اماکن ورزشی رودبار

اماکن ورزشی رضوانشهر
آبان ۲۷, ۱۳۹۷
اماکن ورزشی سیاهکل
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

اماکن ورزشی رودبار

شهر

عنوان پروژه

مدل بنای ورزشی

نوع بنای ورزشی

مالکیت

نوع زیربنا

آدرس

رودبار

سالن روستای علی آباد منجیل

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

منجیل- روستای علی آباد- سالن ورزشی

رودبار

آئینه ده جیرنده

زمینهای ورزشی

طرح ضربتی روستائی

سازمان تربیت بدنی

روباز

جیرنده-روستای آئینه ده

رودبار

بره سر رودبار

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

رودبار-بره سر-سالن ورزشی

رودبار

مجموعه لوشان

سالنهای سقف بلند

تمرینی و تا۵۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

لوشان- سالن ورزشی(دوراول سفر-نفت)

رودبار

شیرکوه

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

رودبار-بخش رحمت آبادوبلوکات -روستای شیرکوه

رودبار

نوده

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

رودبار-بخش عمارلو- زمین نوده

رودبار

سالن ۱۲۰۰نفره

سالنهای سقف بلند

تا۲۰۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

رودبار-سالن ۱۲۰۰نفره

رودبار

چلکاسر

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

رودبار-چلکاسر

رودبار

جیرنده

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

جیرنده-سالن شهداء

رودبار

۳۱خرداد

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

رودبار سالن۳۱ ورزشی خرداد

رودبار

ایثار

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

رودبار-سالن ایثارمنجیل

رودبار

افتخار

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

رودبار-منجیل سالن ورزشی افتخار

رودبار

بسیج رودبار

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

ادارات دولتی

سرپوشیده

رودبار- ناحیه مقاومت بسیج

رودبار

اداره کار منجیل

سالنهای سقف بلند

تمرینی

ادارات دولتی

سرپوشیده

منجیل-اتوبان رشت،قزوین-ابتدای شهرک ایثارگران

رودبار

توتکابن

سالنهای سقف بلند

تمرینی

ادارات دولتی

سرپوشیده

رودبار-بخش رحمت آباد- سالن هلال احمر توتکابن

رودبار

کارخانه سیمان لوشان

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

ادارات دولتی

روباز

رودبار-لوشان زمین فوتبال

رودبار

آموزش وپرورش

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

ادارات دولتی

سرپوشیده

آموزش و پرورش

رودبار

هلال احمر

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

ادارات دولتی

سرپوشیده

هلال احمر

رودبار

نام آوران کلورز رستم آباد

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

رستم آباد-بلوار امیرالمومنین-روبروی نانوائی بربری

رودبار

امید رحمت آباد

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

رستم آباد- توتکابن-