مسیرهای گردشگری تالش

مسیرهای گردشگری رودسر
مسیرهای گردشگری رودسر
مرداد ۱۵, ۱۳۹۷
اسکله‌های بندرانزلی
اسکله‌های استان گیلان
مرداد ۲۴, ۱۳۹۷
مسیرهای گردشگری تالش

مسیرهای گردشگری تالش

ییلاق های سرسبز ، کوه های سر به فلک کشیده و طبیعت بکر و محسور کننده از ویژگی های شهرستان تالش است. تالش و شهرهای اطرافش پتانسیل بسیار بالایی برای طبیعت گردی را دارا هستند . از این روست که مسیرهای گردشگری تالش می توانند به گردشگران کمک های زیادی را در جهت برنامه ریزی مناسب سفر ارائه دهند.

تالش نام قومی ایرانی تبار است که محل سکونت آن ها شامل حوزه آذربایجان و استان های اردبیل و گیلان در ایران می شود. زبان تالشی از زبان هایی است که در اطراف دریای کاسپین به آن سخن می گویند. زبان تالش نیز مانند دیگر زبان های کرانه دریای کاسپین از جمله گیلکی و مازندرانی ریشه مشترک دارد. بررسی های انجام شده نشان می دهد این زبان مشابهت های فراوانی با زبان های مادی و اوستایی دارد.

 

مسیرهای گردشگری تالش به رشت

مسیر: تالش – رشت           مبدا: تالش             مقصد: رشت                   طول مسیر: ۱۱۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ،ﭘﺮه ﺳﺮ،رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ ،ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ،رﺷﺖ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:  قلعه لیسار -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮدار اﻣﺠﺪ  -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ اق اوﻟﺮ  -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ  -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه  -ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ رﯾﻨﻪ رود ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ  -ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ وﻟﯽ ﺧﺎن  -ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎ  -ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل ب -ﻗﻠﻌﻪ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ  –اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ  -ﺑﻘﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺮ  -اﻣﺎم ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ – ﻣﻮزه رﺷﺖ – ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم -اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﻏﺎر ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن- ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن- ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ و ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن– ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی: ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم – ﺣﺎج ﺻﻤﺪ ﺧﺎن- ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن- ﻣﺴﺠﺪ ﺻﻔﯽ -ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس- ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯿﺪ رﻗﯿﻪ -ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا- آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن -ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺰرگ –ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ– ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ -ﻣﻮزه رﺷﺖ- ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﺮي- ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ گیلان
جاذبه های طبیعی: ﭼﺸﻤﻪ آب ﺷﻮر ﻻﮐﺎن – ﺑﺎغ ﺳﺮدار ﻣﺤﺘﺸﻢ  -ﺑﺎغ ﻣﺸﮑﻮه – اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ – ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان

 

 

 

 

مسیر: تالش – سراوان رشت          مبدا: تالش             مقصد: موزه سراوان                   طول مسیر: ۱۴۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ ،ﭘﺮه ﺳﺮ-رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا -رﺷﺖ -اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:   ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر  -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮدار اﻣﺠﺪ  -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ اق اوﻟﺮ  -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ  -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ  -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ رﯾﻨﻪ رود ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ  -ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ وﻟﯽ ﺧﺎن  -ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎ  -ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل  -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ  -اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ  -ﺑﻘﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم  -ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ  -ﻣﻮزه رﺷﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان (گیلان)
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم -اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﻏﺎر ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن- ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن- ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ و ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن- ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ –  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:  ﮐﺎرواﻧﺴﺮاي ﻻت زﯾﺎرﺗﮕﺎه اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ
جاذبه های طبیعی:  دره و رود ﺳﻔﯿﺪرود – ﺳﺪﺗﺎرﯾﮏ – ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ – ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان – ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ

 

 

 

 

مسیر: تالش – لشت نشا          مبدا: تالش             مقصد: لشت نشا                   طول مسیر: ۱۳۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ  -ﭘﺮه ﺳﺮ  -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ  -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا  -رﺷﺖ  -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن  -ﻟﺸﺖ ﻧﺸﺎء
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:    ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر  -ﮐﺎخ ﺳﺮدار اﻣﺠﺪ  -ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮ  -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎﻋﻠﻢ  -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ  -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ  -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه  -ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ رﯾﻨﻪ رود – ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ – ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن وﺷﺎﻟﻤﺎء وﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل – آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن – ﺑﻘﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم وداﻧﺎي ﻋﻠﯽ – ﻣﻮزه رﺷﺖ – ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ – ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم -اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﻏﺎر ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن- ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن- ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ و ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن- ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ –  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ  -ﻟﯿﭽﺎء ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻤﯿﯽ
جاذبه های طبیعی:  ﺑﺎﻏﺎت وﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ

 

 

 

 

مسیر: تالش – آستانه          مبدا: تالش             مقصد: بندر کیاشهر                  طول مسیر: ۱۴۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا -رﺷﺖ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:    ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر  -ﮐﺎخ ﺳﺮدار اﻣﺠﺪ  -ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮ  -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎﻋﻠﻢ  -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ  -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ  -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه  -ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ رﯾﻨﻪ رود – ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ – ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن وﺷﺎﻟﻤﺎء وﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل – آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن – ﺑﻘﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم وداﻧﺎي ﻋﻠﯽ – ﻣﻮزه رﺷﺖ – ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ – ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل –  ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد – آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم -اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﻏﺎر ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن- ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن- ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ و ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن- ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ –   ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق – ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -روﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ  -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ  -ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﻔﺘﮕﯽ دوﺷﻨﺒﻪ وﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
جاذبه های طبیعی:   ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ  -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ  -ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ وروﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ

 

 

 

مسیرهای گردشگری تالش

مسیر: تالش – لاهیجان         مبدا: تالش             مقصد: غار شیخان بر                  طول مسیر: ۱۶۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا -رﺷﺖ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ –  ﻻﻫﯿﺠﺎن
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :  ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎﻋﻠﻢ  -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ  -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ  -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه  -ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ رﯾﻨﻪ رود ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن وﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ ﻣﻮزه رﺷﺖ ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم -اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﻏﺎر ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن- ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن- ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ و ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن- ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ –   ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق – ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -روﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ –  ﺑﺎم ﺳﺒﺰ ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:  آراﻣﮕﺎه ﮐﺎﺷﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ  -ﻣﻮزه ﭼﺎي  -ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ  -ﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ  -ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه وآﻗﺎ ﻣﯿﺮ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاي ﺗﯽ ﺗﯽ وﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ
جاذبه های طبیعی:   اﺳﺘﺨﺮﻻﻫﯿﺠﺎن  -ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺎم ﺳﺒﺰو آﺑﺸﺎر ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮ ﮐﻼﯾﻪ ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ

 

 

 

 

مسیر: تالش – دیلمان           مبدا: تالش             مقصد: دیلمان ( حمام دیلمان )                 طول مسیر: ۲۲۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا -رﺷﺖ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ -ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ -دﯾﻠﻤﺎن
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :  ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎﻋﻠﻢ  -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ  -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ  -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه  -ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ رﯾﻨﻪ رود ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن وﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ ﻣﻮزه رﺷﺖ ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم -اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﻏﺎر ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن- ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن- ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ و ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن- ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ –   ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق – ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -روﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان  -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ دﯾﻠﻤﺎن  -آراﻣﮕﺎه ﺑﺎﺑﺎوﻟﯽ
جاذبه های طبیعی:   آﺑﺸﺎر ﻟﻮﻧﮏ  -ﺗﯽ ﺗﯽ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا

 

 

 

 

مسیر: تالش – لنگرود           مبدا: تالش             مقصد: چاف و چمخاله لنگرود                 طول مسیر: ۱۷۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا -رﺷﺖ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن – آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ –  ﻻﻫﯿﺠﺎن – ﻟﻨﮕﺮود
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :   ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎﻋﻠﻢ  -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ  -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﻪ ﻣﺰﮔﺖ ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ رﯾﻨﻪ رود ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن -وﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل – آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن – ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ – ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل- ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد – آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ – ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف – ﻣﻮزه ﭼﺎي – ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ – ﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم -اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﻏﺎر ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن- ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن- ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ و ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن- ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ –   ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق – ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -روﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ – ﺑﺎم ﺳﺒﺰ– ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   آراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ وﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ – ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ – ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ – ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد وﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ اﺷﮑﯿﮏ وآﻗﺎﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﮐﻮﺷﺎ ﻟﺸﺎد – ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ ودرﯾﺎﺑﯿﮕﯽ ورﯾﯿﺲ زاده – ﻗﻠﻌﻪ درزﺑﻦ – ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﯿﺎﮐﻼﯾﻪ وﺣﺎج ﻣﯿﺮزااﺣﻤﺪي
جاذبه های طبیعی: تالاب ﮐﯿﺎﮐﻼﯾﻪ -ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺠﺮ -ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ – ﻟﯿﻼ ﮐﻮه -ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي

