مسیرهای گردشگری رشت

مسیرهای گردشگری آستارا
مسیرهای گردشگری آستارا
مرداد ۱۴, ۱۳۹۷
مسیرهای گردشگری رودبار - روستای سیبن خورگام
مسیرهای گردشگری رودبار
مرداد ۱۵, ۱۳۹۷
مسیرهای گردشگری رشت

مسیرهای گردشگری رشت

رشت ۴٫۵ قرن است که مرکز استان گیلان است و از لحاظ جمعیتی پر تراکم ترین شهر ایران به نسبت وسعت است. در برخی فصل های گردشگری پذیر جمعیت این شهر به دو میلیون نفر می رسد. همین امر لزوم معرفی مسیرهای گردشگری رشت را مطرح می سازد. رشت از شهرهای گردشگر پذیری است که هر ساله در فصل های پر تردد میزبان مسافران است .

همچنین رشت به علت بارش زیاد سالانه به شهر باران معروف است. شهر رشت جز شهرهای خلاق  شبکه خوراک شناسی یونسکو است. از طرفی رشت در طول تاریخ تاثیرات بسیاری در مسائل سیاسی ایران داشته است که از جمله آن می توان به انقلاب مشروطه و جنبش جنگل اشاره کرد. در کنار تمام موارد اشاره شده باید جاذبه های شهر رشت را نیز به آن اضافه کرد که از حیث تنوع می تواند برای تمامی سلیقه ها مناسب باشد.

مسیرهای گردشگری رشت که از سوی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری معرفی شده می تواند گردشگران را در انتخاب مسیرها و جاذبه ها راهنمایی کند.

 

 

 

مسیر: رشت – لاهیجان                      مبدا: رشت                         مقصد: لاهیجان                          طول مسیر: ۴۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺷﺖ ـ ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ـ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ـ ﻻﻫﯿﺠﺎن
 

 

جاذبه های

طول مسیر

 

فرهنگی و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ وآﻗﺎﺳﯿﺪﺣﺴﻦ وآﻗﺎﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ وآﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل -ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ -ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ -آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف  آراﻣﮕﺎه اﺳﺘﺎد ﻣﻌﯿﻦ

 

طبیعی: ﺳﺎﺣﻞ زﯾﺒﺎي ﺳﻔﯿﺪرود در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ وﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ روﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ -ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق -وﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -اﺳﮑﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي وﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺪرﮐﯿﺎﺷﻬﺮ

 

 

جاذبه های مقصد

 

فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : آراﻣﮕﺎه ﭘﺪر ﭼﺎي اﯾﺮان و ﻣﻮزه ﭼﺎي ـ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻻﻫﯿﺠﺎن -ﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ -ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ -ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﺣﺴﻦ وآﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻮﺳﯽ

 

طبیعی: اﺳﺘﺨﺮ زﯾﺒﺎي ﻻﻫﯿﺠﺎن ـ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺎم ﺳﺒﺰ ﻻﻫﯿﺠﺎنآﺑﺸﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -ﻏﺎرﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ -ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ

 

 

 

 

 

مسیر: رشت – صومعه سرا                      مبدا: رشت                مقصد: صومعه سرا             طول مسیر: ۲۷ کیلومتر

 

 

شهرهای طول مسیر

 

رﺷﺖ ،ﺗﻮﻟﻢ ﺷﻬﺮ، ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا

 

 

جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی : ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم -ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ -آﺗﺸﮕﺎه آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ –ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ
 طبیعی: استخر عینک
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : :ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮو آﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪي و اﻣﺎم زاده ﺳﻠﻤﺎن وﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ و ﭘﯿﺮ وﻟﯽ ﺧﺎن وآﻗﺎﺳﯿﺪ زﮐﯽ ﻣﻨﺎره آﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
طبیعی: ﻏﺎر ﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن ﺗﺎﻻب ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ،ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ ،ﺑﺎﻏﻬﺎي ﭼﺎي و ﺗﻮﺗﻮن

 

 

 

 

مسیر: رشت – رستم آباد                     مبدا: رشت                     مقصد: رستم آباد                        طول مسیر: ۵۰ کیلومتر

 

 

شهرهای طول مسیر

رﺷﺖ،اﻣﺎﻣﺰاه ﻫﺎﺷﻢ، رﺳﺘﻢ اﺑﺎد
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی : اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ -ﮐﺎرواﻧﺴﺮاي ﻻت -اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
 طبیعی: ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : :اﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ و اﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ وﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ  اب اﻧﺒﺎر رﺳﺘﻢ اﺑﺎد
طبیعی: ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ ،اﺑﮕﺮم ﻣﺎﺳﺖ ﺧﻮر ،دره ﺳﻔﯿﺪ رود

