مسیرهای گردشگری بندرانزلی

مسیر گردشگری لاهیجان
مسیرهای گردشگری لاهیجان
مرداد ۱۳, ۱۳۹۷
مسیرهای گردشگری آستارا
مسیرهای گردشگری آستارا
مرداد ۱۴, ۱۳۹۷
مسیرهای گردشگری بندرانزلی

مسیرهای گردشگری بندرانزلی

بندر انزلی یکی دیگر از شهرهای بزرگ ایران است و از لحاظ تراکم جمعیت پس از رشت در مقام دوم قرار دارد. مسیرهای گردشگری بندرانزلی از اهمیت ویژه ای برخوردارند که می توان یکی از دلایل اصلی آن را قرار گیری این شهر در منطقه آزاد دانست. از طرفی این شهر از جنبه تجاری و وجود گمرک در آن بسیار حائز اهمیت است. همچنین بندرانزلی بزرگترین و فعال ترین بندر دریای شمال است و ۵۰% حمل و نقل کالای استان گیلان از این بندر انجام می گیرد.

ویژگی های مثبت بندر انزلی تنها به جنبه های اقتصادی آن ختم نمی شود بلکه  از لحاظ داشتن جاذبه  های طبیعی و انسان ساخت نیز می تواند گردشگران زیادی را جذب کند. از این رو تعیین مسیرهای گردشگری بندرانزلی امری ضروری است.

 

 

مسیر:انزلی – لاهیجان                     مبدا:بندر انزلی                      مقصد: لاهیجان                             طول مسیر: ۸۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر رﺷﺖ -ﺧﻤﺎم -آﺳﺘﺎﻧﻪ-ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -ﻻﻫﯿﺠﺎن
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻮرﯾﻪ ، ﺑﻘﻌﻪ اﻗﺎﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻧﺠﻔﯽ ، اﻣﺎﻣﺰاده ﺻﺎﻟﺢ وﭘﯿﺮﻋﺎﺑﺪ ﮐﺎخ ﻣﯿﺎن ﭘﺸﺘﻪ، ﻣﻮزه ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪي ، ﺑﺮج ﺳﺎﻋﺖ وﻣﻮج ﺷﮑﻦ ، ﮔﻤﺮك ﭘﻞ ﻏﺎزﯾﺎن ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮداري
جاذبه های طبیعی: درﯾﺎوﺗﺎﻻب ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ، ﺑﻠﻮار ساحلی ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﯿﺎه ﮐﺸﻢ وﺳﺮﺧﺎﻧﮕﻞ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﺑﺎرﮔﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ  ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان
 جاذبه های طبیعی: :ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ،  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق،

 

 

 

 

مسیر:بندر انزلی – رضوانشهر                      مبدا:بندرانزلی                        مقصد:رضوانشهر                    طول مسیر: ۲۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر پونل ، رضوانشهر
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ-اﺳﭙﯿﻪ ﻣﺰﮔﺖ
جاذبه های طبیعی: ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ-ﺗﺎﻻب ﺳﺮﺧﺎﻧﮕﻞ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : اﺳﭙﯿﻪ ﻣﺰﮔﺖ – ﭘﻞ اﺟﺮي ﭘﻮﻧﻞ – ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ وﺳﮑ ﻪ-و ﻣﯿﺎن رودﺑﺎرﮔﺎه ﺳﯿﺪ ﺷﺮف ﺷﺎه
 جاذبه های طبیعی: : اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار – ﺳﺎﺣﻞ زﯾﺒﺎي ﺗﺎزه آﺑﺎد  – ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ دﮐﺘﺮ درﺳﺘﮑﺎر – ﯾﯿﻼق ارده

 

 

 

 