 

 

 

 

مسیر: تالش – املش           مبدا: تالش             مقصد: چشمه آب معدنی لوزان املش                 طول مسیر: ۱۸۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا -رﺷﺖ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن – آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ –  ﻻﻫﯿﺠﺎن – ﻟﻨﮕﺮود – املش
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :   ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎﻋﻠﻢ  -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ  -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﻪ ﻣﺰﮔﺖ ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ رﯾﻨﻪ رود ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن -وﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل – آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن – ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ – ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل- ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد – آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ – ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف – ﻣﻮزه ﭼﺎي – ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ – ﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ –  ﭘﻞ آﺟﺮي -ﻗﻠﻌﻪ درزﺑﻦ
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم -اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﻏﺎر ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن- ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن- ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ و ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن- ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ –   ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق – ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -روﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ – ﺑﺎم ﺳﺒﺰ- ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:  ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ وآﻗﺎﺳﯿﺪاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ – ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎرﺗﻦ ازﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﯿﺎﯾﯽ – ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮﻓﯽ – ﺑﻘﻌﻪ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن دره ﮐﺠﯿﺪ – اﻣﺎﻣﺰاده آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﮐﺮودﮐﺠﯿﺪ ﺳﺮﺗﺮﺑﺖ – ﺑﺮج ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻞ اﻣﺎم
جاذبه های طبیعی:  ﺗﺎﻻب زﯾﺒﺎي زرﺑﯿﺠﺎر -ﻏﺎر ﻟﯿﺎروي -ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎي ﯾﯿﻼﻗﯽ وﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﻫﻠﻮدﺷﺖ

 

 

 

 

مسیر: تالش – چابکسر           مبدا: تالش             مقصد: سرولات                 طول مسیر: ۲۰۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا -رﺷﺖ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ -ﻻﻫﯿﺠﺎن -ﻟﻨﮕﺮود -رودﺳﺮ -ﮐﻼﭼﺎي
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :   ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎﻋﻠﻢ  -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ  -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﻪ ﻣﺰﮔﺖ ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ رﯾﻨﻪ رود ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن -وﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل – آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن – ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ – ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل- ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد – آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ – ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف – ﻣﻮزه ﭼﺎي – ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ – ﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ –  ﭘﻞ آﺟﺮي -ﻗﻠﻌﻪ درزﺑﻦ
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم -اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﻏﺎر ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن- ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن- ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ و ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن- ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ –   ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق – ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -روﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ – ﺑﺎم ﺳﺒﺰ- ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ- چشمه آب معدنی سجیران
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪ-ﺟﻌﻔﺮاﺑﯿﺾ ﻣﯿﺎﻧﺪه
جاذبه های طبیعی: ﮐﻮه ﺟﻨﮕﻞ -ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻣﺮﮐﺒﺎت وﻓﻨﺪق

 

 

 

 

مسیر: تالش – کلاچای          مبدا: تالش             مقصد: کلاچای                طول مسیر: ۱۹۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا -رﺷﺖ -ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ -ﻻﻫﯿﺠﺎن -ﻟﻨﮕﺮود -رودﺳﺮ -ﮐﻼﭼﺎي
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :   ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎﻋﻠﻢ  -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ  -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﻪ ﻣﺰﮔﺖ – ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه – بقعه  ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ – ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن -وﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل – آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن – ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ – ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل- ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد – آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ – ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف – ﻣﻮزه ﭼﺎي – ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ – ﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ –  ﭘﻞ آﺟﺮي -ﻗﻠﻌﻪ درزﺑﻦ
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم -اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﻏﺎر ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن- ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن- ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ و ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن- ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ –   ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق – ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -روﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ – ﺑﺎم ﺳﺒﺰ- ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ- چشمه آب معدنی سجیران
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:    ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ وآﻗﺎﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر -ﺑﻘﻌﻪ اﻣﯿﺮﺑﻨﺪه اي
جاذبه های طبیعی:  ﺟﻨﮕﻞ وﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي وﻣﺮﮐﺒﺎت -ﺑﺎغ ﻫﺎي ﮔﻞ ﮔﺎو زﺑﺎن وﻓﻨﺪق

