جمعیت و خانوار کشور و استان گیلان به تفکیک شهرستان و به تفکیک نقاط

جمعیت و خانوار کشور و استان گیلان به تفکیک شهرستان و به تفکیک نقاط: ۱۳۹۵

 

جدول زیر جمعیت و تعداد خانوار را در کل کشور و استان گیلان به تفکیک شهرستان و نقاط شهری و روستایی نشان می‌دهد. بر اساس این جدول ۳/۲ درصد از جمعیت کل کشور مربوط به استان گیلان است. این در حالی است که استان گیلان ۲/۷ درصد از جمعیت شهری و ۴/۵ درصد از جمعیت روستایی کشور را به خود اختصاص داده است.

همین جدول نشان می‌دهد که تعداد کل خانوارهای استان گیلان ۳/۵ درصد تعداد کل خانوارهای کل کشور است. بر همین اساس ۳/۰ درصد خانوارهای شهری و ۵/۲ درصد خانوارهای روستایی کشور در استان گیلان ساکن هستند.

استان

استان/ شهرستان

نام استان/ شهرستان

نقاط شهری / روستایی

جمعیت

خانوار

مرد و زن

مرد

زن

کل کشور کل کشور کل کشور کل ۷۹۹۲۶۲۷۰ ۴۰۴۹۸۴۴۲ ۳۹۴۲۷۸۲۸ ۲۴۱۹۶۰۳۵
کل کشور کل کشور کل کشور شهری ۵۹۱۴۶۸۴۷ ۲۹۸۴۱۴۱۴ ۲۹۳۰۵۴۳۳ ۱۸۱۲۵۴۸۸
کل کشور کل کشور کل کشور روستایی ۲۰۷۳۰۶۲۵ ۱۰۶۳۰۵۴۹ ۱۰۱۰۰۰۷۶ ۶۰۵۴۹۳۹
گیلان استان گیلان کل ۲۵۳۰۶۹۶ ۱۲۶۷۵۹۷ ۱۲۶۳۰۹۹ ۸۵۱۳۸۲
گیلان استان گیلان شهری ۱۶۰۳۰۲۶ ۷۹۷۴۷۰ ۸۰۵۵۵۶ ۵۳۷۴۱۷
گیلان استان گیلان روستایی ۹۲۷۶۶۰ ۴۷۰۱۱۷ ۴۵۷۵۴۳ ۳۱۳۹۵۷
گیلان استان گیلان غيرساکن ۱۰ ۱۰ ۸
گیلان شهرستان آستارا کل ۹۱۲۵۷ ۴۵۸۵۸ ۴۵۳۹۹ ۲۸۷۴۲
گیلان شهرستان آستارا شهری ۶۲۸۱۴ ۳۱۴۸۰ ۳۱۳۳۴ ۲۰۰۱۴
گیلان شهرستان آستارا روستایی ۲۸۴۴۳ ۱۴۳۷۸ ۱۴۰۶۵ ۸۷۲۸
گیلان شهرستان آستارا غيرساکن
گیلان شهرستان آستانه اشرفیه کل ۱۰۸۱۳۰ ۵۴۳۶۷ ۵۳۷۶۳ ۳۸۸۲۴
گیلان شهرستان آستانه اشرفیه شهری ۵۸۹۶۳ ۲۹۳۰۶ ۲۹۶۵۷ ۲۰۷۱۲
گیلان شهرستان آستانه اشرفیه روستایی ۴۹۱۶۷ ۲۵۰۶۱ ۲۴۱۰۶ ۱۸۱۱۲
گیلان شهرستان آستانه اشرفیه غيرساکن
گیلان شهرستان املش کل ۴۳۲۲۵ ۲۱۵۶۱ ۲۱۶۶۴ ۱۵۳۰۶
گیلان شهرستان املش شهری ۱۷۵۹۸ ۸۷۸۴ ۸۸۱۴ ۶۰۱۷
گیلان شهرستان بندرانزلی کل ۱۳۹۰۱۶ ۶۹۲۲۸ ۶۹۷۸۸ ۴۸۱۹۳
گیلان شهرستان بندرانزلی شهری ۱۱۸۵۶۴ ۵۸۸۰۲ ۵۹۷۶۲ ۴۱۰۵۳
گیلان شهرستان بندرانزلی روستایی ۲۰۴۵۱ ۱۰۴۲۵ ۱۰۰۲۶ ۷۱۳۹
گیلان شهرستان بندرانزلی غيرساکن ۱ ۱ ۱
گیلان شهرستان رشت کل ۹۵۶۹۶۷ ۴۷۸۶۷۴ ۴۷۸۲۹۳ ۳۲۱۷۰۱
گیلان شهرستان رشت شهری ۷۴۸۷۱۱ ۳۷۰۷۳۳ ۳۷۷۹۷۸ ۲۵۱۹۱۲
گیلان شهرستان رشت روستایی ۲۰۸۲۵۶ ۱۰۷۹۴۱ ۱۰۰۳۱۵ ۶۹۷۸۹