مسیر:انزلی – آستارا                 مبدا: بندر انزلی                         مقصد: آستارا                        طول مسیر: ۱۴۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر پونل ، رضوانشهر،ﻟﯿﺴﺎر ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ ، آﺳﺘﺎرا
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ -ﺑﺎزارﻫﺎي ﮔﯿﻼر روﺳﻬﺎ – ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر – ﮐﺎخ ﻫﺎي ﺳﺮداراﻣﺠﺪ – ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آق اوﻟﺮ – ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺴﮑﺮ
 جاذبه های طبیعی: آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار-ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮمﻣﺮداب اﺳﺘﯿﻞ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎمزاده ﻗﺎﺳﻢ واﺑﺮاﻫﯿﻢ وﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ﺧﯿﻮي وﭘﯿﺮﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺳﺮا ﺑﺎزارﻣﺮزي
جاذبه های طبیعی: : ﺗﺎﻻب اﺳﺘﯿﻞ، ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﺑﻬﺸﺖ ﮐﺎﮐﺘﻮﺳﺎن، آﺑﮕﺮم ﻋﻠﯽ داﺷﯽ، ﮔﺮدﻧﻪ ﺣﯿﺮان، آﺑﮕﺮم ﮐﻮﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ، ﺑﺎغ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد، ﻃﺮح ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺻﺪف، ﺣﯿﺎت وﺣﺶ آﺳﺘﺎرا، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ

 

 

 

 

مسیر:انزلی – فومن                     مبدا: انزلی                         مقصد:فومن                          طول مسیر:  ۷۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﺧﻤﺎم ، رﺷﺖ ، ﺗﻮﻟﻢ ﺷﻬﺮ، ﻓﻮﻣﻦ
جاذبه های

 

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮزه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ، اراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزا ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻮرﯾﻪ، ﻣﻘﺒﺮه ﺳﯿﺪﺟﻮادﻣﻮﺳﻮي، ﺑﻘﻌﻪ ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ ، ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن ،ﺷﻬﺮك ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ،ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﮐﻠﺮم، ﻗﺼﺮﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو، ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎوﺷﮑﺎرﺑﺎن ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
جاذبه های طبیعی: ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : :ﻣﻘﺒﺮه ﺳﯿﺪﺟﻮادﻣﻮﺳﻮي،  ﺑﻘﻌﻪ ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ، ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن ، ﺷﻬﺮك ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ، ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﮐﻠﺮم، ﻗﺼﺮﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎوﺷﮑﺎرﺑﺎن ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 جاذبه های طبیعی: ﻏﺎرﻧﻮﺷﻪ ، آب ﻣﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم ، ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب وﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب،  ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ

 

 

 

مسیر: انزلی – شاندرمن                        مبدا:بندر انزلی                           مقصد: شاندرمن

 

شهرهای طول مسیر بندر اﻧﺰﻟﯽ – ﺿﯿﺎﺑﺮ -ﻣﺎﺳﺎل  – ﺷﺎﻧﺪرﻣن
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎء ﻣﻬﺮﻋﻠﯽ و رﺿﺎﻋﻠﯽ  -ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻔﯿﻊ
جاذبه های طبیعی:ﺳﺎﺣﻞ زﯾﺒﺎي اﻧﺰﻟﯽ  -ﺟﻨﮕﻞ ﻫﻔﺖ دﻏﻨﺎن – ﯾﯿﻼﻗﺎت اوﻟﺴﺒﻠﻨﮕﺎه -راﻣﯿﻨﻪ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : :اﻣﺎﻣﺰاده  اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﺎ ﻧﺪرﻣﻦ، ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎء، آراﻣﮕﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪرﺿﺎ، اﻣﺎﻣﺰاده ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺐ رﯾﺴﻪ
 جاذبه های طبیعی: ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ، ﺗﻼرﮔﺎه، رﺷﺘﻪ ﭘﺸﺖ، ﺷﺎﻟﻤﺎء، ﻣﻮﻟﻮﻣﻪ ﺑﻨﺪ، ﻧﻤﻨﻪ ﭘﺸﺖ، ﺷﻨﺒﻪ راه، ﻣﺎرﺟﻮﻧﻪ

 

 