،

 

 

مسیر: رشت – تولم شهر                      مبدا: رشت                         مقصد: تولم شهر                   طول مسیر: ۲۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر

رﺷﺖ
 

جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی : ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم -داﻧﺎي ﻋﻠﯽ -ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ -اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ خان
 طبیعی: اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ ،ﭘﺎرك  ﻣﺮﺟﻘﻞ
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : پل خشتی ، روستای گوراب
طبیعی: ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن،ﺗﭙﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﭘﯿﺮ ﺳﺮا

 

 

 

مسیر: رشت – اشکورات                     مبدا: رشت                         مقصد: اشکورات                      طول مسیر: ۱۱۴ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر

رﺷﺖ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، ﻟﻮﻟﻤﺎن، اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ، ﻻﻫﯿﺠﺎن، ﻟﻨﮕﺮود، رودﺳﺮ
 

جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :  اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ خان -اﻗﺎﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل -اﻗﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف -ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ گیلانی -ﭘﻞ اﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ
 طبیعی:  ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﻪ -ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮ ﮐﻼﯾﻪ -اﺑﺸﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ -ﻟﯿﻼ ﮐﻮه
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪوﺑﻦ ﭘﻞ اﺟﺮي و ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﯿﺠﺎن ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻠﻢ واﭼﯿﻨﯽ ﻃﯿﻮﻻ
طبیعی:  ﺳﻔﯿﺪ اب -ﺳﺮوﻻت -ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ -ﻏﺎر ﺳﺮد دره

 

 

 

مسیر: رشت – کلاچای                          مبدا: رشت                       مقصد: کلاچای                    طول مسیر: ۷۸ کیلومتر

 

 

شهرهای طول مسیر

ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن اﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻻﻫﯿﺠﺎن ،ﻟﻨﮕﺮود ،رودﺳﺮ ،ﮐﻼﭼﺎي
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی : اﻗﺎﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل – آقا سید قاسم -اﻗﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف -ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ گیلانی -ﭘﻞ اﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ – پل مرغانه پرد – آرامگاه دکتر معین – بقعه چهار پادشاه – مسجد اکبریه – بقعه بی بی سکینه – بقعه پیر محله – پل و مسجد جامع تمیجان
 طبیعی:   ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﻪ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ-ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮ ﮐﻼﯾﻪ -اﺑﺸﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -واﺳﺘﺨﺮﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ -ﻟﯿﻼ ﮐﻮه وﺳﺎﺣﻞ ﻟﻨﮕﺮود -ﺳﻔﯿﺪ اب ﺳﺮوﻻت ﯾﯿﻼق ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ -اب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺠﯿﺮان
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪوﺑﻦ ﭘﻞ اﺟﺮي و ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﯿﺠﺎن ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻠﻢ واﭼﯿﻨﯽ ﻃﯿﻮﻻ
طبیعی: باغ ﻣﺮﮐﺒﺎت ﮔﻞ ﮔﺎو زﺑﺎن و ﻓﻨﺪق وﭼﺎي

 

 

 

مسیر: رشت – املش                   مبدا: رشت                   مقصد: املش                     طول مسیر: ۷۰ کیلومتر

شهرهای طول مسیر رشت،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، اﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻻﻫﯿﺠﺎن ،ﻟﻨﮕﺮود ، املش
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی : اﻗﺎﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل – آقا سید قاسم -اﻗﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف -ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ گیلانی -ﭘﻞ اﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ – پل مرغانه پرد – آرامگاه دکتر معین – بقعه چهار پادشاه –بقعه بی بی سکینه
 طبیعی:   ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﻪ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ-ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮ ﮐﻼﯾﻪ -اﺑﺸﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -واﺳﺘﺨﺮﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ -ﻟﯿﻼ ﮐﻮه وﺳﺎﺣﻞ ﻟﻨﮕﺮود
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :   ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ  ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎرﺗﻦ ازﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﯿﺎﯾﯽ -ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻮﻓﯽ -ﺑﺮج ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻞ اﻣﺎم
طبیعی:  ﺗﺎﻻب زر ﺑﯿﺠﺎر -ﻏﺎر ﻟﯿﺎرروي -ﯾﯿﻼق ﻫﻠﻮ دﺷﺖ -ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي

 

 

 

