مسیرهای گردشگری آستارا

مسیرهای گردشگری بندرانزلی
مسیرهای گردشگری بندرانزلی
مرداد ۱۳, ۱۳۹۷
مسیرهای گردشگری رشت
مسیرهای گردشگری رشت
مرداد ۱۴, ۱۳۹۷
مسیرهای گردشگری آستارا

مسیرهای گردشگری آستارا

شهر آستارا  از لحاط اقتصادی و گردشگری نقش تعیین کننده ای در استان گیلان بازی می کند. حصور سالانه شش میلیون گردشگر داخلی در این شهر آن را به اولین شهر از لحاظ جذب گردشگر تبدیل کرده است. مسیرهای گردشگری آستارا از این رو ایجاد شده اند تا بتوانند ، تعداد زیاد گردشگران را برای گذران سفرشان به  این شهر یاری دهد.

شهر آستارا مهم ترین پل ارتباطی میان ایران و آذربایجان است و بزرگترین سهم را از صادرات چمدانی داراست. به همین دلیل شهر آستارا می تواند گزینه بسیار خوبی در جهت جذب گردشگر خارجی و بین المللی باشد تا به این ترتیب باعث ارز آوری و رونق صنعت گردشگری شود.

 

 

مسیر: آستارا – رودسر(جواهردشت)                    فاصله:۲۵۴ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  لوندوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﻧﺰﻟﯽ، رﺷﺖ ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، آﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻻﻫﯿﺠﺎن، ﻟﻨﮕﺮود ، رودﺳﺮ
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی:  :ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮ – ﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  -ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر-ﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ،آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،  ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ ،  آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ، ﺑﻘﻌﻪ ﻣﻼط،ﺳﯿﺪ ﻣﻌﯿﻦ و ﺳﯿﺪ ﻣﺒﯿﻦ
 جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار، ﻏﺎرﭘﺮه ،ﺗﻨﯿﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ و ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ ، اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ،  ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ وروﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ، ﺑﺎم ﺳﺒﺰ ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺠﯿﺮان
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﺑﻘﺎع ﺳﯿﺪ ﻣﺒﯿﻦ و ﺳﯿﺪ ﻣﻌﯿﻦ ، ﺳﯿﺪ ﻧﺼﯿﺮ ﮐﯿﺎ  وﮐﻮﺗﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺛﺎر ﺣﺴﯿﻦ، ﭘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻤﯿﺠﺎن ، ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻦ ، ﮔﻨﺒﺪ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﭘﯿﺮ ﻣﺤﻠﻪ
 جاذبه های طبیعی: :ﺳﻔﯿﺪ اب و رﺣﯿﻢ آﺑﺎد ، ﺳﺮوﻻت ، ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ، ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎ ،  ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺠﯿﺮان ، دﻫﮑﺪه ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺷﻮﯾﯿﻞ، ﻟﺴﺒﻮ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ ﷲ رود،

 

 

 

مسیر: آستارا – سرولات و چابکسر                      مبدا:آستارا                          مقصد:چابکسر                         طول مسیر:۲۷۰ کیلومتر

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﻧﺰﻟﯽ، رﺷﺖ ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، آﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻻﻫﯿﺠﺎن، ﻟﻨﮕﺮود ، رودﺳﺮ ، ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:  ::اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ،آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، بقعه ﻣﯿﺰراﮐﻮﭼﮏ خان، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان (گیلان)، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،  ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ ،  آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ، ﺑﻘﻌﻪ ﻣﻼط،ﺳﯿﺪ ﻣﻌﯿﻦ و ﺳﯿﺪ ﻣﺒﯿﻦ
جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار، ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ، ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ ،روﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ، ﺑﺎم ﺳﺒﺰ، ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ، ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺠﯿﺮان
 

 

جاذبه های مقصد

فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﺑﻘﺎع ﺳﯿﺪ ﻣﺒﯿﻦ و ﺳﯿﺪ ﻣﻌﯿﻦ ، ﺳﯿﺪ ﻧﺼﯿﺮ ﮐﯿﺎ  وﮐﻮﺗﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺛﺎر ﺣﺴﯿﻦ، ﭘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻤﯿﺠﺎن ، ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻦ ، ﮔﻨﺒﺪ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﭘﯿﺮ ﻣﺤﻠﻪ
جاذبه های طبیعی: :ﺳﻔﯿﺪ اب و رﺣﯿﻢ آﺑﺎد ، ﺳﺮوﻻت ، ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ، ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎ ،  ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺠﯿﺮان ، دﻫﮑﺪه ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺷﻮﯾﯿﻞ، ﻟﺴﺒﻮ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ ﷲ رود،