گیلان شهرستان رشت غيرساکن ۴ ۴ ۲
گیلان شهرستان رضوانشهر کل ۶۹۸۶۵ ۳۴۹۷۴ ۳۴۸۹۱ ۲۲۲۴۶
گیلان شهرستان رضوانشهر شهری ۲۷۵۳۵ ۱۳۸۰۹ ۱۳۷۲۶ ۸۷۴۸
گیلان شهرستان رضوانشهر روستایی ۴۲۳۳۰ ۲۱۱۶۵ ۲۱۱۶۵ ۱۳۴۹۸
گیلان شهرستان رضوانشهر غيرساکن
گیلان شهرستان رودبار کل ۹۴۷۲۰ ۴۷۹۳۶ ۴۶۷۸۴ ۳۱۱۴۶
گیلان شهرستان رودبار شهری ۵۸۳۵۴ ۲۹۵۳۵ ۲۸۸۱۹ ۱۸۶۲۲
گیلان شهرستان رودبار روستایی ۳۶۳۶۵ ۱۸۴۰۰ ۱۷۹۶۵ ۱۲۵۲۳
گیلان شهرستان رودبار غيرساکن ۱ ۱ ۱
گیلان شهرستان رودسر کل ۱۴۷۳۹۹ ۷۳۷۱۱ ۷۳۶۸۸ ۵۱۵۸۶
گیلان شهرستان رودسر شهری ۷۳۷۰۹ ۳۶۶۷۹ ۳۷۰۳۰ ۲۵۳۴۰
گیلان شهرستان رودسر روستایی ۷۳۶۸۹ ۳۷۰۳۱ ۳۶۶۵۸ ۲۶۲۴۵
گیلان شهرستان رودسر غيرساکن ۱ ۱ ۱
گیلان شهرستان سياهكل کل ۴۶۹۷۵ ۲۳۲۷۸ ۲۳۶۹۷ ۱۶۳۵۱
گیلان شهرستان سياهكل شهری ۲۱۶۵۳ ۱۰۷۰۳ ۱۰۹۵۰ ۷۳۶۰
گیلان شهرستان سياهكل روستایی ۲۵۳۲۱ ۱۲۵۷۴ ۱۲۷۴۷ ۸۹۹۰
گیلان شهرستان سياهكل غيرساکن ۱ ۱ ۱
گیلان شهرستان شفت کل ۵۴۲۲۶ ۲۷۲۱۲ ۲۷۰۱۴ ۱۸۴۱۶
گیلان شهرستان شفت شهری ۱۰۳۱۲ ۵۱۵۰ ۵۱۶۲ ۳۴۱۸
گیلان شهرستان شفت روستایی ۴۳۹۱۴ ۲۲۰۶۲ ۲۱۸۵۲ ۱۴۹۹۸
گیلان شهرستان شفت غيرساکن
گیلان شهرستان صومعه سرا کل ۱۲۵۰۷۴ ۶۲۳۱۷ ۶۲۷۵۷ ۴۱۹۷۵
گیلان شهرستان صومعه سرا شهری ۵۸۶۵۸ ۲۹۳۸۰ ۲۹۲۷۸ ۱۹۱۸۵
گیلان شهرستان صومعه سرا روستایی ۶۶۴۱۶ ۳۲۹۳۷ ۳۳۴۷۹ ۲۲۷۹۰
گیلان شهرستان صومعه سرا غيرساکن
گیلان شهرستان طوالش کل ۲۰۰۶۴۹ ۱۰۱۲۲۲ ۹۹۴۲۷ ۶۱۰۵۵
گیلان شهرستان طوالش شهری ۷۸۳۶۰ ۳۹۴۲۸ ۳۸۹۳۲ ۲۴۰۳۹
گیلان شهرستان طوالش روستایی ۱۲۲۲۸۹ ۶۱۷۹۴ ۶۰۴۹۵ ۳۷۰۱۶
گیلان شهرستان طوالش غيرساکن
گیلان شهرستان فومن کل ۹۲۳۱۰ ۴۶۱۲۹ ۴۶۱۸۱ ۳۱۲۰۹
گیلان شهرستان فومن شهری ۳۷۸۶۹ ۱۸۸۷۵ ۱۸۹۹۴ ۱۲۵۳۲
گیلان شهرستان فومن روستایی ۵۴۴۳۹ ۲۷۲۵۲ ۲۷۱۸۷ ۱۸۶۷۵
گیلان شهرستان فومن غيرساکن ۲ ۲ ۲
گیلان شهرستان لاهيجان کل ۱۶۷۵۴۴ ۸۴۱۹۵ ۸۳۳۴۹ ۵۸۳۷۸
گیلان شهرستان لاهيجان شهری ۱۰۴۵۱۴ ۵۱۸۸۸ ۵۲۶۲۶ ۳۵۷۱۷
گیلان شهرستان لاهيجان روستایی ۶۳۰۳۰ ۳۲۳۰۷ ۳۰۷۲۳ ۲۲۶۶۱
گیلان شهرستان لاهيجان غيرساکن
گیلان شهرستان لنگرود کل ۱۴۰۶۸۶ ۷۰۶۷۵ ۷۰۰۱۱ ۴۹۳۵۱
گیلان شهرستان لنگرود غيرساکن
گیلان شهرستان ماسال کل ۵۲۶۴۹ ۲۶۲۵۶ ۲۶۳۹۳ ۱۶۹۰۱
گیلان شهرستان ماسال شهری ۲۳۶۳۰ ۱۱۷۹۶ ۱۱۸۳۴ ۷۵۲۱
گیلان شهرستان ماسال روستایی ۲۹۰۱۹ ۱۴۴۶۰ ۱۴۵۵۹ ۹۳۸۰
گیلان شهرستان ماسال غيرساکن

منبع: مرکز آمار ایران