مسیر: رشت – لنگرود                 مبدا: رشت                            مقصد: لنگرود                        طول مسیر: ۵۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رشت،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، اﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻻﻫﯿﺠﺎن ،ﻟﻨﮕﺮود
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی : اﻗﺎﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل – آقا سید قاسم -اﻗﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف -ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ گیلانی -ﭘﻞ اﺟﺮي ﻟﻨﮕﺮود -ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ – پل مرغانه پرد – آرامگاه دکتر معین – بقعه چهار پادشاه –بقعه بی بی سکینه – مسجد اکبریه- مقبره کاشف السلطنه
 طبیعی:   ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﻪ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ-ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮ ﮐﻼﯾﻪ -اﺑﺸﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -واﺳﺘﺨﺮﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ -ﻟﯿﻼ ﮐﻮه وﺳﺎﺣﻞ ﻟﻨﮕﺮود
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی    :اراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﮐﻮﺷﺎ ﻟﺸﺎد -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻠﻌﻪ درزﺑﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ و درﯾﺎ ﺑﯿﮕﯽ
طبیعی:  ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺠﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﻟﯿﻼ ﮐﻮه

 

 

 

مسیر: رشت – فومن                     مبدا: رشت                  مقصد: فومن                       طول مسیر: ۲۷ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رشت،  ﺗﻮﻟﻢ ﺷﻬﺮ، ﻓﻮﻣﻦ
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :  ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم -زﯾﺎرت ﮔﺎه داﻧﺎي ﻋﻠﯽ -ﻣﺴﺠﺪ ﺻﻔﯽ و ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎن -اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان و ﻣﻮزه رﺷﺖ
 طبیعی: پارک ﺳﺒﺰه ﻣﯿﺪان -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺸﻤﺎﮔﻞ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:  قلعه رودﺧﺎن -ﻗﺼﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﺒﺰ ﻗﺒﺎ -ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ ﺟﻠﻮدار-ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد -ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎي اﻧﺎﻫﯿﺘﺎ و ﺷﮑﺎر ﺑﺎن ﺷﻬﺮك ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ
طبیعی: ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب وﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب ﻏﺎر ﻓﻮﺷﻪ

 

 

 

مسیر: رشت – استخر عینک                     مبدا: رشت                    مقصد: بقعه خواهر امام                  طول مسیر: -کیلومتر

شهرهای طول مسیر رشت
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :  ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم -زﯾﺎرت ﮔﺎه داﻧﺎي ﻋﻠﯽ -ﻣﺴﺠﺪ ﺻﻔﯽ و ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎن -اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ گیلان  و ﻣﻮزه رﺷﺖ
 طبیعی: پارک ﺳﺒﺰه ﻣﯿﺪان -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺸﻤﺎﮔﻞ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان
 

جاذبه های مقصد

فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:  ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎج ﺻﻤﺪ ﺧﺎن ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا ﺣﻤﺎم ﺣﺎج اﻗﺎ ﺑﺰرگ ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
طبیعی:  ﭘﺎرك ﺳﺒﺰه ﻣﯿﺪان ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -ﭼﺸﻤﻪ -ﭼﺸﻤﺎﮔﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان

 

 

 

مسیر: رشت – لشت نشا                      مبدا: رشت                        مقصد: لشت نشا                  طول مسیر: ۲۴کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رشت  ،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ،ﻟﺸﺖ ﻧﺸﺎ
 

جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :   ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ، اﻗﺎ ﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد
 طبیعی :   ﺟﻨﮕﻞ و رود
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﯿﭽﺎ، ﺑﻔﻌﻪ اﻓﺎﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻤﺌﯽ
طبیعی:   ﺑﺎﻏﺎت و مناظر ﻃﺒﯿﻌﯽ

 

 

 

مسیر: رشت – تالش                       مبدا: رشت                          مقصد: اق اولر تالش                       طول مسیر: ۱۴۵کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر

ﺗﻮﻟﻢ ﺷﻬﺮ،ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ،ﭘﺮه ﺳﺮ، ﺗﺎﻟﺶ
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی : مزار بی بی فاطمه، بقعه پیر ولی خانی ، مناره آجری گسکر، بازار هفتگی یکشنبه، بازار هفتگی چهارشنبه و سه شنبه پره سر
 طبیعی :  ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن -ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن -ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ -اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮔﯿﺴﻮ
 