 

 

 

 

مسیر: تالش – سلانسر           مبدا: تالش             مقصد: سلانسر                 طول مسیر: ۱۶۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا -رﺷﺖ -رﺳﺘﻢ آﺑﺎد
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :  :ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﮐﺎخ ﺳﺮدار اﻣﺠﺪ -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه  -ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ -ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن وﺳﯿﺪ رﺿﺎ -ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل -آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن -ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ وﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم -ﻣﻮزه رﺷﺖ -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم -ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم وآﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن -ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:  اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ واﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ -آﻗﺎﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﷲ وآﻗﺎﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ -آب اﻧﺒﺎر-رﺳﺘﻢ آﺑﺎد
جاذبه های طبیعی: ییلافات سلانسر – چشمه آب گرم ماستخور-  دره ﮔﻮﻫﺮرودﺳﻔﯿﺪرود

 

 

 

 

مسیر: تالش – لوشان           مبدا: تالش             مقصد: داماش – لوشان                 طول مسیر: ۲۳۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا -رﺷﺖ رﺳﺘﻢ آﺑﺎد- رودﺑﺎر- ﻣﻨﺠﯿﻞ ﻟﻮﺷﺎن
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :  :ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﮐﺎخ ﺳﺮدار اﻣﺠﺪ -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﺪ ﻣﺰﮔﺖ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه  -ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ -ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن وﺳﯿﺪ رﺿﺎ -ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل -آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن -ﺑﻘﻌﻪ داﻧﺎي ﻋﻠﯽ وﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم -ﻣﻮزه رﺷﺖ -ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان –  ﮐﺎرواﻧﺴﺮاي ﻻت -ﺗﭙﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎرﻟﯿﮏ -روﺳﺘﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺮزوﯾﻞ
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم -ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم وآﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن -ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن -ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ -اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ –  ﺳﻼﻧﺴﺮ ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﻨﮕﺮود و ﻣﺎﺳﺘﺨﻮر  -ﺳﺪ ﺳﻔﯿﺪرود
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﻨﻔﯿﻪ -ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﻃﯿﺐ وﻃﺎﻫﺮ -آراﻣﮕﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﺴﻌﻮد ﻣﺮﻧﺪي -ﭘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻟﻮﺷﺎن
جاذبه های طبیعی:  ﺳﺪ ودرﯾﺎﭼﻪ ﻣﻨﺠﯿﻞ -داﻣﺎش

 

 

 

 

مسیر: تالش – صومعه سرا           مبدا: تالش             مقصد: صومعه سرا                 طول مسیر: ۸۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎﻋﻠﻢ -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﮑﺮ -ﻣﺴﺠﺪاﺳﭙﯿﺪﻣﺰﮔﺖ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه -ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺮﻓﺸﺎه -ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن وﺷﺎﻟﻤﺎء -ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم -ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم وآﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن -ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:  ﻣﺰار ﺑﯽ ﯾﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ وآﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي واﻣﺎزاده رﺣﻤﺎن وﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ  -ﻣﻨﺎره آﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ -ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
جاذبه های طبیعی: ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن -ﺗﺎﻻب ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ -ﺑﺎﻏﻬﺎي ﭼﺎي وﻣﺰارع ﺗﻮﺗﻮن

 

 

 

 

مسیر: تالش – فومن           مبدا: تالش             مقصد: فومن                طول مسیر: ۸۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا – فومن
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎﻋﻠﻢ -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﮑﺮ -ﻣﺴﺠﺪاﺳﭙﯿﺪﻣﺰﮔﺖ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه -ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺮﻓﺸﺎه -ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن وﺷﺎﻟﻤﺎء -ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﮐﺴﻤﺎ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ وآﻗﺎﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﷲ
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم -ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم وآﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن -ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن –  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﻠﮑﻪ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:  ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪﺟﻮادﻣﻮﺳﻮي وﺳﺒﺰﻗﺒﺎ -اﻣﺎﻣﺰاده ﮐﻠﺮم -ﺑﻘﻌﻪ ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ –روﺳﺘﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ -ﻗﺼﺮﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو -ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن -ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ وﺷﮑﺎرﺑﺎن -ﻣﻨﺎره ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻊ ﻓﻮﻣﻦ -ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻠﺪه -ﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ
جاذبه های طبیعی:  ﻏﺎرﻧﻮﺷﻪ -ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم -ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ -ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ -ﮔﻮراب وﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب

 

 

 

 

مسیر: تالش – ماسوله           مبدا: تالش             مقصد: ماسوله                طول مسیر: ۱۱۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا – فومن – ماسوله
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎﻋﻠﻢ -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﮑﺮ -ﻣﺴﺠﺪاﺳﭙﯿﺪﻣﺰﮔﺖ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه -ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺮﻓﺸﺎه -ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن وﺷﺎﻟﻤﺎء -ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﮐﺴﻤﺎ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ وآﻗﺎﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﷲ – قلعه رودخان
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم -ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم وآﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن -ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن –   ﻏﺎر ﻧﻮﺷﻪ -ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی: شهرک ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ وﮐﻬﻨﻪ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﻮن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
جاذبه های طبیعی:  آﺑﺸﺎر ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -رودﺧﺎﻧﻪ وﻻر-ﭼﺸﻤﻪ آﺑﺸﺎرﺧﺮم ﺑﻮ -ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم وﻋﻠﯽ زاﺧﻮﻧﯽ  -ﻏﺎرﺑﻮزﺧﺎﻧﻪ -رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻨﮓ ور -ﭘﺎرك ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ

 

 

 

مسیرهای گردشگری تالش به ماسال

مسیر: تالش – ماسال          مبدا: تالش             مقصد: ماسال                طول مسیر: ۹۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا – ماسال
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :   ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮدار اﻣﺠﺪ -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎ ﻋﻠﻢ -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ -ﻣﺴﺠﺪاﺳﭙﯿﺪﻣﺰﮔﺖ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه وﺷﺮﻓﺸﺎه -ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ رﯾﻨﻪ رود -ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎﻧﯽ وﺳﯿﺪرﺿﺎ
جاذبه های طبیعی:   ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎوﺟﻨﮕﻠﻬﺎي آﺑﺸﺎروﯾﺴﺎدار-ﺟﺎده ﯾﯿﻼﻗﯽ اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل -ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن -ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:  ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎء واﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻔﯿﻊ- ﻣﯿﺮﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎﺳﺎل -ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل -آراﻣﮕﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪرﺿﺎ -اﻣﺎﻣﺰاده ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ
جاذبه های طبیعی:   ییلاقات ﻣﻮﻟﻮدﻣﻪ ﺑﻨﺪ ،ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ ، ﺗﻼرﮔﺎه ، اوﻟﺴﺒﻠﻨﮕﺎه ، رﺷﺖ ﭘﺸﺖ ،ﭼﺴﻠﯽ ، ﺷﺎﻟﻤﺎء وﻣﺎرﺟﻮﻧﻪ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺐ رﯾﺴﻪ وﻃﺎﺳﮑﻮه

 

 

 

 

مسیر: تالش – شاندرمن          مبدا: تالش             مقصد: شاندرمن                طول مسیر: ۸۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا – ماسال – شاندرمن
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :   ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮدار اﻣﺠﺪ -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎ ﻋﻠﻢ -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ -ﻣﺴﺠﺪاﺳﭙﯿﺪﻣﺰﮔﺖ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه وﺷﺮﻓﺸﺎه -ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ رﯾﻨﻪ رود -ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎﻧﯽ وﺳﯿﺪرﺿﺎ
جاذبه های طبیعی:   ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎوﺟﻨﮕﻠﻬﺎي آﺑﺸﺎروﯾﺴﺎدار-ﺟﺎده ﯾﯿﻼﻗﯽ اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل -ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن -ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی:   ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎء وآﻗﺎﺳﯿﺪرﺿﺎ واﻣﺎﻣﺰاده ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ وﺳﻨﮓ ﺑﺴﺖ واﻣﺎﻣﺰاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ
جاذبه های طبیعی:   ییلاقات ﻧﻤﻨﻪ ﭘﺸﺖ ،ﺷﻨﺒﻪ راه ،ﻣﺎرﺟﻮﻧﻪ واﺳﭙﯽ  دﺷﺖ

 

 

 

 

