانشهر         مبدا: رودبار            مقصد: پارک جنگلی دکتر درستکار رضوانشهر       طول مسیر:۱۳۵کیلومتر

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ آﺑﺎد، رﺷﺖ ،ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا،رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: :ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان -اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ -ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﻦ -رﺳﺘﻢ آﺑﺎد ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم -ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ -ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎﻧﯽ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪزﮐﯽ
جاذبه های طبیعی: :ﺳﺮوﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ  -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ  -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ  -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ  -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ  -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ  -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ  -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ  -اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ ﻏﺎر ﻓﻮﺷﻪ  -ﺷﻬﺮك ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار   -ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن  – غار پرتنیان
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ  -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﻪ ﻣﺰﮔﺖ – ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ درﻣﯿﻨﻪ رو و وﺳﮑﻪ – ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه و ﺳﯿﺪ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺎدرش ﺳﯿﺪ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ چهارشنبه
جاذبه های طبیعی: روستای ییلاقی ارده – جنگل و رودخانه – آبشار ویسادار – پارک جنگلی دکتر درستکار

 

 

 

مسیر: رودبار به آستارا             مبدا: رودبار                      مقصد: بهشت کاکتوسان – استارا            طول مسیر:۲۶۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ آﺑﺎد، رﺷﺖ ،ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ،رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ،ﭘﺮه ﺳﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﻫﺸﺘﭙﺮ ،ﻟﯿﺴﺎر، ﺣﻮﯾﻖ ،ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ ،اﺳﺘﺎرا
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: :ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان -اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ -ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﻦ -رﺳﺘﻢ آﺑﺎد ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم -ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ -ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎﻧﯽ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪزﮐﯽ -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ و ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه و ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺮﻓﺸﺎه رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر – ﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ
جاذبه های طبیعی: :ﺳﺮوﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ  -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ  -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ  -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ  -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ  -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ  -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ  -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ  -اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ ﻏﺎر ﻓﻮﺷﻪ  -ﺷﻬﺮك ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار   -ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن  – اﺑﮕﺮم ﮐﻮﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﯾﻖ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم زاده ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ  -اﻣﺎم زاده ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -ﺑﻘﻌﻪ ﺷﯿﺦ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻮي وﭘﯿﺮﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺮزي
جاذبه های طبیعی: ﻣﺮداب اﺳﺘﯿﻞ  –ﻃﺮح ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺻﺪف  -اﺑﮕﺮم ﮐﻮﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ و ﻋﻠﯽ داﺷﯽ – ﺑﻬﺸﺖ ﮐﺎﮐﺘﻮﺳﺎن – ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺣﯿﺮان – ﺣﯿاﺖ وﺣﺶ اﺳﺘﺎرا – ﺑﺎغ ﭼﺎي – ﺑﺎغ ﻋﺒﺎس اﺑﺎد – ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ

 

 

 

مسیر : رودبار به رضوانشهر           مبدا: رودبار           مقصد:پارک اسپیه مزگت              طول مسیر:۱۳۵ کیلومتر

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ آﺑﺎد، رﺷﺖ ،ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ،رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: :ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان -اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ -ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﻦ -رﺳﺘﻢ آﺑﺎد ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم -ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ -ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎﻧﯽ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ
جاذبه های طبیعی: :ﺳﺮوﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ  -ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ  -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ  -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ  -ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ  -ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ  -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ  -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ  -اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ -ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : زﯾﺎرت ﮔﺎه اﻣﺎم زاده ﺷﺮﻓﺸﺎه  -زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه  -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ  -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﻪ ﻣﺰﮔﺖ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ درﻣﯿﻨﻪ و وﺳﮑﻪ  ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
جاذبه های طبیعی: ﯾﯿﻼق ارده  -رودﺧﺎﻧﻪ  -ﺟﻨﮕﻞ واﺑﺸﺎروﯾﺴﺎدار

 

 

 

 

مسیر: رودبار به فومن             مبدا: رودبار                     مقصد: قلعه رودخان – فومن                طول مسیر:۱۰۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ آﺑﺎد، رﺷﺖ ، فومن
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: :ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان  -اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ  -ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﭼﺮاﻏﻌﻠﯽ ﺗﭙﻪ  -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ  -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ  -ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ  -ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم  -ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ  -ﻗﺼﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮﺟﻠﻮدار  -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد و ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن وﺷﻬﺮك ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ
جاذبه های طبیعی: :ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ  -ﺳﺮو ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ  -ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﻟﻮﯾﻪ وﻣﺎﺳﺘﺨﻮر اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن – ﻗﺼﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو – ﻣﺠﺴﻤﻪ اﻧﺎﻫﯿﺘﺎ – ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﮑﺎر ﺑﺎن – ﺷﻬﺮك ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ – ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار – ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺳﺒﺰ ﻗﺒﺎ – اﻣﺎم زاده ﻣﯿﺮزا – ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ ﺟﻠﻮدار وﺑﻘﻌﻪ ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
جاذبه های طبیعی: ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮاﺗﻊ ﺳﺒﺰ ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب و ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻮراب ﻏﺎر ﻧﻮﺷﻪ

 

 

 

مسیر: رودبار به انزلی                 مبدا: رودبار                      مقصد: تالاب انزلی                 طول مسیر:۱۰۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺳﺘﻢ آﺑﺎد، رﺷﺖ ، ﺧﻤﺎم ،اﻧﺰﻟﯽ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: :ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان  -اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ  -ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﭼﺮاﻏﻌﻠﯽ -ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ  -ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ  -ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ  -ﺧﻮاﻫﺮاﻣﺎم  -ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ  – اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا
جاذبه های طبیعی: :ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ  -ﺳﺮو ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ  -ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﻟﻮﯾﻪ وﻣﺎﺳﺘﺨﻮر اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان – ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻮرﯾﻪ -ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻔﯽ- ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎم زاده ﺻﺎﻟﺢ – ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ ﻋﺎﺑﺪ -ﮐﺎخ ﻣﯿﺎن ﭘﺸﺘﻪ – ﻣﻮزه ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪي – ﺑﺮج ﺳﺎﻋﺖ – ﻣﻮج ﺷﮑﻦ – ﮔﻤﺮگ- ﭘﻞ ﻏﺎزﯾﺎن
جاذبه های طبیعی: :درﯾﺎ و ﺗﺎﻻب ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻠﻮار – ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﯿﺎه ﮐﯿﺸﻢ – ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﺮﺧﺎن ﮔﻞ