جاذبه های مقصد

فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   بقعه شاه ﻣﯿﻠﺮزان -ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪ – ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ  ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺮا -ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮدار اﻣﺠﺪ -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ اق اوﻟﺮ
طبیعی: پارک ﺟﻨﮕﻠﯽ وﺳﻮاﺣﻞ ﮔﯿﺴﻮم ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل ﯾﯿﻼﻗﺎت اق اوﻟﺮ وﺳﻮﺑﺎﺗﺎن ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻓﻨﺪق

 

 

 

مسیر: رشت – تالش                        مبدا: رشت                    مقصد: خطبه سرای تالش                   طول مسیر: ۱۴۰کیلومتر

شهرهای طول مسیر ﺗﻮﻟﻢ ﺷﻬﺮ،ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ،ﭘﺮه ﺳﺮ، ﺗﺎﻟﺶ
 

جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی : مزار بی بی فاطمه، بقعه پیر ولی خانی ، مناره آجری گسکر، بازار هفتگی یکشنبه، بازار هفتگی چهارشنبه و سه شنبه پره سر
 طبیعی :  ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن -ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن -ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ -اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮔﯿﺴﻮم
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   بقعه شاه ﻣﯿﻠﺮزان -ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪ – ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ  ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺮا -ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮدار اﻣﺠﺪ -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ اق اوﻟﺮ
طبیعی: پارک ﺟﻨﮕﻠﯽ وﺳﻮاﺣﻞ ﮔﯿﺴﻮم، ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل ،ﯾﯿﻼﻗﺎت اق اوﻟﺮ وﺳﻮﺑﺎﺗﺎن، ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻓﻨﺪق،  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻻﻻن

 

 

 

مسیر: رشت – رضوانشهر                           مبدا: رشت                      مقصد: رضوانشهر                          طول مسیر:  ۱۱۵ کیلومتر

شهرهای طول مسیر ﺗﻮﻟﻢ ﺷﻬﺮ،ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ،رضوانشهر
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی : مزار بی بی فاطمه، بقعه پیر ولی خانی ، مناره آجری گسکر، بازار هفتگی یکشنبه
 طبیعی :  ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن -ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن -ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ –  ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن
 

جاذبه های مقصد

فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   خرابه ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ  -ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ درﻣﯿﻨﻪ رو وﺳﮑﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ وﻣﺎدر ﺳﯿﺪه ﺑﺎﻧﻮ
طبیعی:  ﯾﯿﻼﻗﺎت ارده  ﺟﻨﮕﻞ ورودﺧﺎﻧﻪ

 

 

 

مسیر: رشت – آستارا                     مبدا: رشت                    مقصد: آستارا                     طول مسیر: ۱۸۷ کیلومتر

شهرهای طول مسیر ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا، رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ، ﭘﺮه ﺳﺮ، ﻫﺸﺖ ﭘﺮ، ﻟﯿﺴﺎر، ﺣﻮﯾﻖ، ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، اﺳﺘﺎر
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی : ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ وﻟﯽ ﺧﺎن ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﻪ ﻣﺰﮔﺖ ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه  -ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﻞ ﻟﺮزان ﺑﻔﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر ﮐﺎﺧﻬﺎي ﺳﺮدار اﻣﺠﺪ
 طبیعی :   ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮﺗﻨﯿﺎن -ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ  -ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﺟﻨﮕﻞ و ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﯿﺴﻮم  -ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل -اﺑﺸﺎر ﺣﻮﯾﻖ -اﺑﮕﺮم ﮐﻮﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ -اﻣﺎم زاده ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ -ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺮزي
طبیعی:   مرداب اﺳﺘﯿﻞ ا-ﺑﮕﺮم ﻋﻠﯽ داﺷﯽ -ﺑﻬﺸﺖ ﮐﺎﮐﺘﻮﺳﺎن -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺣﯿﺮان -ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

 

 

 

مسیر: رشت – امامزاده هاشم                       مبدا: رشت                      مقصد: امامزاده هاشم                      طول مسیر: ۳۳ کیلومتر

شهرهای طول مسیر رشت
 

جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :  اﻗﺎﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ -اﻏﺎ ﺳﯿﺪ ﻓﺎﻃﻤﻪ -ﮐﺎرواﻧﺴﺮاي ﻻت -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان
 طبیعی :  پارک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان وا ﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ ﮐﻮه ﺟﻨﮕﻞ اﺑﺸﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ رود
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:  اﻗﺎﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﻏﺎ ﺳﯿﺪ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﮐﺎرواﻧﺴﺮاي ﻻت ،ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان
طبیعی: پارک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان وا ﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ ﮐﻮه ﺟﻨﮕﻞ اﺑﺸﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ رود