 

 

 

مسیر : غارلوعلی – سیاهکل                       مبدا :آستارا                                طول مسیر:۲۲۲ کیلومتر

شهرهای طول مسیر لوندوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﻧﺰﻟﯽ، رﺷﺖ ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، آﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻻﻫﯿﺠﺎن
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: :ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  -ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر-ﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ،آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،  ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ
 جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار، ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ ،ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮف وروﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ، ﺑﺎم ﺳﺒﺰ، ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﺑﻘﺎع ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﺰاده ﺗﻮدار ﺗﯽ ﺗﯽ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ، ﺣﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﻼﻣﺎن ، ﻏﺎر ﻋﻠﯽ ﻟﻮ ، ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺳﻨﮕﯽ ﮔﯿﻼر ﮐﺶ
 جاذبه های طبیعی:ﮐﻮه درﻓﮏ، دﯾﻠﻤﺎن و اﺳﭙﯿﻠﯽ ، ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻻرﯾﺨﺎﻧﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻏﻮزي، آﺑﺸﺎر ﺑﺎﺑﺎ وﻟﯽ ، ﻏﺎر اﺳﭙﻬﺒﺪان

 

 

 

مسیر : آستارا – سیاه مزگی                        مبدا: آستارا                              مقصد:شفت                           طول مسیر:۱۸۶ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، ﭘﻮﻧﻞ ، ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ، ﻓﻮﻣﻦ ، ﺷﻔﺖ
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮ-ﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  -ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر-ﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ،ﭘﯿﺮ ﺟﻠﻮدار ،ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن،ﺑﺎ ﺑﺎ رﮐﺎب
جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ، آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ، آﺑﺸﺎر دودوزن، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﭼﻮﺑﺮ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی: ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ وﺑﺎﺑﺎرﮐﺎب وآﻗﺎﺳﯿﺪﺷﺮﯾﻒ وﻧﻬﺰم ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﻔﺘﮕﯽ دوﺷﻨﺒﻪ ،ﺑﺎزارﺷﻔﺖ وﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎزار ﭼﻮﺑﺮ
 جاذبه های طبیعی::ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﺎه ﻣﺰﮔﯽ  -ﭼﻨﺎر رودان -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﭼﻮﺑﺮ  -آﺑﺸﺎر دودوزن  -ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﯿﻼﻗﯽ اﻣﺎم زاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﻣﺎﻣﺰاده اﺳﺤﺎق

 

 

 

 

مسیر: آستارا – صومعه سرا                    مبدا:آستارا                        مقصد:گکسر                                طول مسیر:۱۵۱ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، ﭘﻮﻧﻞ ، ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮ،ﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن، ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ
 جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ واﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي واﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻠﻤﺎن وﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ ﻣﻨﺎره آﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
 جاذبه های طبیعی:ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮﺗﻨﯿﺎن ،ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ، ﺑﺎغ ﻫﺎي ﭼﺎي وﻣﺰارع ﺗﻮﺗﻮن واﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﻣﻨﺎره ﮔﺴﮑﺮ

 

 

 

مسیر:آستارا – صومعه سرا                   مبدا: آستارا                     مقصد:تنیان                     طول مسیر: ۱۵۱ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، ﭘﻮﻧﻞ ، ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮ،ﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ، ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن، ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ
 جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار، ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ واﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي واﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻠﻤﺎن وﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ ﻣﻨﺎره آﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
 جاذبه های طبیعی:ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ، ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن، ﺑﺎغ ﻫﺎي ﭼﺎي وﻣﺰارع ﺗﻮﺗﻮن ﻏﺎر  ﺗﻨﯿﺎن

 

 

 

 

مسیر: آستارا – لاهیجان             مبدا:آستارا                      مقصد: آبشار شاه نشین                       طول مسیر:۲۳۸ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﻧﺰﻟﯽ، رﺷﺖ ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، آﺳﺘﺎﻧﻪ اشرفیه ، ﻻﻫﯿﺠﺎن
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی: اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮ-ﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ – ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎر-ﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ،آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﻣﯿرزاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ
 جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﻣﻨﺎﻇﺮ ﮐﯿﺶ دﺑﯽ آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ وروﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎم ﺳﺒﺰ ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ  -ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن -ﻣﻮزه ﭼﺎي -ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺒﺮﯾﻪ  -ﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ
 جاذبه های طبیعی:آﺑﺸﺎر ﺷﺎه ﻧﺸﯿﻦ -ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ -ﺑﺎم ﺳﺒﺰ  -اﺳﺘﺨﺮ  -ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮ ﮐﻠﺒﺎﯾﻪ

