مقدار صادرات انواع کالا

مقدار صادرات انواع کالا (بجز نفت خام) از گمرک‌های استان گیلان

جدول زیر مقدار (تن) صادرات انواع کالا به جز نفت خام را از گمرک‌های استان گیلان نشان می‌دهد.

۱۳۸۰ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵
جمع ۵۸۶۶۲۰ ۵۴۲۴۵۳ ۶۹۲۰۳۳ ۹۳۷۴۸۰ ۱۲۴۲۷۴۲ ۱۲۰۴۹۲۹ ۴۶۳۲۰۵٫۷۷ ۵۶۴۵۰۰
قسمت اول- حیوانات زنده و محصولات حیوانی ۱۷۱ ۵۴۸ ۴۸۸ ۱۰۰۱ ۲۶۶۹ ۲۵۸۴ ۲۹۳۱٫۷۶۵ ۱۶۹۱٫۵۰۵
قسمت دوم- محصولات نباتی ۱۸۷۹۹ ۱۹۸۶۱۹ ۲۶۴۴۹۸ ۲۶۵۵۰۰ ۲۳۹۳۳۴ ۲۴۶۵۷۸ ۲۰۷۳۰۶٫۸۵ ۲۸۷۷۴۲٫۸۸
قسمت سوم- چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی ۳۹۷۳ ۳۹۲ ۱۱۱ ۲۴ ۳۱ ۴ ۲۱٫۹۲ ۵٫۶۶
قسمت چهارم- محصولات صنایع غذایی ۳۲۶۹۷ ۷۴۵۵ ۱۳۸۳۱ ۸۵۵۹ ۱۵۲۹۰ ۱۴۴۷۳ ۱۲۸۱۷۹٫۵۷ ۱۳۸۸۰٫۶۳۳
قسمت پنجم- محصولات معدنی ۳۰۷۵۳۲ ۷۸۳۹۳ ۲۸۰۴۰۰ ۴۵۸۶۴۱ ۶۷۸۷۰۰ ۷۳۵۱۱۹ ۴۶۱۴۳٫۸۶۳ ۷۸۸۵۶٫۳۲۴
قسمت ششم- محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن ۲۶۷۸۵ ۳۹۷۳۳ ۲۳۱۱۵ ۳۵۶۳۸ ۱۰۳۲۲۸ ۴۵۹۹۲ ۱۳۰۰۱٫۳۷۸ ۳۶۵۹۳٫۹۵
قسمت هفتم- مواد پلاستیکی و اشیای ساخته از کائوچو ۱۹۸۹۴ ۱۰۵۵۵ ۱۷۶۷۲ (۱)۲۴۸۲۸ ۷۸۲۱ ۹۰۴۸ ۷۳٫۲۱۸ ۱۵۶۲۰٫۷۰۶
قسمت هشتم- پوست، چرم، پوست های نرم و اشیای ساخته شده ۹۵ ۱۲۵ ۳۰ ۱۳ ۷ ۳ ۲۳۶٫۹۰۷ ۲۲٫۹۶۳
قسمت نهم- چوب، ذغال چوب و اشیای چوبی ۱۹۹ ۴۴ ۱۹۵ (۱)۵۱۹ ۸۵ ۳۸ ۰٫۲۹۱ ۲۷۷۶٫۷۱۴
قسمت دهم- خمیر چوب یا سایر مواد الیاف سلولزی ۷۹۲ ۴۷۹۹ ۴۰۳ (۱)۴۱۵ ۱۰۳ ۳۱ ۴٫۴۳۶ ۴۵۷٫۵۵۷
قسمت یازدهم- مواد نسجی و مصنوعات از این مواد ۸۰۵۰ ۷۶۸۶ ۳۵۲۸ ۴۳۹۲ ۴۹۱۴ ۵۷۹۱ ۸۵۲۹٫۹۴۴ ۸۳۹۱٫۳۶۸
قسمت دوازدهم- کفش، کلاه، چتر بارانی و آفتابی ۶۲۱۱ ۴۴۷۷ ۲۶۹۱ ۲۸۵۴ ۲۳۶۶ ۲۰۳۵ ۲۱۸۶۶٫۳۹۶ ۲۰۱۵٫۱۰۳
قسمت سیزدهم- مصنوعات از سنگ؛ از گچ، از سیمان ۱۳۴۰۱۳ ۱۷۶۲۵۲ ۷۴۷۳۵ ۱۰۱۱۰۱ ۱۳۲۵۹۱ ۱۲۰۳۱۴ ۳۲۲۲۷٫۹۸۳ ۱۰۹۷۹۱٫۴۶
قسمت چهاردهم- مروارید طبیعی و … ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۰٫۲۶۶ ۰
قسمت پازدهم- فلزات معمولی و مصنوعات آن ها ۲۲۱۵۰ ۸۹۶۸ ۷۹۹۴ ۳۰۰۶۰ ۵۱۴۵۰ ۲۰۰۱۴ ۱۹۳۱٫۹۰۹ ۳۴۸۱٫۱۲۴
قسمت شانزدهم- ماشین آلات و و سایل مکانیکی، ادوات برفی ۱۶۳۶ ۲۳۶۴ ۱۳۹۱ ۲۷۱۸ ۲۸۵۰ ۲۱۴۵ ۱۶۳٫۶۲۱ ۱۶۲۷٫۵۵۲
قسمت هفدهم- وسایط زمینی- هوایی، آبی و تجهیزات مربوط ۱۳۶ ۴۸۶ ۳۰۳ ۱۸۰ ۱۶۰ ۱۰۶ ۲۶۹٫۹۳۹ ۳۷۳٫۸۷۳
قسمت هجدهم- آلات و دستگاه های اپتیک و عکاسی ۱۵۵ ۵۶ ۸۷ ۸۵ ۱۹۹ ۸۵ ۱۷٫۲ ۵۲٫۱۳۹
قسمت نوزدهم- اسلحه و مهمات؛ اجزا و قطعات آن ها ۰ ۴۳۶ ۱ ۴۱۸ ۵۱۱ ۳۷۳ ۱۵٫۳۹۹ ۱۳٫۸۹۴
قسمت بیستم- کالاها و مصنوعات گوناگون ۳۳۳۱ ۱۰۶۵ ۵۶۰ ۵۳۴ ۴۳۴ ۱۹۷ ۷۲٫۹۲۱ ۱۱۰۱٫۸۸۳
قسمت بیست و یکم- اشیای هنری، اشیای کلکسیون و عتیقه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲٫۶۷
۱- اطلاعات توسط کارشناسان دستگاه ذی‌ربط تجدید¬نظر شده‌ است.
مأخذ- گمرک بندرانزلی، آستارا و حسن رود.
– گمرک بندرانزلی.