 

 

 

مسیر: رشت – آستانه                            مبدا: رشت                            مقصد: آستانه                        طول مسیر: ۳۵ کیلومتر

شهرهای طول مسیر ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :   ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد
 طبیعی :   ﺟﻨﮕﻞ و رود ﺧﺎﻧﻪ
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:  ﻣﻘﺒﺮه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻘﻌﻪ  -اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻔﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮواﻗﺎﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ
طبیعی:  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺻﻔﺮا ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎرگ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ وﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ

 

 

مسیر:رشت – انزلی                     مبدا:رشت                                   مقصد: انزلی

شهرهای طول مسیر اﻧﺰﻟﯽ، رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ، ﭘﺮه ﺳﺮ، ﻫﺸﺖ ﭘﺮ، ﻟﯿﺴﺎر، ﺣﻮﯾﻖ، ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، اﺳﺘﺎرا
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :   ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻮرﯾﻪ، اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻧﺠﻔﯽ، اﻣﺎم زاده ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﻮج ﺷﮑﻦ، ﻣﻮزه ﻧﻈﺎﻣﯽ ، اﺳﭙﯿﻪ ﻣﺰﮐﺖ ،ﺑﻘﻌﻪ ﺑﺎﺑﺎوﻟﯽ، ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ ، ﺷﺎه ﻣﯿﻞ ﻟﺮزان، ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر، ﮐﺎﺧﻬﺎي ﺳﺮدار اﻣﺠﺪ
 طبیعی :  تالاب اﻧﺰﻟﯽ، ﭘﺎرك ﺣﻨﮕﻠﯽ و ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﯿﺴﻮم، اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار، اﺑﺸﺎر ﺣﻮﯾﻖ، اﺑﮕﺮم ﮐﻮﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ، ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل، ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻮﺑﺎﺗﺎن، واق اوﻟﺮ
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎم زاده ﻗﺎﺳﻢ واﻣﺎم زاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ، ﺑﻘﻌﻪ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﯿﻮي، ﺑﺎزار ﻣﺮزي
طبیعی:  ﻣﺮداب اﺳﺘﯿﻞ -اﺑﮕﺮم ﻋﻠﯽ داﺷﯽ -ﺑﻬﺸﺖ ﮐﺎﮐﺘﻮﺳﺎن -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺣﯿﺮان ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

 

 

 

مسیر: رشت – لاهیجان                 مبدا: رشت                   مقصد: بام سبز لاهیجان                  طول مسیر: ۵۰ کیلومتر

شهرهای طول مسیر اﻧﺰﻟﯽ، رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ، ﭘﺮه ﺳﺮ، ﻫﺸﺖ ﭘﺮ، ﻟﯿﺴﺎر، ﺣﻮﯾﻖ، ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، اﺳﺘﺎرا
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی : بقعه آقا سید قاسم، آقا سید دانیال، پل مرغانه پرد، بقعه سید جلال الدین شرف، آرامگاه استاد معین، پل خشتی و پل سفید
 طبیعی :  ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺻﻔﺮا ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق اﺳﮑﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي و ﻗﺎﯾﻖ راﻧﯽ
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:  اراﻣﮕﺎه ﮐﺎﺷﻒ السطنه و ﻣﻮزه ﭼﺎي ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ
طبیعی:  :استخر ﻻﻫﯿﺠﺎن، ﺑﺎم ﺳﺒﺰ، اﺑﺸﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه، ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ، ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮ ﮐﻼﯾﻪ

 

 

 

مسیر: رشت – انزلی                          مبدا: رشت                             مقصد: انزلی                        طول مسیر: ۴۰ کیلومتر

شهرهای طول مسیر خمام ، انزلی
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :  زﯾﺎرﺗﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮ ﺧﻤﺎم،  ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﮐﯿﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﺑﺎد
 طبیعی :  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ زﯾﺒﺎ ﮐﻨﺎر
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   بقعه  اﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻔﯽ، اﻣﺎم زاده ﺻﺎﻟﺢ، ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ ﻋﺎﺑﺪ، ﮐﺎخ ﻣﯿﺎن ﭘﺸﺘﻪ ،ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ، ﺑﺮج ﺳﺎﻋﺖ، اﺳﮑﻠﻪ ،ﻣﻮزه ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ، ﻣﻮج ﺷﮑﻦ
طبیعی:   درﯾﺎ، ﺗﺎﻻب انزلی ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻠﻮار ﻗﺪس

 

 

 