مسیر: انزلی – آبشار دودوزن شفت                  مبدا: بندر انزلی                 مقصد: آبشار دودوزن                        طول مسیر:۷۵کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﻧﺰﻟﯽ  -ﺧﻤﺎم  -رﺷﺖ -ﺷﻔﺖ
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻮرﯾﻪ  ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ  -ﻣﻮز ه ﻧﻈﺎﻣﯽ -آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺣﻤﺎم ﺣﺎج اﻗﺎﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ –  ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ – ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
جاذبه های طبیعی : سواحل زیبای دریای خزر، تالاب بین المللی انزلی ،اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ
جاذبه های مقصد جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : :ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ واﻣﺎﻣﺰاده اﺳﺤﺎق وآﻗﺎﺳﯿﺪﺷﺮﯾﻒ وﻧﻬﺰم وﺑﺎﺑﺎرﮐﺎب ، ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﻔﺖ وﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﭼﻮﺑﺮ
جاذبه های طبیعی: ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﯿﺎه ﻣﺰﮔﯽ-روﺳﺘﺎي ﭼﻤﺎ ﭼﺎه -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎه ﻣﺰﮔﯽ -ﺟﻨﮕﻞ ﭼﻨﺎررودﺧﺎن ورودﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻠﻪ وﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ

 

 

 

مسیر: انزلی – چشمه لوزان املش             مبدا:بندر انزلی                  مقصد:لوزان                   طول مسیر: ۱۱۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﻧﺰﻟﯽ  -ﺧﻤﺎم  -رﺷﺖ – ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -آﺳﺘﺎﻧﻪ -ﻻﻫﯿﺠﺎن -ﻟﻨﮕﺮود -رودﺳﺮ  -اﻣﻠﺶ
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻮرﯾﻪ  ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ  -ﻣﻮز ه ﻧﻈﺎﻣﯽ – آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن – ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ – ﺣﻤﺎم ﺣﺎج اﻗﺎﺑﺰرگ – ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ – ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ  – ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
جاذبه های طبیعی : سواحل زیبای دریای خزر، تالاب بین المللی انزلی ،اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : :بقعه آﻗﺎﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ وآﻗﺎﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ، ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎرﺗﻦ ازﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﯿﺎﯾﯽ ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻘﻌﻪ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن دره ﮐﺠﯿﺪ، اﻣﺎﻣﺰاده آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﻣﺮودﮐﺠﯿﺪ ﺳﺮﺗﺮﺑﺖ ، ﺑﺮج ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻞ اﻣﺎم
 جاذبه های طبیعی: ﺗﺎﻻب زﯾﺒﺎي زرﺑﯿﺠﺎر -ﻏﺎرﻟﯿﺎروي -ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎي ﯾﯿﻼﻗﯽ وﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﻫﻠﻮدﺷﺖ

 

 

 

 

مسیر: انزلی – شهر تاریخی هفت دغنان              مبدا:انزلی                 مقصد : صومعه سرا- هفت دغنان               طول مسیر: ۷۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﻧﺰﻟﯽ  – صومعه سرا
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻮرﯾﻪ  ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ  -ﻣﻮز ه ﻧﻈﺎﻣﯽ – مناره گسکر
جاذبه های طبیعی : منطقه تالابی باقلا کش
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : :ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ -ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ واﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي واﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻠﻤﺎن وﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ ﻣﻨﺎره آﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ
 جاذبه های طبیعی: ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮﺗﻨﯿﺎن -ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن -ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ -ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن -ﺑﺎغ ﻫﺎي ﭼﺎي وﻣﺰارع ﺗﻮﺗﻮن واﺑﺮﯾﺸﻢ

 

 

 

 

مسیر: انزلی – چشمه آب شوربهدان لاکان               مبدا: انزلی                   مقصد: رشت                    طول مسیر: ۷۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر بندر اﻧﺰﻟﯽ  – خمام – رشت
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ ، ﻣﻮزه ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ  ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان
 جاذبه های طبیعی : اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ  ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان
 جاذبه های طبیعی : اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ

 

 

 