 

 

 

 

مسیر:آستارا – املش                     مبدا: آستارا                      مقصد: بلوردکان                           طول مسیر:۱۵۶ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﻧﺰﻟﯽ، رﺷﺖ ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، آﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻻﻫﯿﺠﺎن، رودﺳﺮ ، اﻣﻠﺶ
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی: آبشار وﯾﺴﺎدار،ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ:ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﻣﻨﺎﻇﺮ ﮐﯿﺶ دﺑﯽ آﺑ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ وروﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎم ﺳﺒﺰ ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺠﯿﺮان
 جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﻣﻨﺎﻇﺮ ﮐﯿﺶ دﺑﯽ آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ وروﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎم ﺳﺒﺰ ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ وآﻗﺎﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ، ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎرﺗﻦ ازﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﯿﺎﯾﯽ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻮﻓﯽ ،ﺑﻘﻌﻪ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن ،دره ﮐﺠﯿﺪ، اﻣﺎﻣﺰاده آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﻣﺮودﮐﺠﯿﺪ ﺳﺮﺗﺮﺑﺖ ،ﺑﺮج ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻞ اﻣﺎم
 جاذبه های طبیعی:ﺗﺎﻻب زﯾﺒﺎي زرﺑﯿﺠﺎر ﻏﺎرﻟﯿﺎروي ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎي ﯾﯿﻼﻗﯽ وﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﻫﻠﻮدﺷﺖ ﺑﻠﻮردﮐﺎن

 

 

 

مسیر:آستارا – مشهد میرزا                     مبدا:آستارا                      مقصد: ماسال                      طول مسیر:۱۶۵ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، ﭘﻮﻧﻞ ، ﻣﺎﺳﺎل
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی:اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن
 جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم، آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎء، ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎﺳﺎل، ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل، آراﻣﮕﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪرﺿﺎ، اﻣﺎﻣﺰاده ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺐ رﯾﺴﻪ
 جاذبه های طبیعی:ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ، ﺗﻼرﮔﺎه، رﺷﺘﻪ ﭘﺸﺖ،اوﻟﺴﺒﻠﻨﮕﺎه، ﭼﺴﻠﯽ، ﺷﺎﻟﻤﺎء، ﻣﻮﻟﻮﻣﻪ ﺑﻨﺪ

 

 

 

مسیر:آستارا – املش                   مبدا: آستارا                      مقصد:یخچال جاذبه های طبیعی ملجا                       طول مسیر:۱۶۰کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، ﭘﻮﻧﻞ ، ﻣﺎﺳﺎل
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی:اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ،آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،  ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ ، آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻼط
 جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﻣﻨﺎﻇﺮ ﮐﯿﺶ دﺑﯽ آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ وروﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎم ﺳﺒﺰ ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ وآﻗﺎﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎرﺗﻦ ازﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻘﻌﻪ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن دره ﮐﺠﯿﺪ اﻣﺎﻣﺰاده آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﻣﺮودﮐﺠﯿﺪ ﺳﺮﺗﺮﺑﺖ ﺑﺮج ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻞ اﻣﺎم
 جاذبه های طبیعی:ﺗﺎﻻب زﯾﺒﺎي زرﺑﯿﺠﺎر،ﻏﺎرﻟﯿﺎروي ،ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎي ﯾﯿﻼﻗﯽ وﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﻫﻠﻮدﺷﺖ ﺑﻠﻮردﮐﺎن

 

 

 

مسیر گردشگری آستارا - املش

 

 

مسیر:آستارا – غار اسپهبدان                   مبدا:آستارا                    مقصد:سیاهکل                     طول مسیر:۲۴۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﻧﺰﻟﯽ، رﺷﺖ ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، آﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻻﻫﯿﺠﺎن
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی:اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ،آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،  ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ
جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﻣﻨﺎﻇﺮ ﮐﯿﺶ دﺑﯽ آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ وروﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎم ﺳﺒﺰ ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺑﻘﺎع ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﺰاده ﺗﻮدار ﺗﯽ ﺗﯽ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ، ﺣﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﻼﻣﺎن ، ﻏﺎر ﻋﻠﯽ ﻟﻮ ، ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺳﻨﮕﯽ ﮔﯿﻼر ﮐﺶ
 جاذبه های طبیعی:ﮐﻮه درﻓﮏ، دﯾﻠﻤﺎن و اﺳﭙﯿﻠﯽ ، ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻻرﯾﺨﺎﻧﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻏﻮزي، آﺑﺸﺎر ﺑﺎ ﺑﺎ وﻟﯽ ، ﻏﺎر اﺳﭙﻬﺒﺪان