مسیر: رشت – شاندرمن                         مبدا: رشت                            مقصد: شاندرمن                         طول مسیر: ۵۵ کیلومتر

شهرهای طول مسیر ﺗﻮﻟﻢ ﺷﻬﺮ،ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ،ﻣﺎﺳﺎل ،ﺷﺎﻧﺪرﻣﻦ
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :  ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻔﻌﻪ ﭘﯿﺮ وﻟﯽ ﺧﺎن، اﻗﺎﺳﯿﺪ زﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ، ﺑﻔﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎف ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ، ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل ﻣﯿﺮ، ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎﺳﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺖ
 طبیعی :   ﺗﺎﻻب ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن -ﻫﻨﺪ ﺧﺎﻟﻪ ،ﭘﺎرك اﺑﺮﯾﺸﻢ -ﭘﺎرك ﺗﻮﻟﻢ ﺷﻬﺮ -ﯾﯿﻼق ﺷﺎﻟﻤﺎ -ﯾﯿﻼق ﭼﺴﻠﯽ -ﯾﯿﻼق ﻣﻮﻟﻮﻣﻪ -ﺑﻨﺪ ﯾﯿﻼق اوﻟﺴﺒﻠﻨﮕﺎه
 

جاذبه های مقصد

فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   زﯾﺎرﺗﮕﺎه اﻣﺎ م زاده ﺷﻔﯿﻊ، ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎ، اﻗﺎﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﮔﯿﻞ ﺳﺮا
طبیعی: جنگل کوه ﯾﯿﻼق اﺳﭙﯽ دﺷﺖ، ﯾﯿﻼق ﻧﻤﻨﻪ ﭘﺸﺖ، ﯾﯿﻼق ﺗﻼرﮔﺎه

 

 

 

مسیر: رشت – غار آویشو                         مبدا: رشت                         مقصد: ماسال غار آویشو                        طول مسیر: ۶۵ کیلومتر

شهرهای طول مسیر ﺗﻮﻟﻢ ﺷﻬﺮ،ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ،ﻣﺎﺳﺎل
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :  ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻔﻌﻪ ﭘﯿﺮ وﻟﯽ ﺧﺎن، اﻗﺎﺳﯿﺪ زﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ،  اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ واﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪي
 طبیعی :   ﺗﺎﻻب ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن -ﻫﻨﺪ ﺧﺎﻟﻪ ،ﭘﺎرك اﺑﺮﯾﺸﻢ -ﭘﺎرك ﺗﻮﻟﻢ ﺷﻬﺮ
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎ ، ﻣﻬﺪﻋﻠﯽ وﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎم زاده ﺷﻔﯿﻊ، اﻗﺎﺳﯿﺪ رﺿﺎ، ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎﺳﺎل، ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل
طبیعی: جنگل کوه ﯾﯿﻼق اﺳﭙﯽ دﺷﺖ، ﯾﯿﻼق ﻧﻤﻨﻪ ﭘﺸﺖ، ﯾﯿﻼق ﺗﻼرﮔﺎه،  ﯾﯿﻼق اوﻟﺴﺒﻠﻨﮕﺎه و ﭼﺴﻠﯽ ﯾﯿﻼق ﻣﺎرﺟﻮﻧﻪ

 

 

مسیر: رشت – شفت                             مبدا: رشت                            مقصد: امامزاده اسحاق شفت                         طول مسیر: ۴۳ کیلومتر

شهرهای طول مسیر رشت ، شفت
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :   ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎم زاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ، اﻣﺎم زاده اﺳﺤﺎق، ﺑﻘﻌﻪ ﺑﺎﺑﺎ رﮐﺎب
 طبیعی :   ﺟﻨﮕﻞ رود ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﭼﻮﺑﺮ
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎم زاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ، اﻣﺎم زاده اﺳﺤﺎق، ﺑﻘﻌﻪ ﺑﺎﺑﺎ رﮐﺎب، ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮑﯽ دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار
طبیعی:  ﺟﻨﮕﻞ رود، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﭼﻮﺑﺮ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺎه ﻣﺰﮔﯽ ،ﭼﻨﺎر رودﺧﺎن

 

 

 

مسیر: رشت – لوشان                               مبدا: رشت                               مقصد: لوشان                          طول مسیر: ۱۱۶ کیلومتر

