جمعیت استان گیلان بر حسب سن

جمعیت استان گیلان بر حسب سن

جدول زیر جمعیت استان گیلان را بر حسب سن و در سال‌های مختلف نشان می‌دهد. بر این اساس جمعیت استان گیلان در سرشماری سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۲ درصد افزایش داشته است.

 

 

آبان ۱۳۵۵

آبان ۱۳۶۵

مهر ۱۳۷۰

آبان ۱۳۷۵

آبان ۱۳۸۵

آبان ۱۳۹۰

آبان ۱۳۹۵

جمع ۱۵۸۱۸۷۲ ۲۰۸۱۰۳۷ ۲۲۰۴۰۴۷ ۲۲۴۱۸۹۶ ۲۴۰۴۸۶۱ ۲۴۸۰۸۷۴ ۲۵۳۰۶۹۶
۰-۴ ساله ۲۴۴۷۳۳ ۳۱۱۷۲۸ ۲۵۲۹۵۳ ۱۹۳۳۱۲ ۱۴۰۴۷۵ ۱۴۳۵۶۶ ۱۴۶۱۵۲
۵-۹ ساله ۲۵۵۲۳۷ ۲۸۹۷۲۱ ۳۰۹۵۶۶ ۲۶۶۱۲۵ ۱۶۱۲۳۹ ۱۴۷۵۴۱ ۱۵۰۵۸۷
۱۰-۱۴ ساله ۲۱۹۷۲۸ ۲۵۷۳۰۸ ۲۸۹۶۳۰ ۳۱۴۹۳۵ ۲۰۹۴۴۱ ۱۷۱۳۴۱ ۱۵۳۰۳۹
۱۵-۱۹ ساله ۱۷۱۸۴۶ ۲۴۶۹۰۳ ۲۵۱۰۶۹ ۲۶۳۲۹۹ ۲۶۸۴۶۵ ۲۰۲۸۲۹ ۱۶۲۱۰۲
۲۰-۲۴ ساله ۱۱۱۴۲۴ ۱۸۶۹۰۴ ۲۱۳۵۹۷ ۱۸۱۷۹۹ ۲۶۲۴۳۳ ۲۴۰۲۱۳ ۱۸۶۶۳۹
۲۵-۲۹ ساله ۹۰۶۵۶ ۱۴۶۹۶۷ ۱۶۳۸۴۳ ۱۸۲۳۸۳ ۲۲۳۳۰۶ ۲۵۱۷۸۳ ۲۲۸۲۴۲
۳۰-۳۴ ساله ۷۲۱۳۳ ۱۱۹۹۶۶ ۱۳۹۷۴۳ ۱۶۰۳۵۳ ۱۸۹۴۷۶ ۲۱۸۷۱۲ ۲۵۰۱۲۰
۳۵-۳۹ ساله ۷۵۹۰۱ ۹۴۴۴۰ ۱۱۸۰۳۶ ۱۴۳۷۴۳ ۱۹۱۵۴۱ ۱۹۲۴۴۶ ۲۲۲۷۱۷
۴۰-۴۴ ساله ۸۱۶۵۰ ۷۲۵۴۴ ۹۰۰۷۹ ۱۱۷۰۴۸ ۱۶۸۱۱۵ ۱۹۴۶۲۱ ۱۹۳۱۵۲
۴۵-۴۹ ساله ۷۳۶۰۴ ۷۵۴۸۳ ۷۰۵۱۸ ۸۹۸۵۰ ۱۴۵۱۲۴ ۱۶۸۸۹۰ ۱۹۳۴۰۰
۵۰-۵۴ ساله ۶۷۰۸۲ ۸۰۱۳۸ ۷۳۰۴۶ ۶۷۹۹۰ ۱۱۶۴۰۳ ۱۴۶۱۰۸ ۱۶۷۰۰۴
۵۵-۵۹ ساله ۳۵۶۴۶ ۶۹۸۰۵ ۷۴۷۹۴ ۶۴۴۱۰ ۸۵۹۹۳ ۱۱۶۰۳۵ ۱۴۲۲۲۹
۶۰-۶۴ ساله ۲۷۴۰۲ ۵۹۲۳۳ ۶۶۸۲۹ ۶۹۵۱۳ ۶۷۳۷۲ ۸۵۶۲۱ ۱۱۰۶۵۶
۶۵-۶۹ ساله ۱۷۰۴۰ ۲۷۹۳۷ ۴۵۶۲۷ ۵۶۱۸۰ ۵۷۵۴۵ ۶۱۶۶۱ ۷۸۷۴۳
۷۰-۷۴ ساله ۱۷۵۳۸ ۱۵۱۰۷ ۲۰۲۹۲ ۴۲۷۰۴ ۵۵۸۸۱ ۵۳۱۲۲ ۵۳۸۱۳
۷۵-۷۹ ساله ۱۰۳۶۰ ۹۷۰۲ ۸۳۰۳ ۱۶۰۱۶ ۳۴۸۱۵ ۴۵۲۶۲ ۴۱۴۹۳
۸۰-۸۴ ساله ۵۹۳۳ ۸۴۶۲ ۵۷۶۲ ۵۹۰۲ ۲۰۳۷۴ ۲۶۵۹۷ ۳۱۲۳۵
۸۵ ساله و بیشتر ۳۹۵۹ ۸۲۹۳ ۸۵۸۰ ۶۲۹۳ ۶۸۶۳ ۱۴۲۸۴ ۱۹۳۷۳
نامشخص ۰ ۳۹۶ ۱۷۸۰ ۴۱ ۰ ۲۴۲ ۰
مأخذ- مرکز آمار ایران. (ر.م).
– مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار، سرشماری.

 

نمودار زیر جمعیت گروه‌های سنی استان گیلان را در سر شماری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار جمعیت ۳۰-۳۴ ساله‌ها بیشترین جمعیت استان گیلان را دارند.