مسیر : انزلی – لیلا کوه                      مبدا: انزلی                         مقصد: لیلا کوه – لنگرود                    طول مسیر: ۶۹ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﻧﺰﻟﯽ  – خمام – رشت – ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -آﺳﺘﺎﻧﻪ -ﻻﻫﯿﺠﺎن -ﻟﻨﮕﺮود
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : بی بی حوریه ، ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ ، ﻣﻮزه ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
 جاذبه های طبیعی : ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎي درﯾﺎي ﺧﺰر  -ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ ،اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :آراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ وﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد وﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ اﺷﮑﯿﮏ وآﻗﺎﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﮐﻮﺷﺎ ﻟﺸﺎد، ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ ودرﯾﺎﺑﯿﮕﯽ ورﯾﯿﺲ زاده، ﻗﻠﻌﻪ درزﺑﻦ، ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﯿﺎﮐﻼﯾﻪ وﺣﺎج ﻣﯿﺮزااﺣﻤﺪي
 جاذبه های طبیعی :ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎﮐﻼﯾﻪ -ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺠﺮ -ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي -ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﻟﯿﻼ ﮐﻮه -ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي

 

 

 

 

مسیر:انزلی – تالش الماس                          مبدا: انزلی                           مقصد:منطقه کوهستانی الماس

 

شهرهای طول مسیر  بندراﻧﺰﻟﯽ  – خمام – رشت – ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -آﺳﺘﺎﻧﻪ -ﻻﻫﯿﺠﺎن -ﻟﻨﮕﺮود
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : بی بی حوریه ، ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ ، ﻣﻮزه ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
جاذبه های طبیعی : ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎي درﯾﺎي ﺧﺰر  -ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ ،اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :آراﻣﮕﺎه ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ وﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد وﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ اﺷﮑﯿﮏ وآﻗﺎﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﮐﻮﺷﺎ ﻟﺸﺎد، ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ ودرﯾﺎﺑﯿﮕﯽ ورﯾﯿﺲ زاده، ﻗﻠﻌﻪ درزﺑﻦ، ﺣﻤﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﯿﺎﮐﻼﯾﻪ وﺣﺎج ﻣﯿﺮزااﺣﻤﺪي
 جاذبه های طبیعی :ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎﮐﻼﯾﻪ -ﭘﺎرك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺠﺮ -ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي -ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﻟﯿﻼ ﮐﻮه -ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي

 

 

 

مسیر: انزلی – بوجاق                           مبدا: انزلی                               مقصد:بوجاق کیانشهر

 

شهرهای طول مسیر اﻧﺰﻟﯽ -ﺧﻤﺎم -ﺣﺴﻦ رود -زﯾﺒﺎﮐﻨﺎر -ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : بی بی حوریه ، ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ ، ﻣﻮزه ﻧﻈﺎﻣﯽ ،آرامگاه دکتر معین
جاذبه های طبیعی : ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف -آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ -ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ :دوﺷﻨﺒﻪ وﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
 جاذبه های طبیعی :ﺟﻨﮕﻞ -رودﺧﺎﻧﻪ -ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪرﮐﯿﺎﺷﻬﺮ -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ وروﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ -ﺗﺎﻻب ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ

 

 

 

 

مسیر : انزلی – ماسوله                                  مبدا : انزلی                                    مقصد: ماسوله                          طول مسیر: ۱۰۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر اﻧﺰﻟﯽ -ﺧﻤﺎم – رﺷﺖ- ﺗﻮﻟﻢ ﺷﻬﺮ-ﻓﻮﻣﻦ -ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج اﻗﺎﺑﺰرگ ،ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪﺟﻮادﻣﻮﺳﻮي وﺳﺒﺰﻗﺒﺎ ، ﻗﺼﺮﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو
 جاذبه های طبیعی : اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻏﺎرﻧﻮﺷﻪ ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب وﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب
جاذبه های مقصد جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﺷﻬﺮك ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -ﺑﻘﻌﻪ ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ  واﻣﺎﻣﺰاده ﻋﻮن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 جاذبه های طبیعی :آﺑﺸﺎر ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن -آﺑﺸﺎرﺧﺮم ﺑﻮ -آب ﻣﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم وﻋﻠﯽ زاﺧﻮﻧﯽ ﻏﺎرﺑﻮزﺧﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻨﮓ رود

 

 

 