شهرهای طول مسیر اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ ،رﺳﺘﻢ اﺑﺎد ،رودﺑﺎر، ﻣﻨﺠﯿﻞ، ﻟﻮﺷﺎن
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :   ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ،  ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ، اﻣﺎم زاده ﻃﺎﻫﺮ، اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮاي ﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳﯽ ، ﺳﺪ ﻣﻨﺠﯿﻞ، ﮐﺎرواﻧﺴﺮاي ﻻت، ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﻟﻮﺷﺎن، ﭼﺮاﻏﻌﻠﯽ ﺗﭙﻪ
 طبیعی :   رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ رود ،ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان ،درﺧﺖ ﺳﺮو ﻫﺮزﺑﯿﻞ ﻣﻨﺠﯿﻞ، درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن، ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ، اﺑﮕﺮم ﻣﺎﺳﺖ ﺧﻮر ،ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻞ ﭼﺮا
 

جاذبه های مقصد

فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   اﻣﺎم زاده ﺣﻨﯿﻔﯿﻪ  ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎم زاده ﻃﺎﻫﺮ وﻃﯿﺐ
طبیعی:  ﮐﻮه درﯾﺎﭼﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ رود

 

 

 

مسیر: رشت – ماسوله                                 مبدا: رشت                           مقصد: ماسوله                            طول مسیر: ۵۰ کیلومتر

شهرهای طول مسیر فومن ، ماسوله
 

جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :   ﺑﻘﻌﻪ ﺳﺒﺰ ﻗﺒﺎ، اﻣﺎم زاده ﻣﯿﺮزا، ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ ﺟﻠﻮدار، ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﻣﯿﺮ، ﺳﺮاي ﻓﻮﻣﻦ، ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار
 طبیعی :  ﭘﺎرك داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻓﻮﻣﻦ، ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:  ﺷﻬﺮك ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ وﭘﺎرك
طبیعی:  اﺑﺸﺎر ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن، اﺑﺸﺎر ﻻرﭼﺸﻤﻪ، اﺑﺸﺎر ﺧﺮم ﺑﻮ،ﭼﺸﻤﻪ اب ﻤﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم، ﭼﺸﻤﻪ اب معدنی ﻋﻠﯽ زاﺧﻮﻧﯽ، ﻏﺎر ﺑﻮزﺧﺎﻧﻪ، رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻨﮓ ور

 

 

 

مسیر: رشت – ارده رضوانشهر                               مبدا: رشت                    مقصد: ارده رضوانشهر                        طول مسیر: ۸۲ کیلومتر

شهرهای طول مسیر اﻧﺰﻟﯽ، رﺿﻮاﺷﻬﺮ
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :  ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻮرﯾﻪ ، اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻔﯽ، ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎم زاده ﺻﺎﻟﺢ، اﺳﮑﻠﻪ، ﮐﺎخ ﻣﻮزه ﻣﯿﺎن ﭘﺸﺘﻪ ،ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ازاد، ﮔﻤﺮك، ﺑﺮج ﺳﺎﻋﺖ
 طبیعی :   تالاب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ ،ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ، درﯾﺎ، ﺳﺎﺣﻞ
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   زﯾﺎرﺗﮕﺎه اﻣﺎم زاده ﺷﺮف ﺷﺎه، ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه، ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ، مسجد اﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ
طبیعی: اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺧﻮﺷﺎﺑﺮ، ارده دﯾﻨﺎ ﭼﺎل،  ﮔﯿﻞ دوﻻب

 

 

 

مسیر: رشت – لولمان فومن                                   مبدا: رشت                              مقصد: لولمان فومن                        طول مسیر: ۳۸ کیلومتر

شهرهای طول مسیر فومن
 

جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی : اﻣﺎم زاده ﺳﺒﺰ ﻗﺒﺎ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ خان
 طبیعی : اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ، اﺗﺸﮕﺎه ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن -ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ  -ﻣﺠﺴﻤﻪ اﻧﺎﻫﯿﺘﺎ -ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﮑﺎرﺑﺎن
طبیعی:  ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب و ﮔﻬﻨﻪ ﮔﻮراب، ﻏﺎرﻓﻮﺷﻪ -ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ

 

 

 

مسیر: رشت – گمل                            مبدا: رشت                         مقصد: گمل                         طول مسیر: ۵۵ کیلومتر

شهرهای طول مسیر ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ،ﻻﻫﯿﺠﺎن
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :  ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، اراﻣﮕﺎه اﺳﺘﺎد ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ، ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎ ﺳﯿﺪ داﻧﯿﺎل، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن
 طبیعی :  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ، رودﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﻪ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ ،اﺳﮑﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي و ﻗﺎﯾﻖ راﻧﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق ،ﺗﺎﻻب و ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : بقعه چهارﭘﺎدﺷﺎه، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻘﺒﺮه ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ ﻣﻮزه ﭼﺎي ﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ
طبیعی:  تالاب اﻣﯿﺮ ﮐﻼﯾﻪ -اﺑﺸﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -اﺳﺘﺨﺮ -ﺑﺎم ﺳﺒﺰ -ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ

 

 

 

مسیر: رشت – چابکسر (روستای میانده)                         مبدا: رشت                             مقصد: چابکسر( روستای میانده)                          طول مسیر: ۹۳ کیلومتر

شهرهای طول مسیر آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ،ﻻﻫﯿﺠﺎن ،ﻟﻨﮕﺮود، رودﺳﺮ ،ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ
 

جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :  ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﺷﺮف -اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ -ﻣﻘﺒﺮه ﮐﺎﺷﻒ اﺳﻠﻄﻨﻪ -ﺧﺎﻧﻪ درﯾﺎ ﺑﯿﮕﯽ -ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻨﮕﺮود -ﻗﻠﻌﻪ درزﺑﻦ
 طبیعی :  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ رود -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ -ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق -ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮ ﮐﻼﯾﻪ ا-ﺑﺸﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮه -ﻟﯿﻼ ﮐﻮه -ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟ
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  ﮔﻨﺒﺪ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪ و ﺑﻦ ﭘﻞ اﺟﺮي ﺗﻤﯿﺠﺎن ﻣﺴﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﯿﺠﺎن ﮐﺎخ ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮران ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪه ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﮑﯿﻨﻪ واﻗﺎﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ
طبیعی: ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺣﯿﻢ اﺑﺎد، ﺳﺮوﻻت وﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ و ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ،رودو ﭼﺸﻤﻪ، اﺑﻤﻌﺪﻧﯽ ﺳﺠﯿﺮان، ﻏﺎر دﯾﺎر ﺟﺎن وﮐﺒﯿﺮان و ﺳﺮد دره

 

 

 

مسیر: رشت – دیلمان                            مبدا: رشت                           مقصد: دیلمان                           طول مسیر: ۱۱۷ کیلومتر

شهرهای طول مسیر آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ، ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ، دﯾﻠﻤﺎن
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :  ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، اراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ، ﮐﺎرواﻧﺴﺮاي ﺗﯽ ﺗﯽ، ﺣﻤﺎم دﯾﻠﻤﺎن، ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان
 طبیعی :  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ رود، اﺑﺸﺎر ﻟﻮﻧﮏ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ اﺳﭙﯿﻠﯽ ودﯾﻠﻤﺎن، ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق، ﻏﺎر اﺳﭙﻪ ﺑﻮدان، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮﺗﯽ، ﮐﻮه ﺑﺲ ﺣﺴﻨﯽ، ﻣﺤﻠﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿن
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :  بقعه اﻗﺎﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﻗﺎﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ، اﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ،اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ، اﻗﺎﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ،اﻗﺎﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻮ، ﺗﯽ ﺗﯽ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا
طبیعی:  اﺑﺸﺎر ﻟﻮﻧﮏ -ﮐﻮه درﻓﮏ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ دﯾﻠﻤﺎن -اﺳﭙﯿﻠﯽ -ﻏﺎر اﺳﭙﻬﺒﺪان -ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮﺗﯽ -ﮐﻮه ﺑﺲ -ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺤﻠﻪ

 

 

 

مسیر: رشت – منجیل                         مبدا: رشت                     مقصد: منجیل                         طول مسیر: ۷۰ کیلومتر

شهرهای طول مسیر رﺷﺖ ، اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ،رودﺑﺎر
جاذبه های

طول مسیر

فرهنگی و مذهبی :   ﮐﺎرواﻧﺴﺮاي ﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳﯽ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ گیلان
 طبیعی :  چشمه اب ﮔﺮم ﻟﻮﯾﻪ،ﭼﺸﻤﻪ اب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﻨﮓ رود،ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻠﺸﺘﺮ،ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﻣﺎﺳﺖ ﺧﻮ
 

جاذبه های مقصد

فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی  :بقعه شهید عبداله بن یزید بن علی بن الحسین (ع)
طبیعی:  ﭼﺸﻤﻪ اب ﮔﺮم ﻟﻮﯾﻪ،ﭼﺸﻤﻪ اب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﻨﮓ رود،ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻠﺸﺘﺮ،ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﻣﺎﺳﺖ ﺧﻮر ،ﺳﺮو ﻫﺮزوﯾﻞ