 

 

 

مسیر: آستارا – کیاشهر                مبدا:آستارا                   مقصد:بوجاق

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﻧﺰﻟﯽ، رﺷﺖ ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، آﺳﺘﺎﻧﻪ، کیاشهر
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ،آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،  ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ
 جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار،ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ، ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق،  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ وروﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ، ﺑﺎم ﺳﺒﺰ، ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :آرامگاه دکتر معین
 جاذبه های طبیعی: :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ وروﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ

 

 

 

مسیر: آستارا – منجیل                      مبدا:آستارا                     مقصد: منجیل                      طول مسیر:۲۷۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر آﺳﺘﺎرا  -ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﻧﺰﻟﯽ، رﺷﺖ ، رﺳﺘﻢ آﺑﺎد – رودﺑﺎر- ﻣﻨﺠﯿﻞ
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی::اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ، ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ،اﻣﺎم زاده ﻃﺎﻫﺮ  -اﻣﺎم زاده ﺑﯿﻮرزﯾﻦ
جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار، ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ ،اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ، ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺮاوان، ﺳﺪ ﺗﺎرﯾﮏ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی ::اﻣﺎم زاده ﻃﺎﻫﺮ  -اﻣﺎم زاده ﺑﯿﻮرزﯾﻦ
جاذبه های طبیعی: :در ﺧﺖ ﺳﺮو ﻫﺮزوﯾﻞ  -ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﻣﺎﺳﺖ ﺧﻮر  -ﯾﯿﻼق آﻏﻮز ﺑﻦ  -ﺳﺪ ﺳﭙﯿﺪ رود

 

 

 

مسیر: آستارا – تالش                    مبدا:آستارا                           مقصد:منطقه الماس و کرمان                    طول مسیر:۶۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر  آﺳﺘﺎرا  -ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی: ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ
 جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ
 جاذبه های طبیعی:  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻤﺎس و ﮐﺮﻣﺎن -آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎ

 

 

 

مسیر:آستارا – لنگرود             مبدا:آستارا                     مقصد:تالاب کیا کلایه                              طول مسیر:۲۳۸ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﻧﺰﻟﯽ، رﺷﺖ ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، آﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻻﻫﯿﺠﺎن،ﻟﻨﮕﺮود، اﻣﻠﺶ
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی: اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ،آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،  ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ ، آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻼط
جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار،ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ وروﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎم ﺳﺒﺰ ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ
جاذبه های مقصد جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ وآﻗﺎﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎرﺗﻦ ازﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻘﻌﻪ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن دره ﮐﺠﯿﺪ اﻣﺎﻣﺰاده آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﻣﺮودﮐﺠﯿﺪ ﺳﺮﺗﺮﺑﺖ ﺑﺮج ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻞ اﻣﺎم-ﭘﻞ آﺟﺮي ﺑﻠﻮردﮐﺎن -ﻗﻠﻌﻪ دﯾﺰﺑﻦ  -ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ
 جاذبه های طبیعی:  ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ -ﭘﺎرك ﻓﺠﺮ  -ﯾﯿﻼق ﻫﻠﻮدﺷﺖ  -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﺮﯾﺪان-ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﯿﻼ ﮐﻮه  -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺧﺮﻣﺎ

 

 

 

مسیر:آستارا- لنگرود                      مبدا:آستارا                     مقصد:خرما                    طول مسیر: ۲۳۸کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﻧﺰﻟﯽ، رﺷﺖ ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، آﺳﺘﺎﻧﻪ، لاهیجان، لنگرود، املش
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی:اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ،آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،  ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ، آقا سید محمد ملاط
 جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار،ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ، ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق،  ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ وروﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ، ﺑﺎم ﺳﺒﺰ، ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ وآﻗﺎﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻘﻌﻪ ﭼﻬﺎرﺗﻦ ازﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻘﻌﻪ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن دره ﮐﺠﯿﺪ اﻣﺎﻣﺰاده آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﻣﺮودﮐﺠﯿﺪ ﺳﺮﺗﺮﺑﺖ ﺑﺮج ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻞ اﻣﺎم-ﭘﻞ آﺟﺮي ﺑﻠﻮردﮐﺎن -ﻗﻠﻌﻪ دﯾﺰﺑﻦ  -ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ
 جاذبه های طبیعی: :ﺗﺎﻻب ﮐﯿﺎ ﮐﻼﯾﻪ -ﭘﺎرك ﻓﺠﺮ  -ﯾﯿﻼق ﻫﻠﻮدﺷﺖ  -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﺮﯾﺪان-ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﯿﻼ ﮐﻮه  -ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺧﺮﻣﺎ

 

 

 

مسیر:آستارا – ماسال                         مبدا: آستارا                                 مقصد:چسلی

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، پونل، ماسال
جاذبه های

طول مسیر

 جاذبه های فرهنگی و مذهبی:اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن
جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻟﻤﺎء، ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎﺳﺎل، ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮل، آراﻣﮕﺎه آﻗﺎﺳﯿﺪرﺿﺎ، اﻣﺎﻣﺰاده ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺐ رﯾﺴﻪ
 جاذبه های طبیعی: ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺧﻨﺪﯾﻠﻪ ﭘﺸﺖ، ﺗﻼرﮔﺎه، رﺷﺘﻪ ﭘﺸﺖ،اوﻟﺴﺒﻠﻨﮕﺎه، ﭼﺴﻠﯽ، ﺷﺎﻟﻤﺎء، ﻣﻮﻟﻮﻣﻪ ﺑﻨﺪ

 

 

مسیر گردشگری آستارا - رودبار

 

 

مسیر:آستارا – رودبار                          مبدا: آستارا                              مقصد:داماش

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﻧﺰﻟﯽ، رﺷﺖ ، رستم آباد، رودبار، منجیل
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ،آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ
 جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار،ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ، جنگل سراوان سد تاریک
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :اﻣﺎم زاده ﻃﺎﻫﺮ  -اﻣﺎم زاده ﺑﯿﻮرزﯾﻦ
 جاذبه های طبیعی: در ﺧﺖ ﺳﺮو ﻫﺮزوﯾﻞ  -ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﻣﺎﺳﺖ ﺧﻮر  -ﯾﯿﻼق آﻏﻮز ﺑﻦ  -ﺳﺪ ﺳﭙﯿﺪ رود

 

 

 

مسیر: آستارا – رودبار                    مبدا:آستارا                           مقصد:فیلده

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﻧﺰﻟﯽ، رﺷﺖ ،رستم آباد، رودبار ، منجیل
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ،آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ،
جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار،ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ، جنگل سراوان ،سد تاریک
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :اﻣﺎم زاده ﻃﺎﻫﺮ  -اﻣﺎم زاده ﺑﯿﻮرزﯾﻦ
جاذبه های طبیعی:در ﺧﺖ ﺳﺮو ﻫﺮزوﯾﻞ  -ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﻣﺎﺳﺖ ﺧﻮر  -ﯾﯿﻼق آﻏﻮز ﺑﻦ  -ﺳﺪ ﺳﭙﯿﺪ رود

 

 

 

مسیر:آستارا – تالش                 مبدا :آستارا                        مقصد:ساحل گیسوم                   طول مسیر:۵۰ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ
جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی : اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ
 جاذبه های طبیعی: ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻤﺎس و ﮐﺮﻣﺎن -آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار -ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎي ﮔﯿﺴﻮم

 

 

 