مسیر: انزلی – لوشان                           مبدا : انزلی                                مقصد: لوشان                  طول مسیر : ۱۲۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  بندر اﻧﺰﻟﯽ -ﺧﻤﺎم – رﺷﺖ- رﺳﺘﻢ آﺑﺎد -رودﺑﺎر -ﻟﻮﺷﺎن
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن، ﺑﻘﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم، اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺳﺘﻢ آﺑﺎد، آب اﻧﺒﺎررودﺑﺎر، ﺷﺎه ﺷﻬﯿﺪان، اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ، ﺗﭙﻪ ﻣﺎرﻟﯿﮏ
 جاذبه های طبیعی : اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺳﺮاوان، ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ، ﺳﺮوﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ، ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﻟﻮﯾ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﻃﯿﺐ وﻃﺎﻫﺮ، آراﻣﮕﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮدﻣﺮﻧﺪي، روﺳﺘﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺮزوﯾﻞ، ﭘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻟﻮﺷﺎن
 جاذبه های طبیعی :درﯾﺎﭼﻪ وﺳﺪﻣﻨﺠﯿﻞ، ﮐﻮه

 

 

 

 

مسیر : انزلی – سد سنگر                          مبدا: انزلی                      مقصد: سد سنگر رشت                        طول مسیر: ۶۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر بندر اﻧﺰﻟﯽ -ﺧﻤﺎم – رﺷﺖ- سنگر
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮزه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ  ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان
 جاذبه های طبیعی : اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺳﺮاوان، باغ محتشم
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ  ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان
 جاذبه های طبیعی :اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ

 

 

 

مسیر: انزلی – کله قندی ماسوله                  مبدا: انزلی                       مقصد: ماسوله                           طول مسیر: ۱۰۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر بندراﻧﺰﻟﯽ -ﺧﻤﺎم – رﺷﺖ- فومن
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺣﻤﺎم ﺣﺎج اﻗﺎﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ  ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪﺟﻮادﻣﻮﺳﻮي وﺳﺒﺰﻗﺒﺎ ﻗﺼﺮﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو
 جاذبه های طبیعی : اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻏﺎرﻧﻮﺷﻪ ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب وﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮرا
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺷﻬﺮك ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -ﺑﻘﻌﻪ ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ  واﻣﺎﻣﺰاده ﻋﻮن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
جاذبه های طبیعی :آﺑﺸﺎر ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن -آﺑﺸﺎرﺧﺮم ﺑﻮ -آب ﻣﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم وﻋﻠﯽ زاﺧﻮﻧﯽ ﻏﺎرﺑﻮزﺧﺎﻧﻪ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻨﮓ رود

 

 

 

مسیر: انزلی – قلعه رودخان                  مبدا: انزلی                   مقصد : فومن                  طول مسیر: ۷۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﺧﻤﺎم – رﺷﺖ- فومن
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ،ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج اﻗﺎﺑﺰرگ ،ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ، ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪﺟﻮادﻣﻮﺳﻮي وﺳﺒﺰﻗﺒﺎ، ﻗﺼﺮﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو
جاذبه های طبیعی : اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻏﺎرﻧﻮﺷﻪ ﺗﺎﻻب ﺧﻄﯿﺐ ﮔﻮراب وﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮرا
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺷﻬﺮك ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -ﺑﻘﻌﻪ ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ  واﻣﺎﻣﺰاده ﻋﻮن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
جاذبه های طبیعی :آﺑﺸﺎر ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن -آﺑﺸﺎرﺧﺮم ﺑﻮ -آب ﻣﻌﺪﻧﯽ زﻣﺰم وﻋﻠﯽ زاﺧﻮﻧﯽ ﻏﺎرﺑﻮزﺧﺎﻧﻪ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻨﮓ رود

 

 

 

 

مسیر: انزلی – برج تاریخی امام املش              مبدا: انزلی                 مقصد : املش                      طول مسیر: ۱۱۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  بندر انزلی -ﺧﻤﺎم – رﺷﺖ- ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -آﺳﺘﺎﻧﻪ -ﻻﻫﯿﺠﺎن -ﻟﻨﮕﺮود -رودﺳﺮ  -اﻣﻠش
جاذبه های

