شاخص‌های قیمت در استان گیلان

شاخص‌های قیمت در استان گیلان

 

شاخص‌های قیمت در استان گیلان: شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۴ با افزایشی به میزان ۱۱/۳ درصد نسبت به سال قبل به عدد ۲۱۰/۱ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) رسید. شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در دو گروه اختصاصی “کالاها” و “خدمات” نسبت به سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۱۶۷ و ۱۰/۵ درصد افزایش داشته است. در گروه ” خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات”، شاخص بهای “ماهی‌ها و صدف‌داران” با ۲۰/۸ درصد افزایش بیش‌ترین تغییرات و شاخص بهای “گوشت قرمز و ماکیان” با ۰/۹ درصد کاهش کم‌ترین تغییرات را نسبت به سال ۱۳۹۳ داشته است. این شاخص در گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات، در گروه “مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها” با ۲۳/۲ درصد افزایش بیش‌ترین تغییر و در گروه “مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها” با ۵/۵ درصد افزایش کمترین تغییرات را نشان می‌دهد.

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۴ با افزایشی به میزان ۱۳ درصد نسبت به سال قبل به عدد ۲۲۵ (بر مبنای سال پایه ۹۰) رسید. شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در دو گروه اختصاصی “کالاها” و “خدمات” نسبت به سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۱۲/۹ و ۱۳/۲ درصد افزایش یافته است. در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، شاخص بهای “میوه و خشکبار” با ۴/۵ درصد افزایش بیش‌ترین تغییرات و شاخص بهای “گوشت قرمز و گوشت ماکیان” با ۰/۲ درصد افزایش کمترین تغییرات را به سال ۱۳۹۳ داشته است. این شاخص در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، در گروه “آموزش” با ۲۱/۵ درصد افزایش بیشترین تغییر و در گروه “مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول” آنها با ۵/۷ درصد افزایش کمترین تغییرات را نشان می‌دهد.

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، مهمترین ابزار اندازه‌گیری میزان تورم در اقتصاد کشور است. کاربردهای اساسی و متنوع این شاخص در برآورد قدرت خرید پول کشور، اندازه‌گیری روند درآمد و هزینه واقعی خانوارها، تعدیل مزد و حقوق و محاسبه حساب‌های ملی، اهمیت و جایگاه شاخص مزبور را در بررسی و برنامه‌ریزی اقتصادی نشان می‌دهد.

شایان ذکر است برای محاسبه شاخص قیمت و نرخ تورم کشور و استان‌ها، مجموعه ۴۵۰ قلم از سبد کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، هرماه قیمت‌گیری شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. نرخ تورم محاسبه شده از تغییرات شاخص قیمت، صرفاً بیان‌گر آهنگ و روند رشد (مثبت یا منفی) قیمت‌ها نسبت به مقدار مشابه در دوره و استان مورد نظر است؛ بنابراین، ممکن است در یک ماه چند کالای خاص افزایش قیمت داشته باشند؛ ولی هنگامی افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات رخ می‌دهد که این افزایش، در شمار قابل توجهی از کالاها و خدمات و متناسب با ضریب اهمیت تخصیص یافته به هر گروه از کالا یا خدمات تعریف شده در سبد خانوار روی دهد. لذا افزایش قیمت چند کالا یا خدمت محدود، در بین ۴۵۰ قلم از سبد کالا و خدمت مورد بررسی، بر تغییر نرخ تورم تأثیر قابل توجهی نخواهد داش. همچنین هنگامی‌که بیان می‌شود نرخ تورم در یک استان، کمتر (بیشتر) از استان دیگری است، لزوماً به این معنا نیست که سطح عمومی قیمت‌ها در این استان نیز پایین‌تر (بالاتر) از آن استان است.

آخرین آمار و اطلاعات مربوط به شاخص‌های قیمت در زیر آمده است.

منبع: مرکز آمار ایران