مسیر:آستارا – املش               مبدا:آستارا                   مقصد:هلودشت              طول مسیر:۲۵۴ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، اﻧﺰﻟﯽ، رﺷﺖ ، ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن، آﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻻﻫﯿﺠﺎن،ﻟﻨﮕﺮود، اﻣﻠﺶ
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ،آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف، آراﻣﮕﺎه دﮐﺘﺮﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪداﻧﯿﺎل وﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ، ﭘﻞ ﻣﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﺮد، ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاوان، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ
جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار،ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ﺑﺎغ ﻣﺤﺘﺸﻢ، اﺳﺘﺨﺮ ﻋﯿﻨﮏ، جنگل سراوان، ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ وﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﺎق ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ وروﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎم ﺳﺒﺰ ﻏﺎر ﺷﯿﺨﺎﻧﺒﺮ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﮔﻨﺒﺪ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ، ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪﺑﻦ، ﭘﻞ آﺟﺮي ﺗﻤﯿﺠﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﯿﺠﺎن وﻗﺒﻮر ﺳﺎدات ﻣﺮﻋﺸﯽ، ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﮑﯿﻨﻪ ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن، ﺑﻘﻌﻪ ﭘﯿﺮ ﻣﺤﻠﻪ راﻧﮑﻮه، ﮐﺎخ ﻧﻬﺎرﺧﻮران ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ، ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻠﻢ واﭼﯿﻨﯽ، روﺳﺘﺎي ﻃﯿﻮﻻ، ﺑﻘﻌﻪ وﻫﺎب اﻟﺪﯾﻦ، روﺳﺘﺎي ﺷﻔﯿﻊ آﺑﺎد اﺷﮑﻮرات
جاذبه های طبیعی: ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﯿﺪآب، ﺳﺎﺣﻞ رودﺳﺮ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮوﻻت، ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺠﯿﺮان، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ، رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻞ رود، ﻏﺎرﺳﺮددره، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺎﻫﮑﻠﺮود

 

 

 

 

مسیر:آستارا – منطقه ساحلی باقلاکش                مبدا:آستارا                        مقصد:صومعه سرا                            طول مسیر:۱۵۱ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، پونل ، صومعه سرا
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ
جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار،ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ، اﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي واﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻠﻤﺎن وﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ ،ﻣﻨﺎره آﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮ، ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
جاذبه های طبیعی:  :ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن، ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ ،ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ،ﺑﺎغ ﻫﺎي ﭼﺎي وﻣﺰارع ﺗﻮﺗﻮن واﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﻨﺎره ﮔﺴﮑﺮ

 

 

 

 

مسیر:آستارا – پارک فومن            مبدا:آستارا           مقصد:پارک فومن          طول مسیر:۱۵۸ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، پونل ، صومعه سرا
جاذبه ها

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ
جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار،ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ، ﺗﺎﻻب ﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮراب  ، ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن ، ﻏﺎر ﻓﻮﺷﻪ
جاذبه های مقصد  جاذبه های فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﻣﻘﺒﺮه ﺳﯿﺪﺟﻮادﻣﻮﺳﻮي ، ﺑﻘﻌﻪ ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن ﺷﻬﺮك ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﮐﻠﺮم ﻗﺼﺮﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎدو ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎوﺷﮑﺎرﺑﺎن ﺑﺎزارﻫﻔﺘﮕﯽ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
جاذبه های طبیعی:  :ﻏﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن، ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ ،ﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن ،ﺑﺎغ ﻫﺎي ﭼﺎي وﻣﺰارع ﺗﻮﺗﻮن واﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﻨﺎره ﮔﺴﮑﺮ

 

 

 

مسیر:آستارا – رشت         مبدا:آستارا            مقصد:موزه میراث روستایی رشت                  طول مسیر:۳۲۴ کیلومتر

 

شهرهای طول مسیر ﻟﻮﻧﺪوﯾﻞ، ﺣﻮﯾﻖ ، ﻫﺸﺘﺒﺮ، اﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮه ﺳﺮ، پونل ، صومعه سرا – فومن
جاذبه های

طول مسیر

جاذبه های فرهنگی و مذهبی:اﻣﺎﻣﺰاده  ﺣﻤﺎم آق اوﻟﺮﮐﺎخ ﺳﺮداراﻣﺠﺪ  ﻗﻠﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎرﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪوﺳﯿﺎه ﻋﻠﻢ،ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺗﺎل ﺗﺮﺑﻪ وﭘﯿﺮوﻟﯽ ﺧﺎن، ﻣﺰار ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﻬﺪي وآﻗﺎﺳﯿﺪزﮐﯽ، ﻣﻨﺎره اﺟﺮي ﮔﺴﮑﺮّ
جاذبه های طبیعی: ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﮔﯿﺴﻮم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮔﯿﺴﻮم ،آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار،ﻏﺎرﭘﺮه ﺗﻨﯿﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن وﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﺎه دروﯾﺸﺎن
جاذبه های مقصد فرﻫﻨﮕﯽ و مذهبی :ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺰرگ، ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﺑﻘﻌﻪ  ﻣﯿﺰاﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث روﺳﺘﺎﯾﯽ گیلان ( ﺳﺮاوان)
جاذبه های طبیعی: استخر عینک ، باغ محتشم ، باغ سالاری ، چشمه لاکان