مسیر: تالش – شفت          مبدا: تالش             مقصد: شفت – سیاه مزگی                طول مسیر: ۱۳۷ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا -ﻓﻮﻣﻦ -ﺷﻔﺖ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎﻋﻠﻢ -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﮑﺮ -ﻣﺴﺠﺪاﺳﭙﯿﺪﻣﺰﮔﺖ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه -ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺮﻓﺸﺎه -ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن وﺷﺎﻟﻤﺎء -ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﮐﺴﻤﺎ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ وآﻗﺎﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﷲ -ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن
جاذبه های طبیعی:   ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎوﺟﻨﮕﻠﻬﺎي آﺑﺸﺎروﯾﺴﺎدار-ﺟﺎده ﯾﯿﻼﻗﯽ اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل -ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن -ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن –  -ﻏﺎر ﻧﻮﺷﻪ -ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب وﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی  ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده اﺳﺤﺎق وﺑﺎﺑﺎرﮐﺎب وآﻗﺎﺳﯿﺪﺷﺮﯾﻒ وﻧﻬﺰم -ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﻔﺘﮕﯽ دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزارﺷﻔﺖ وﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎزار ﭼﻮﺑﺮ
جاذبه های طبیعی:  ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﭼﻨﺎررودﺧﺎن -رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻠﻪ -ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺳﯿﺎه ﻣﺰﮔﯽ وﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ

 

 

 

 

مسیر: تالش – شفت                   مبدا: تالش             مقصد: شفت                  طول مسیر: ۱۳۲ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا -ﻓﻮﻣﻦ -ﺷﻔﺖ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎﻋﻠﻢ -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﮑﺮ -ﻣﺴﺠﺪاﺳﭙﯿﺪﻣﺰﮔﺖ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه -ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺮﻓﺸﺎه -ﺑﻘﻌﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن وﺷﺎﻟﻤﺎء -ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﮐﺴﻤﺎ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ وآﻗﺎﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﷲ -ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن
جاذبه های طبیعی:   ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎوﺟﻨﮕﻠﻬﺎي آﺑﺸﺎروﯾﺴﺎدار-ﺟﺎده ﯾﯿﻼﻗﯽ اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل -ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن -ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن –  -ﻏﺎر ﻧﻮﺷﻪ -ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب وﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی  ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده اﺳﺤﺎق وﺑﺎﺑﺎرﮐﺎب وآﻗﺎﺳﯿﺪﺷﺮﯾﻒ وﻧﻬﺰم -ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﻔﺘﮕﯽ دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزارﺷﻔﺖ وﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎزار ﭼﻮﺑﺮ
جاذبه های طبیعی:   ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﭼﻨﺎررودﺧﺎن -رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻠﻪ -ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺳﯿﺎه ﻣﺰﮔﯽ وﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ-ﺳﻘﺎﻟﮑﺴﺮ

 

 

 

 

مسیر: تالش – ساحل گیسوم                  مبدا: تالش             مقصد: ساحل گیسوم                 طول مسیر: ۴۱ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر تالش
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :  قلعه لیسار -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎﻋﻠﻢ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺮا
جاذبه های طبیعی:    ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ وﺟﻨﮕﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺑﺎزار ﺗﺎﻟﺶ ﺟﺎده ﯾﯿﻼﻗﯽ اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی  :  :ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎﻋﻠﻢ وآﻗﺎﺳﯿﺪاﺣﻤﺪآل ﺗﺮﺑﻪ وﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪ
جاذبه های طبیعی : سواحل درﯾﺎ وﺟﻨﮕﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم وﺟﺎده ﯾﯿﻼﻗﯽ اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل – ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺳﻮﺑﺎﺗﺎن وآق اوﻟﺮو – ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻓﻨﺪق – ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﯿﺴﺎرواﻻﻻن

 

 

 

 

مسیر: تالش – آق اولر تالش                  مبدا: تالش             مقصد: ییلاق سوباتان                طول مسیر: ۴۱ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻫﺸﺘﭙﺮ  -ﯾﯿﻼﻗﺎت آق اوﻟﺮ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی :  قلعه لیسار -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎﻋﻠﻢ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺮا
جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ وﺟﻨﮕﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺑﺎزار ﺗﺎﻟﺶ ﺟﺎده ﯾﯿﻼﻗﯽ اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی  :  ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ  -ﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  -ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر  -ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﻞ ﻟﺮزان وآﻗﺎﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺗﺮﺑﻪ وﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪ ﻋﻤﺎرت ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن
جاذبه های طبیعی :  ﯾﯿﻼﻗﺎت آق اوﻟﺮ  -ﺳﻮﺑﺎﺗﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﯿﺴﺎر وآﻻﻻن ﺟﺎده ﯾﯿﻼﻗﯽ اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل ﺳﻮاﺣﻞ وﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻓﻨﺪق

 

 

 

مسیرهای گردشگری تالش به رضوانشهر

مسیر: تالش – رضوانشهر                  مبدا: تالش             مقصد: ییلاق ارده رضوانشهر               طول مسیر: ۶۹ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : قلعه لیسار-ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ  -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎ ﻋﻠﻢ وﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ  -ﻣﺴﺠﺪ اﺳﭙﯿﺪﻣﺰﮔﺖ  -ﺑﻘﻌﻪ ﻫﺎي ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه وﺷﺮﻓﺸﺎه ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ رﯾﻨﻪ رود
جاذبه های طبیعی:  ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ-ﺧﻠﺨﺎل ﺳﻮاﺣﻞ وﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم  -اﺑﺸﺎروﯾﺴﺎدار
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی  :  ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ  -ﻣﺴﺠﺪاﺳﭙﯿﺪﻣﺰﮔﺖ  -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه وﺷﺮﻓﺸﺎه ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ درﻣﯿﻨﻪ  -ووﺳﮑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ رﯾﻨﻪ رود
جاذبه های طبیعی : ییلاق ارده

 

 

 

 

مسیر: تالش – رضوانشهر                  مبدا: تالش             مقصد: آبشار ویسادار               طول مسیر: ۲۸ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : قلعه لیسار-ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ  -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎ ﻋﻠﻢ
جاذبه های طبیعی:  ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ-ﺧﻠﺨﺎل ﺳﻮاﺣﻞ وﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم  -اﺑﺸﺎروﯾﺴﺎدار- ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ وﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم – ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻮﺑﺎﺗﺎن وآق اوﻟﺮ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی  :  ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ  -ﻣﺴﺠﺪاﺳﭙﯿﺪﻣﺰﮔﺖ  -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه وﺷﺮﻓﺸﺎه ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ درﻣﯿﻨﻪ  -ووﺳﮑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ رﯾﻨﻪ ور- بازار هفتگی چهارشنبه
جاذبه های طبیعی : ییلاق ارده – رودخانه و جنگل

 

 

 

 

مسیر: تالش – آستارا                  مبدا: تالش             مقصد: آبشار لوندویل              طول مسیر: ۱۰۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﯿﺴﺎر-ﺣﻮﯾﻖ-ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ -آﺳﺘﺎرا
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : قلعه لیسار-ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ  -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎ ﻋﻠﻢ – خرابه های قدیمی گسکر
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ وﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﻣﺮداب اﺳﺘﯿﻞ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی  :   ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎزاده ﻗﺎﺳﻢ واﺑﺮاﻫﯿﻢ وﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ﺧﯿﻮي وﭘﯿﺮﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ، ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺳﺮا ﺑﺎزارﻣﺮزي
جاذبه های طبیعی :  ﺗﺎﻻب اﺳﺘﯿﻞ -ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن -ﺑﻬﺸﺖ ﮐﺎﮐﺘﻮﺳﺎن –آﺑﮕﺮم ﻋﻠﯽ داﺷﯽ -ﮔﺮدﻧﻪ ﺣﯿﺮان -آﺑﮕﺮم ﮐﻮﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ -ﺑﺎغ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد –ﻃﺮح ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺻﺪف -ﺣﯿﺎت وﺣﺶ آﺳﺘﺎرا -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ

 

 

 

مسیرهای گردشگری تالش به آستارا

مسیر: تالش – آستارا                  مبدا: تالش             مقصد: تالاب استیل آستارا              طول مسیر: ۷۲ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﯿﺴﺎر-ﺣﻮﯾﻖ-ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ -آﺳﺘﺎرا
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : قلعه لیسار-ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ  -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎ ﻋﻠﻢ
جاذبه های طبیعی:  ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ وﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﻣﺮداب اﺳﺘﯿﻞ –  آﺑﺸﺎرﺣﻮﯾﻖ آﺑﮕﺮم ﮐﻮﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی  :   ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎزاده ﻗﺎﺳﻢ واﺑﺮاﻫﯿﻢ وﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ﺧﯿﻮي وﭘﯿﺮﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ، ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺳﺮا ﺑﺎزارﻣﺮزي
جاذبه های طبیعی :  ﺗﺎﻻب اﺳﺘﯿﻞ -ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن -ﺑﻬﺸﺖ ﮐﺎﮐﺘﻮﺳﺎن -آﺑﮕﺮم ﻋﻠﯽ داﺷﯽ -ﮔﺮدﻧﻪ ﺣﯿﺮان -آﺑﮕﺮم ﮐﻮﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ -ﺑﺎغ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد -ﻃﺮح ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺻﺪف -ﺣﯿﺎت وﺣﺶ آﺳﺘﺎرا -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ

 

 

 

مسیرهای گردشگری تالش به انزلی

مسیر: تالش – انزلی                  مبدا: تالش             مقصد: انزلی             طول مسیر: ۷۲ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ -ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا -رﺷﺖ -ﺧﻤﺎم -اﻧﺰﻟﯽ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی  :ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ -ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ-ﻣﺴﺠﺪاﺳﭙﯿﻪ ﻣﺰﮔﺖ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه وﺷﺮﻓﺸﺎه وﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ وﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ
جاذبه های طبیعی:   ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ وﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار، ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن، ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ ، اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، آﺑﺸﺎروﯾﺴﺎدار
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی  : بقعه بی بی حوریه وآﻗﺎﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻔﯽ واﻣﺎﻣﺰاده ﺻﺎﻟﺢ وﭘﯿﺮﻋﺎﺑﺪ ، ﮐﺎخ ﻣﯿﺎن ﭘﺸﺘﻪ، ﻣﻮزه ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ، ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ ، ﺑﺮج ﺳﺎﻋﺖ ، ﻣﻮج ﺷﮑﻦ، ﮔﻤﺮك ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ وﺳﺘﺎره ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاداﻧﺰﻟﯽ ، ﭘﻞ ﻏﺎزﯾﺎن وﭘﻞ اﻧﺰﻟﯽ ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪي وﺷﻬﺮداري ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار
جاذبه های طبیعی : درﯾﺎ، ﺳﺎﺣﻞ وﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﻫﮑﺪه ﺳﺎﺣﻠﯽ ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﯿﺎﮐﺸﻢ وﺳﺮﺧﺎﻧﮑﻞ

 

 

 

 

مسیر: تالش – رضوانشهر                  مبدا: تالش             مقصد: ساحل زیبای تازه آباد            طول مسیر: ۲۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی  :  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ -ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎ ﻋﻠﻢ
جاذبه های طبیعی: سواحل درﯾﺎ وﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻮﺑﺎﺗﺎن وآق اوﻟﺮ ﺟﺎده ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل آﺑﺸﺎروﯾﺴﺎدار
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی  :  :ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ -ﻣﺴﺠﺪاﺳﭙﯿﺪﻣﺰﮔﺖ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه وﺷﺮﻓﺸﺎه وﺳﯿﺪﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ درﻣﯿﻨﻪ ووﺳﮑﻪ  -ﻣﺴﺠﺪﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ رﯾﻨﻪ رود ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
جاذبه های طبیعی :  ﯾﯿﻼق ارده -رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻨﮕﻞ

 

 

 

مسیر: تالش – فومن                 مبدا: تالش             مقصد: قلعه رودخان           طول مسیر: ۹۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﺳﺎﻟﻢ -ﭘﺮه ﺳﺮ -رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ- ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا -ﻓﻮﻣﻦ
 

جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی  :  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر -ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ -ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮ -ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎ ﻋﻠﻢ –  -ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ -اﺳﭙﯿﻪ ﻣﺰﮔﺖ -ﺑﻘﻌﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪه وﺷﺮﻓﺸﺎه وﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ وﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل
جاذبه های طبیعی: سواحل درﯾﺎ وﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم – ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻮﺑﺎﺗﺎن وآق اوﻟﺮ- ﺟﺎده ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل – آﺑﺸﺎروﯾﺴﺎدار- ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن – ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن، ﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن – آﺑﺸﺎروﯾﺴﺎدار
 

جاذبه های مقصد

جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی  :   ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ واﻣﺎﻣﺰاده ﻣﯿﺮزا وﭘﯿﺮﺟﻠﻮدار وآﻗﺎﻣﯿﺮ-ﺳﺮاي ﻓﻮﻣﻦ- ﺷﻬﺮك ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن – ﻗﺼﺮﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو – ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎي آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ وﺷﮑﺎرﺑﺎن ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ ﺷﻨﺒﻪ
جاذبه های طبیعی :   ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب وﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻏﺎرﻧﻮﺷﻪ