آموزش عمومی

آموزش عمومی

آموزش عمومی در استان گیلان : در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ تعداد دانش‌آموزان کل کشور ۱۴۲۲۰۳۴۲ نفر بوده است. سهم استان گیلان ۲/۶ درصد تعداد کل دانش‌آموزان بوده است. این بدان معنی است که تعداد دانش‌آموزان استان گیلان در این سال ۳۷۴۶۴۲ نفر بوده است. جدول زیر تعداد دانش‌اموزان کل کشور و استان گیلان را در سال‌های تحصیلی مختلف نشان می‌دهد.

 

سال تحصیلی

تعداد کل دانش آموزان

تعداد دانش آموز پسر

تعداد دانش آموز دختر

سهم دانش آموزان پسر

سهم دانش آموزان دختر

کشور

گیلان

کشور

گیلان

کشور

گیلان

کشور

گیلان

کشور

گیلان

۱۳۵۵-۵۶ ۰۰۰ ۴۲۸۷۳۸ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰
۱۳۵۶-۵۷ ۰۰۰ ۴۵۱۲۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰
۱۳۵۷-۵۸ ۰۰۰ ۴۸۳۱۹۳ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰
۱۳۵۸-۵۹ ۰۰۰ ۵۰۲۴۸۸ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰
۱۳۵۹-۶۰ ۰۰۰ ۵۰۷۴۵۲ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰
۱۳۶۰-۶۱ ۰۰۰ ۴۸۹۹۵۶ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰
۱۳۶۱-۶۲ ۰۰۰ ۴۶۹۹۳۳ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰
۱۳۶۲-۶۳ ۰۰۰ ۴۷۰۲۲۸ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰
۱۳۶۳-۶۴ ۰۰۰ ۴۷۴۶۱۲ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰
۱۳۶۴-۶۵ ۱۰۵۶۱۳۲۸ ۴۹۶۰۵۶ ۶۱۴۴۳۲۵ ۰۰۰ ۴۴۱۷۰۰۳ ۰۰۰ ۵۸٫۱۷۷۵۸ ۴۱٫۸۲۲۴۲
۱۳۶۵-۶۶ ۱۱۱۲۷۶۰۷ ۵۰۵۸۴۵ ۶۴۳۷۵۶۴ ۰۰۰ ۴۶۹۰۰۴۳ ۰۰۰ ۵۷٫۸۵۲۱۸۷ ۴۲٫۱۴۷۸۱۳
۱۳۶۶-۶۷ ۱۲۰۱۱۱۰۶ ۵۳۲۷۴۴ ۶۸۹۹۳۰۵ ۰۰۰ ۵۱۱۱۸۰۱ ۰۰۰ ۵۷٫۴۴۱۰۴۷ ۴۲٫۵۵۸۹۵۳
۱۳۶۷-۶۸ ۱۳۰۴۶۳۵۸ ۵۶۰۸۷۰ ۷۴۳۳۷۰۸ ۰۰۰ ۵۶۱۲۶۵۰ ۰۰۰ ۵۶٫۹۷۹۱۸۱ ۴۳٫۰۲۰۸۱۹
۱۳۶۸-۶۹ ۱۴۰۴۴۲۸۲ ۵۸۶۱۰۹ ۷۹۲۸۰۹۵ ۰۰۰ ۶۱۱۶۱۸۷ ۰۰۰ ۵۶٫۴۵۰۶۹۶ ۴۳٫۵۴۹۳۰۴
۱۳۶۹-۷۰ ۱۴۹۴۶۲۷۰ ۶۰۳۵۷۶ ۸۳۳۰۴۱۵ ۰۰۰ ۶۶۱۵۸۵۵ ۰۰۰ ۵۵٫۷۳۵۷۴۵ ۴۴٫۲۶۴۲۵۵
۱۳۷۰-۷۱ ۱۵۹۴۰۰۹۱ ۶۲۱۸۳۶ ۸۸۳۰۰۱۴ ۳۳۰۸۶۱ ۷۱۱۰۰۷۷ ۲۹۰۹۷۵ ۵۵٫۳۹۵۰۰۴ ۵۳٫۲۰۷۱۱۶ ۴۴٫۶۰۴۹۹۶ ۴۶٫۷۹۲۸۸۴
۱۳۷۱-۷۲ ۱۶۷۶۶۵۱۱ ۶۳۷۵۴۲ ۹۲۱۸۳۱۱ ۰۰۰ ۷۵۴۸۲۰۰ ۰۰۰ ۵۴٫۹۸۰۴۹۷ ۴۵٫۰۱۹۵۰۳
۱۳۷۲-۷۳ ۱۷۴۸۷۱۰۵ ۶۵۴۳۴۰ ۹۵۵۲۹۷۴ ۰۰۰ ۷۹۳۴۱۳۱ ۰۰۰ ۵۴٫۶۲۸۶۷۶ ۴۵٫۳۷۱۳۲۴
۱۳۷۳-۷۴ ۱۷۹۷۹۸۶۳ ۶۵۴۸۶۷ ۹۷۴۳۵۱۳ ۰۰۰ ۸۲۳۶۳۵۰ ۰۰۰ ۵۴٫۱۹۱۲۵۳ ۴۵٫۸۰۸۷۴۷
۱۳۷۴-۷۵ ۱۸۲۰۰۴۶۵ ۶۴۵۴۸۲ ۹۷۸۲۰۲۲ ۰۰۰ ۸۴۱۸۴۴۳ ۰۰۰ ۵۳٫۷۴۶ ۴۶٫۲۵۴
۱۳۷۵-۷۶ ۱۸۵۸۸۱۳۰ ۶۶۰۲۳۳ ۹۹۲۱۸۵۵ ۳۴۰۳۰۳ ۸۶۶۶۲۷۵ ۳۱۹۹۳۰ ۵۳٫۳۷۷۳۷ ۵۱٫۵۴۲۸۶۴ ۴۶٫۶۲۲۶۳ ۴۸٫۴۵۷۱۳۶
۱۳۷۶-۷۷ ۱۸۷۴۱۵۶۹ ۶۴۴۵۸۳ ۹۹۴۵۱۰۳ ۰۰۰ ۸۷۹۶۴۶۶ ۰۰۰ ۵۳٫۰۶۴۴۱ ۴۶٫۹۳۵۵۹
۱۳۷۷-۷۸ ۱۸۹۲۲۶۴۰ ۶۳۲۹۱۲ ۱۰۰۱۱۵۵۵ ۰۰۰ ۸۹۱۱۰۸۵ ۰۰۰ ۵۲٫۹۰۷۸۱۳ ۴۷٫۰۹۲۱۸۷
۱۳۷۸-۷۹ ۱۹۰۳۶۳۰۷ ۶۱۶۱۵۵ ۱۰۰۴۷۳۳۴ ۰۰۰ ۸۹۸۸۹۷۳ ۰۰۰ ۵۲٫۷۷۹۸۴۹ ۴۷٫۲۲۰۱۵۱
۱۳۷۹-۸۰ ۱۸۳۱۳۸۸۶ ۶۱۳۲۲۲ ۹۶۲۰۸۸۷ ۳۱۱۲۱۵ ۸۶۹۲۹۹۹ ۳۰۲۰۰۷ ۵۲٫۵۳۳۲۹۱ ۵۰٫۷۵۰۷۸۸ ۴۷٫۴۶۶۷۰۹ ۴۹٫۲۴۹۲۱۲
۱۳۸۰-۸۱ ۱۷۸۸۲۵۱۵ ۵۹۶۳۸۰ ۹۳۵۹۹۵۲ ۳۰۴۵۴۷ ۸۵۲۲۵۶۳ ۲۹۱۸۳۳ ۵۲٫۳۴۱۳۶۲ ۵۱٫۰۶۵۹۳۱ ۴۷٫۶۵۸۶۳۸ ۴۸٫۹۳۴۰۶۹
۱۳۸۱-۸۲ ۱۷۱۹۶۵۸۸ ۵۶۸۹۳۷ ۸۹۶۳۳۳۲ ۲۸۸۰۰۲ ۸۲۳۳۲۵۶ ۲۸۰۹۳۵ ۵۲٫۱۲۲۷۳۵ ۵۰٫۶۲۱۰۷۱ ۴۷٫۸۷۷۲۶۵ ۴۹٫۳۷۸۹۲۹
۱۳۸۲-۸۳ ۱۶۶۱۱۴۴۹ ۵۴۵۱۵۳ ۸۶۳۵۰۰۸ ۲۷۷۳۶۴ ۷۹۷۶۴۴۱ ۲۶۷۷۸۹ ۵۱٫۹۸۲۲۶۸ ۵۰٫۸۷۸۱۹۴ ۴۸٫۰۱۷۷۳۲ ۴۹٫۱۲۱۸۰۶
۱۳۸۳-۸۴ ۱۵۸۱۵۶۳۸ ۵۲۱۲۱۰ ۸۱۹۲۹۷۳ ۲۶۴۱۲۶ ۷۶۲۲۶۶۵ ۲۵۷۰۸۴ ۵۱٫۸۰۲۹۸۸ ۵۰٫۶۷۵۵۴۳ ۴۸٫۱۹۷۰۱۲ ۴۹٫۳۲۴۴۵۷
۱۳۸۴-۸۵ ۱۵۴۲۲۰۸۵ ۴۸۴۳۲۲ ۷۹۷۲۱۲۳ ۲۴۴۳۳۹ ۷۴۴۹۹۶۲ ۲۳۹۹۸۳ ۵۱٫۶۹۲۹ ۵۰٫۴۴۹۷۰۱ ۴۸٫۳۰۷۱ ۴۹٫۵۵۰۲۹۹
۱۳۸۵-۸۶ ۱۴۹۸۴۳۰۱ ۴۶۷۹۹۶ ۷۷۴۱۰۴۴ ۲۳۶۲۱۷ ۷۲۴۳۲۵۷ ۲۳۱۷۷۹ ۵۱٫۶۶۱۰۲۸ ۵۰٫۴۷۴۱۴۹ ۴۸٫۳۳۸۹۷۲ ۴۹٫۵۲۵۸۵۱
۱۳۸۶-۸۷ ۱۴۴۸۵۶۰۴ ۴۵۶۳۶۸ ۷۴۷۴۰۸۱ ۲۳۰۷۹۶ ۷۰۱۱۵۲۳ ۲۲۵۵۷۲ ۵۱٫۵۹۶۶۱۳ ۵۰٫۵۷۲۳۴۵ ۴۸٫۴۰۳۳۸۷ ۴۹٫۴۲۷۶۵۵
۱۳۸۷-۸۸ ۱۴۰۲۸۶۹۶ ۴۴۱۵۸۶ ۷۲۵۸۶۵۴ ۲۲۴۳۴۲ ۶۷۷۰۰۴۲ ۲۱۷۲۴۴ ۵۱٫۷۴۱۴۷۳ ۵۰٫۸۰۳۶۹۴ ۴۸٫۲۵۸۵۲۷ ۴۹٫۱۹۶۳۰۶
۱۳۸۸-۸۹ ۱۳۴۶۸۰۸۲ ۴۲۸۷۳۱ ۶۹۸۱۳۷۲ ۲۱۶۹۳۹ ۶۴۸۶۷۱۰ ۲۱۱۷۹۲ ۵۱٫۸۳۶۴۲۳ ۵۰٫۶۰۰۲۶ ۴۸٫۱۶۳۵۷۷ ۴۹٫۳۹۹۷۴
۱۳۸۹-۹۰ ۱۳۲۴۷۰۴۷ ۴۱۰۵۰۰ ۶۸۳۹۴۷۵ ۲۰۹۰۳۰ ۶۴۰۷۵۷۲ ۲۰۱۴۷۰ ۵۱٫۶۳۰۱۸۶ ۵۰٫۹۲۰۸۲۸ ۴۸٫۳۶۹۸۱۴ ۴۹٫۰۷۹۱۷۲
۱۳۹۰-۹۱ ۱۳۳۵۱۲۵۴ ۴۰۳۹۴۷ ۶۹۳۲۴۰۸ ۲۰۶۰۸۹ ۶۴۱۸۸۴۶ ۱۹۷۸۵۸ ۵۱٫۹۲۳۲۷۳ ۵۱٫۰۱۸۸۲۲ ۴۸٫۰۷۶۷۲۷ ۴۸٫۹۸۱۱۷۸
۱۳۹۱-۹۲ ۱۳۲۲۶۴۷۳ ۳۹۱۰۹۱ ۶۸۶۱۳۱۱ ۱۹۹۴۳۳ ۶۳۶۵۱۶۲ ۱۹۱۶۵۸ ۵۱٫۸۷۵۵۹۱ ۵۰٫۹۹۴۰۱۴ ۴۸٫۱۲۴۴۰۹ ۴۹٫۰۰۵۹۸۶
۱۳۹۲-۹۳ ۱۳۴۰۶۴۵۸ ۳۸۸۷۱۱ ۶۹۶۴۴۶۱ ۱۹۹۴۹۰ ۶۴۴۱۹۹۷ ۱۸۹۲۲۱ ۵۱٫۹۴۸۵۵۳ ۵۱٫۳۲۰۹۰۴ ۴۸٫۰۵۱۴۴۷ ۴۸٫۶۷۹۰۹۶
۱۳۹۳-۹۴ ۱۳۶۱۵۳۱۱ ۳۷۶۰۹۰ ۷۰۶۴۶۰۲ ۱۹۱۳۷۹ ۶۵۵۰۷۰۹ ۱۸۴۷۱۱ ۵۱٫۸۸۷۱۸۸ ۵۰٫۸۸۶۴۹ ۴۸٫۱۱۲۸۱۲ ۴۹٫۱۱۳۵۱
۱۳۹۴-۹۵ ۱۳۸۶۱۹۰۱ ۳۷۴۶۸۲ ۷۱۷۴۲۲۹ ۱۹۰۳۲۲ ۶۶۸۷۶۷۲ ۱۸۴۳۶۰ ۵۱٫۷۵ ۵۰٫۸ ۴۸٫۲۴ ۴۹٫۲
۱۳۹۵-۹۶ ۱۴۲۲۰۳۴۲ ۳۷۴۶۴۲ ۷۳۴۹۳۲۶ ۱۹۰۲۹۶ ۶۸۷۱۰۱۶ ۱۸۴۳۴۶ ۵۱٫۷ ۵۰٫۸ ۴۸٫۳ ۴۹٫۲

بر اساس این جدول تعداد دانش‎آموزان کل کشور در یال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ نسبت به سال قبل ۳۵۸۴۴۱ نفر افزایش داشته است. این در حالی است که همین شاخص در استان گیلان ۴۰ نفر کاهش داشته است.

در این قسمت آمار و اطلاعات کامل در مورد آموزش عمومی استان گیلان آمده است. برای اطلاهات بیشتر بر روی آنها کلیک کنید.

 

منبع: سامانه اطلاعات آماری استان گیلان

آمار و اطلاعات آموزش عمومی