طول مسیر

 

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : آراﻣﮕﺎه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ،ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج اﻗﺎﺑﺰرگ ،ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ، موزه نظامی

 جاذبه های طبیعی : اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ ، ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎي درﯾﺎي ﺧﺰر  -ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺰﻟ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ وآﻗﺎﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ، ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎرﺗﻦ ازﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﯿﺎﯾﯽ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻮﻓﯽ، ﺑﻘﻌﻪ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن دره ﮐﺠﯿﺪ، اﻣﺎﻣﺰاده آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﻣﺮودﮐﺠﯿﺪ ﺳﺮﺗﺮﺑﺖ ،ﺑﺮج ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻞ اﻣﺎم
 جاذبه های طبیعی :ﺗﺎﻻب زﯾﺒﺎي زرﺑﯿﺠﺎر، ﻏﺎرﻟﯿﺎروي ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎي ﯾﯿﻼﻗﯽ وﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﻫﻠﻮدﺷﺖ

 

 

 

 

مسیر: انزلی – قلعه لیسار         مبدا: انزلی                مقصد : تالش                   طول مسیر: ۷۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  بندرانزلی – رضوانشهر – تالش
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ-اﺳﭙﯿﻪ ﻣﺰﮔﺖ
 جاذبه های طبیعی : تالاب سرخانگل
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : اﺳﭙﯿﻪ ﻣﺰﮔﺖ -ﭘﻞ اﺟﺮي ﭘﻮﻧﻞ -ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ وﺳﮑﻪ-و ﻣﯿﺎن رودﺑﺎرﮔﺎه ﺳﯿﺪ ﺷﺮف ﺷﺎه
 جاذبه های طبیعی :اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﺳﺎﺣﻞ زﯾﺒﺎي ﺗﺎزه آﺑﺎد  -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ دﮐﺘﺮ در ﺳﺘﮑﺎر-ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر

 

 

 

 

مسیر: انزلی – کاخ سردار امجد                 مبدا: انزلی                مقصد: تالش                طول مسیر: ۹۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  انزلی – رضوانشهر – تالش
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ-اﺳﭙﯿﻪ ﻣﺰﮔﺖ
 جاذبه های طبیعی : تالاب سرخانگل –  -ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ  -ﺑﺎﻏﺎت ﺗﻮﺗﻮن
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : اﺳﭙﯿﻪ ﻣﺰﮔﺖ -ﭘﻞ اﺟﺮي ﭘﻮﻧﻞ -ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ وﺳﮑﻪ-و ﻣﯿﺎن رودﺑﺎرﮔﺎه ﺳﯿﺪ ﺷﺮف ﺷﺎه
 جاذبه های طبیعی :اﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﺳﺎﺣﻞ زﯾﺒﺎي ﺗﺎزه آﺑﺎد  -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ دﮐﺘﺮ درﺳﺘﮑﺎر-ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر

 

 

 

 

مسیر: انرلی – کلیسای ارامنه رشت             مبدا: انزلی                 مقصد: رشت                 طول مسیر:   ۴۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  انزلی – ﺧﻤﺎم -رﺷﺖ
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ، ﻣﻮزه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ  ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان
 جاذبه های طبیعی :اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ  ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوا
 جاذبه های طبیعی :اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ

 

 

 

 

مسیر: انزلی – انبوه                    مبدا: انزلی                   مقصد : رودبار                       طول مسیر: ۱۴۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  بندر انزلی – ﺧﻤﺎم -رﺷﺖ-  -رﺳﻨﻢ اﺑﺎد -رودﺑﺎر
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی : ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ، ﻣﻮزه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ  امام زاده هاشم، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان
 جاذبه های طبیعی :اﺳﺘﺨﺮﻋﯿﻨﮏ، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ  ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان
جاذبه های طبیعی :ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺳﻼﻧﺴﺮ، ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﻣﺎﺳﺘﺨﻮر، دره ﮔﻮﻫﺮرودﺳﻔﯿﺪرود، ﺳﺪ ﺗﺎرﯾﮏ، روﺳﺘﺎي اﻧﺒﻮه